ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

"Πες το και έπαιξε”

Η εταιρεία με την επωνυμία «WIND Eλλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε.» (στο εξής «η Διοργανώτρια»), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λ. Κηφισίας αρ. 66, διοργανώνει προωθητική ενέργεια υπό τον τίτλο " Πες το και έπαιξε " σχετικά με το προϊόν/υπηρεσία "WIND CARD to ALL" της τελευταίας (στο εξής το «Πρόγραμμα»). Η Διοργανώτρια έχει δημιουργήσει mini site στην διεύθυνση http://www.wind.com.gr/windcardtoall.

Την οργάνωση και διαχείριση των διαδικτυακών εργαλείων για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στην συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια και γενικότερα το τεχνικό μέρος της παρούσας προωθητικής ενέργειας έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΤCOM Α.Ε.», που εδρεύει στις Αχαρνές Αττικής, Αριστοτέλους αρ. 95. Χορηγός του Προγράμματος είναι η ίδια η διοργανώτρια «WIND Eλλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε.» (στο εξής Χορηγός ή/ και WIND Eλλάς), η οποία, θα παρέχει τα Δώρα του Προγράμματος στους νικητές. Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Αναλυτικοί Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα και της διαδικασίας ανάδειξης των νικητών.


ΟΡΟΙ

1) Δικαίωμα και τρόπος συμμετοχής

Το Πρόγραμμα πραγματοποιείται μέσω ιστοσελίδας που δημιουργήθηκε υπό την αιγίδα της διοργανώτριας και βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.wind.com.gr/windcardtoall

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν:

α) όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, φυσικά πρόσωπα, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

β) ανήλικοι άνω των 16 ετών που έχουν περιορισμένη δικαιοπρακτική ικανότητα με τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση των γονέων και κηδεμόνων τους.

Σε διαφορετική περίπτωση η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα, αφού ζητήσει από τους συμμετέχοντες τα απαραίτητα δικαιολογητικά προς εξακρίβωση της ακρίβειας των στοιχείων τους, αποκλεισμού οποιουδήποτε συμμετέχοντος από το Πρόγραμμα. Δικαίωμα αποκλεισμού υπάρχει σε οποιοδήποτε στάδιο του Προγράμματος για τους συμμετέχοντες που θα δηλώσουν ψευδή στοιχεία, ακόμα και αν έχουν ανακηρυχθεί νικητές, και θα ευθύνονται απέναντι στην Διοργανώτρια για κάθε ζημία που μπορεί να προκληθεί σε αυτή από τυχόν ψευδείς δηλώσεις.

Διευκρινίζεται ότι για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα δεν απαιτείται η αγορά κάποιου προϊόντος, ούτε υπάρχει κάποια χρέωση για τους συμμετέχοντες. Η συμμετοχή ωστόσο στην παρούσα προωθητική ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παρόντων όρων, και η ρητή συναίνεση για την εκούσια συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων και η αποστολή τους στην ειδική φόρμα από τον κάθε συμμετέχοντα/συμμετέχουσα.

2] Αντικείμενο Διαγωνισμού/Προωθητικής ενέργειας

Η Διοργανώτρια καλεί τους χρήστες και τους διαγωνιζομένους να εισέλθουν στην ιστοσελίδα του προγράμματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.wind.com.gr/windcardtoall και να ψηφίσουν το βίντεο που θέλουν να γίνει το επόμενο τηλεοπτικό spot του προγράμματος “WIND CARD to ALL”.

Στην ως άνω ιστοσελίδα υπάρχουν βίντεο – τηλεοπτικά spot διαφημιστικού περιεχομένου αναφορικά με το προϊόν της διοργανώτριας ‘’WIND CARD to ALL” τα οποία οι χρήστες αφού τα δουν μπορούν να ψηφίσουν αυτό που τους άρεσε περισσότερο και θα ήθελαν να δουν ως το επόμενο διαφημιστικό τηλεοπτικό spot της διοργανώτριας.

Τα βίντεο που θα συγκεντρώσουν τις περισσότερους ψήφους θα βγουν on air από τη διοργανώτρια εταιρεία. Όλοι όσοι ψήφισαν καθ όλη τη διάρκεια της ενέργειας, θα μπουν σε κλήρωση για την διεκδίκηση των δώρων που αναφέρονται παρακάτω.

Ο κάθε συμμετέχων μπορεί να ψηφίσει μία μόνο φορά καθ όλη τη διάρκεια της ενέργειας. Αμέσως μετά την επιλογή του βίντεο από τους διαγωνιζομένους θα εμφανίζεται μία φόρμα συμπλήρωσης των στοιχείων, την οποία οι χρήστες πρέπει να συμπληρώσουν προκειμένου να συμμετάσχουν στην κλήρωση που θα διεξάγεται για την διεκδίκηση των δώρων του διαγωνισμού.

Στην ειδική φόρμα θα συμπληρώνονται το ονοματεπώνυμο, ηλικία, e-mail, αριθμός κινητού τηλεφώνου, ενώ ακριβώς στο κάτω μέρος της ειδικής φόρμας θα υπάρχουν δύο επιλογές. Η πρώτη είναι υποχρεωτική για τη συνέχιση της ψηφοφορίας και θα αφορά στην αποδοχή των όρων χρήσης από τους διαγωνιζόμενους, ενώ η δεύτερη επιλογή θα ενημερώνει τον διαγωνιζόμενο εάν θέλει να συμμετάσχει στο newsletter της διοργανώτριας και είναι προαιρετική.

Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή σχετικών διευκολύνσεων προς οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο/η αναφορικά με τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα.

Η πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Προγράμματος. Η Διοργανώτρια θεωρεί ότι κάθε συμμετέχων είναι κάτοχος και έχει τον αποκλειστικό έλεγχο της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώνει. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων - χρηστών εκ των άνω αιτιών.

3] Ημερομηνία έναρξης-λήξης προωθητικής ενέργειας - διάρκεια.

Η Προωθητική ενέργεια διαρκεί από 21/09/2011 και ώρα 19:00 και θα ολοκληρωθεί στις 26/10/2011 και ώρα 16:00. H διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους, να παρατείνει, να μειώσει τη διάρκεια ή και να ματαιώσει το Πρόγραμμα καθώς και να αλλάξει τα δώρα του Προγράμματος για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε, με κατάθεση νεότερου εγγράφου στην κατωτέρω Συμβολαιογράφο και δημοσίευση στον δικτυακό τόπο http://www.wind.com.gr/windcardtoall (εφεξής «Δικτυακός Τόπος»). Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρων τροποποιήσεων.

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές του Προγράμματος που έχει στη διάθεση της η Διοργανώτρια αποτελούν το επίσημο όργανο χρονομέτρησης του Προγράμματος, βάσει του οποίου ορίζεται ο χρόνος έναρξης, ο χρόνος λήξης, καθώς και ο χρόνος ενεργής αποστολής της συμμετοχής ή εμφανούς λήψης της συμμετοχής στο Πρόγραμμα. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την πάροδο της ημερομηνίας λήξης της ως άνω προωθητικής ενέργειας, καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή και δε θα δεσμεύει τη Διοργανώτρια εταιρεία ως προς το εμπρόθεσμο της συμμετοχής. Οι ήδη υποβληθείσες συμμετοχές μετά τη πάροδο της λήξης του Προγράμματος θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν πλέον τη Διοργανώτρια ή/και οποιονδήποτε τρίτο. Στην περίπτωση αυτή οι συμμετέχοντες με την συμμετοχή τους στην παρούσα προωθητική ενέργεια αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας, ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν είτε τη συνέχιση του λήξαντος Προγράμματος, είτε παράδοση των μη παραδοθέντων δώρων είτε άλλη περαιτέρω αποζημίωση.

4] ΡΗΤΗ ΔΗΛΩΣΗ- ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ - ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Όλοι οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα αποδέχονται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους παρόντες όρους χρήσης . Αν κάποιος δεν αποδέχεται τους όρους χρήσης δεν θα πρέπει να συμμετέχει στο Πρόγραμμα.

Επίσης όλοι οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι:

(α) τα προσωπικά τους στοιχεία είναι ακριβή και αληθή.

(β) Είναι ενήλικοι άνω των 18 ετών ή ανήλικοι άνω των 16 ετών που έχουν τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση των γονέων και κηδεμόνων τους.

(γ) η προσωπικότητά τους δεν προσβάλλεται ούτε μειώνεται καθ' οιονδήποτε τρόπο από την συμμετοχή τους στην εν λόγω προωθητική ενέργεια της Διοργανώτριας.

(δ) δεν προσβάλλουν προσωπικά δεδομένα ή το δικαίωμα της προσωπικότητας οποιουδήποτε τρίτου

(ε) δεν προσβάλλουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου ή έχουν εξασφαλίσει τις απαιτούμενες άδειες.

(στ) παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση τους στη Διοργανώτρια για την προβολή του Προγράμματος και των αποτελεσμάτων του μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου και του διαδικτύου (internet) καθ' όλη τη διάρκειά του. Η Διοργανώτρια επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την διεξαγωγή του Προγράμματος.

(ζ) παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση για τη διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, χωρίς την υποχρέωση πρότερης ενημέρωσης ή καταβολής αποζημίωσης. Η Διοργανώτρια επίσης διατηρεί το δικαίωμα δημοσίευσης οπτικοακουστικού υλικού από την κλήρωση και την απόδοση των δώρων καθώς και τη δημοσιοποίηση των ονομάτων των νικητών με τη πλήρη συγκατάθεσή τους.

5] Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων.

Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Απαγορεύεται αυστηρά σε ανηλίκους κάτω των 16 ετών να κάνουν οποιαδήποτε χρήση του ιστότοπου, να συμμετέχουν στο πρόγραμμα ακόμα και αν η χρήση αυτή συνίσταται σε απλή επίσκεψή του, και οι ενήλικες γονείς ή κηδεμόνες τους οφείλουν να έχουν λάβει όλα εκείνα τα μέτρα για την προστασία των συγκεκριμένων ανηλίκων. Στην περίπτωση κατά την οποία ανήλικοι είτε επισκεφθούν απλά τον Ιστότοπο είτε εγγραφούν σε αυτόν ως εγγεγραμμένοι χρήστες ή μέλη και αποκτήσουν λογαριασμό πρόσβασης στο ιστότοπο, δηλώνοντας ανακριβή και ψευδή ημερομηνία γέννησης, η Διοργανώτρια δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τη με οποιοδήποτε τρόπο έκθεσή τους στο περιεχόμενο του Ιστότοπου. Ο χρήστης που δήλωσε ψευδή στοιχεία ευθύνεται απέναντι στην εταιρεία για κάθε ζημιά που μπορεί να προκληθεί στην Εταιρεία από την ψευδή αυτή δήλωση.

(β) Όσοι ρητά δεν έχουν συμφωνήσει με τους παρόντες όρους χρήσης.

(γ) Οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας καθώς και οι εργαζόμενοι της ATCOM .

(δ) τα πρόσωπα συγγένειας α' και β' βαθμού με τους ανωτέρω υπό (γ) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα (αλλά δεν υποχρεούται) να αποκλείσει από το Πρόγραμμα, σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής του, πρόσωπα που, κατά την άποψη της είναι πιθανό να έχουν χρησιμοποιήσει (ή να έχουν αποπειραθεί να χρησιμοποιήσουν) αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή τους ή παραβούν κάποιον από τους όρους του παρόντος άρθρου. Ως αθέμιτα μέσα νοούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η χρήση συσκευών, διατάξεων, ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και λογισμικού προς διευκόλυνση αυτοματοποιημένων ή πολλαπλών συμμετοχών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, υποκλοπή κλπ.

6] Αλλαγή Όρων Χρήσης - Δώρων.

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα, καθώς και να μεταβάλλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή /και να ματαιώσει την προωθητική ενέργεια, ανακοινώνοντας το γεγονός εγκαίρως στην ιστοσελίδα της εφαρμογής του διαγωνισμού http://www.wind.com.gr/windcardtoall. Στις περιπτώσεις αυτές οι Εταιρείες WIND και ΑΤCOM ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση δε που ενδεχομένως ματαιωθεί η εν λόγω προωθητική ενέργεια, οι συμμετέχοντες - υποψήφιοι δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά των εταιρειών WIND και ATCOM ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του προγράμματος ή οποιαδήποτε αποζημίωση.

7] Κλήρωση - Δώρα

Μετά τη λήξη του Προγράμματος, θα πραγματοποιηθεί κλήρωση στην έδρα της ATCOM, ως υπό το προοίμιο αναφέρεται, με βάση το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών κατά τα παραπάνω.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί με την παρουσία Συμβολαιογράφου, και θα αναδειχθούν δε συνολικά μέσα από αυτή 5 νικητές (πέντε) νικητές οι οποίοι θα κερδίσουν από ένα (1) PS3, πέντε(5) νικητές οι οποίοι θα κερδίσουν από ένα (1) Wii, 500 (πεντακόσιοι) νικητές οι οποίοι θα κερδίσουν 10 ευρώ δωρεάν χρόνο ομιλίας, με απαραίτητη προϋπόθεση να είναι κάτοχοι καρτοκινητής WIND CARD to ALL, ενώ ένας (1) νικητής θα κερδίσει ΕΝΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΑΚΕΤΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ 2 ΑΤΟΜΑ (αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων και εισιτήρια για τον αγώνα) στη Μεγάλη Γιορτή του Ποδοσφαίρου στο Μόναχο (19/05/2012).

Κάθε συμμετέχων στο Πρόγραμμα μπορεί να αναδειχθεί μόνο μία (1) φορά νικητής και να λάβει μόνο ένα (1) δώρο.

Για την απόδοση των δώρων, της οποίας (απόδοσης) οι τρόποι αναφέρονται αναλυτικά κατωτέρω, οι τυχεροί θα πρέπει να επιδείξουν την αστυνομική τους ταυτότητα στη Διοργανώτρια εταιρεία. Η ανάδειξη των νικητών θα γίνει κατόπιν κληρώσεως στις 2/11/2011 και ώρα 12:00 μεταξύ όσων έχουν εγκύρως συμμετάσχει στο Πρόγραμμα.

Οι συμμετέχοντες θα ενημερώνονται τηλεφωνικά αναφορικά με την απόδοση του δώρου τους και τα ονόματά τους θα αναρτώνται στην σελίδα της διοργανώτριας στο διαδίκτυο.

Τα δώρα είναι προσωπικά, δε μεταβιβάζονται, δεν αντικαθίστανται από άλλα πρόσωπα και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα.

Οι νικητές του Προγράμματος δεν έχουν το δικαίωμα να ορίσουν υποκατάστατο πρόσωπο για τη λήψη τους ούτε και να ζητήσουν την ανταλλαγή τους με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα. Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω, οι νικητές δύνανται σε περίπτωση σοβαρού κωλύματος να εξουσιοδοτήσουν νομίμως άλλο πρόσωπο για την παραλαβή του Δώρου τους με σχετική έγγραφη εξουσιοδότηση, νομίμως θεωρημένη.

Αν κάποιος από τους νικητές του Προγράμματος είναι κάτω των 18 ετών, το δώρο που έχει κερδίσει μπορεί να το παραλάβει μόνο ο ασκών την γονική μέριμνα αυτού.

Η ευθύνη της Χορηγού περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων δώρων.

Κάθε δώρο που δεν αναζητείται από τον τυχερό για ένα (1) μήνα (ημερολογιακό μήνα) μετά τη λήξη του Προγράμματος και την ανάδειξη των νικητών για οποιονδήποτε λόγο λήγει και ο νικητής δεν έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει άλλο ή οποιοδήποτε αντίτιμο ή αποζημίωση.

Η Διοργανώτρια δικαιούται να προσδιορίσει κατά την ελεύθερη κρίση της τα ειδικότερα χαρακτηριστικά των Δώρων.

Αν δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία για οποιονδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων ανωτέρας βίας) με τον νικητή/νικήτρια εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από τη λήξη του Προγράμματος, τότε η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στο συγκεκριμένο νικητή.

Αν οποιοσδήποτε νικητής / νικήτρια δεν βρεθεί, αρνηθεί το δώρο του ή δεν εμφανιστεί για την παραλαβή του , τότε η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στο συγκεκριμένο νικητή.

Η Διοργανώτρια και χορηγός διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει μέσω Τwitter, Facebook, SMS, καταχωρίσεις σε περιοδικά, εφημερίδες, μέσω του διαδικτύου και στα καταστήματα της, τα ονόματα των νικητών. Με τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα οι συμμετέχοντες δίδουν τη συναίνεσή τους για την ανωτέρω ανακοίνωση και επεξεργασία των στοιχείων τους.

Διευκρινίζεται ότι η κατακύρωση οποιουδήποτε Δώρου στο νικητή αυτού τελεί επιπροσθέτως υπό την αναβλητική αίρεση της προσκόμισης και επίδειξης στη Διοργανώτρια από τον εν λόγω νικητή των στοιχείων που αναφέρονται στον παρόντα όρο (επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας) εντός της προθεσμίας που ορίζεται, σε αντίθετη δε περίπτωση απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής δώρου. Προς αποφυγή οποιασδήποτε αμφισβήτησης, κανείς συμμετέχων δεν θεωρείται ούτε και νομιμοποιείται ως οριστικός νικητής σύμφωνα με τους παρόντες όρους, παρά μόνον εφόσον έχει ολοκληρωθεί η απόδοση προς αυτόν Δώρου σύμφωνα με τα εδώ οριζόμενα. Τυχόν δημοσίευση ονόματος προσώπου φερόμενου ως νικητή στην Ιστοσελίδα του Διαγωνισμού δεν καθιστά το αποτέλεσμα οριστικό ούτε και θεμελιώνει οποιαδήποτε αξίωση του προσώπου αυτού.

Η απόδοση των δώρων θα γίνει το αργότερο έως και ένα (1) μήνα μετά την κλήρωση (2/11/2011). Μετά την ως άνω ημερομηνία η Διοργανώτρια και Χορηγός απαλλάσσονται από την καταβολή των δώρων.

8] Δημοσιότητα.

Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο Αθηνών Λάβδα Αθανασία – Λήδα., οδός Ζ. Πηγής αρ12-14, Αθήνα, τηλ. 210-3817752. και έχουν αναρτηθεί στο site της ενέργειας http://www.wind.com.gr/windcardtoall

Οποιοσδήποτε συμμετέχων στο Διαγωνισμό ή τρίτος δικαιούται με έξοδά του να λαμβάνει ακριβές αντίγραφο των παρόντων όρων, όπως αυτοί θα κατατεθούν στην ανωτέρω Συμβολαιογράφο.

9] Ακύρωση Προγράμματος - Τροποποίηση Όρων - Ευθύνη.

Η Διοργανώτρια δικαιούται να ακυρώσει οποτεδήποτε το Πρόγραμμα, ολικά ή μερικά ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά και της διάρκειας αυτού) ή να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα με άλλα ίσης αξίας κατά την διάρκεια του Προγράμματος ή μετά την λήξη του, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση.

Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Διοργανώτρια για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με τα δώρα του Προγράμματος. Επίσης η Διοργανώτρια δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα δώρα ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται σε οιαδήποτε περίπτωση για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση, απόδοση και γενικά με την πραγματική και νομική κατάσταση των δώρων του Προγράμματος.

Η Διοργανώτρια δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα, την πληρότητα των υπηρεσιών και την ακρίβεια των πληροφοριών άλλων ιστοτόπων, στις οποίες παραπέμπει ο ιστότοπος μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών δημιουργικών. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη ή χρήση άλλων ιστοτόπων, οι χρήστες αναγνωρίζουν, ότι πρέπει να απευθυνθούν απευθείας στου αντίστοιχους ιστοτόπους, οι οποίοι και φέρουν ακέραια την αντίστοιχη ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι η Εταιρεία υιοθετεί ή απλώς αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοτόπων στους οποίους ο Ιστότοπος παραπέμπει ή/και συνδέεται με αυτά καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο.

10] Εμπορικά Σήματα - Πνευματική Ιδιοκτησία

Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας ή/και Χορηγού.

11] Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, θα τα συλλέγει, θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται η ΑTCOM. Για το λόγο αυτό, έχει γίνει και σχετική γνωστοποίηση στην ΑΠΔΠΧ. Σκοπός της συλλογής, διατήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από την ATCOM είναι η υποστήριξη των απαραίτητων δραστηριοτήτων στα πλαίσια και μόνο για τους σκοπούς του συγκεκριμένου Προγράμματος. Η ΑTCOM δικαιούται να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων σε συνδεδεμένες με αυτή επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για λόγους λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης της συναλλακτικής σχέσης με τους συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό ή για στατιστικούς λόγους. Η ΑΤCOM δικαιούται επίσης (εφόσον έχει λάβει την ρητή συγκατάθεση από τους συμμετέχοντες) να χρησιμοποιεί η ίδια και να ανακοινώνει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων σε τρίτους για την διαφημιστική προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών της ή επιχειρήσεων με τις οποίες η Διοργανώτρια έχει συνεργασία, την έρευνα αγοράς ή άλλη παρόμοια δραστηριότητα και την προώθηση από απόσταση προϊόντων ή υπηρεσιών δικών της ή τρίτων. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του και ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του, βάσει του άρθρου 13 του Ν. 2472/97, κατόπιν γραπτού αιτήματος του που θα απευθύνει στην ATCOM (οδός Αριστοτέλους 95, 13671, Αχαρναί, τηλ. 210 2419599).

Η δήλωση του χρήστη είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμη σε αυτόν. Ο χρήστης έχει πρόσβαση στο τυποποιημένο κείμενο δήλωσης της συγκατάθεσης. Σε περίπτωση που επιθυμεί να λάβει τα συγκεκριμένα στοιχεία της δικής του δήλωσης συγκατάθεσης (ημερομηνία, ώρα, κλπ.), μπορεί να ασκήσει το, κατά το άρθρο 12 του ν. 2472/1997, δικαίωμα πρόσβασης. Η άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης μπορεί να πραγματοποιηθεί με χρήση συστήματος ανάλογου με το σύστημα μέσω του οποίου πραγματοποιήθηκε η δήλωση της συγκατάθεσης. Η δήλωση του χρήστη μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα. Για τον σκοπό αυτό, παρέχεται στο χρήστη ηλεκτρονική υπηρεσία ανάκλησης της συγκατάθεσής του στο email wind@windnewsletter.gr, διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας τηρεί νόμιμο αρχείο ανακλήσεων δηλώσεως.

Η δήλωση της συγκατάθεσης τηρείται για όσο χρόνο αποστέλλονται στον χρήστη οι διαφημιστικές επικοινωνίες και πάντως όχι περισσότερο από έξι μήνες από τη διακοπή των προωθητικών ενεργειών του υπευθύνου ή από την ανάκληση της συγκατάθεσης του συνδρομητή ή χρήστη. Η ανάκληση της συγκατάθεσης τηρείται για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Όσον αφορά τα αποστελλόμενα e-mail από την διοργανώτρια προς τους συμμετέχοντες: Ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα προαιρετικής επιλογής για την αποστολή newsletter από την διοργανώτρια. Μετά την ηλεκτρονική του συγκατάθεση(από δική του επιλογή και προαιρετικά) θα αποστέλλεται αρχικό επιβεβαιωτικό e-mail προς τη δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δήλωσε ο χρήστης-συμμετέχων, ο οποίος καλείται να απενενεργοποιήσει τη δήλωση συγκατάθεσής του. Στο αρχικό επιβεβαιωτικό μήνυμα αναγράφεται ο σκοπός αποστολής του, η προέλευσή του, ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του και υπάρχει υπερσύνδεσμος προς το κείμενο ενημέρωσης. Η δυνατότητα απεγγραφής, θα δίδεται και σε κάθε μεταγενέστερο e-mail που θα λαμβάνει ο χρήστης.

Η συγκατάθεση ανακαλείται εάν ο χρήστης απενεργοποιήσει τη δήλωσή του, μετά το οποίο η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διαγράφεται αυτόματα από το αρχείο.

Εάν έχει γίνει διαδικασία επιβεβαίωσης δεν απαιτείται εκ νέου επιβεβαίωση της πρόσβασης του συνδρομητή στο δηλούμενο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ανα πάσα στιγμή ο χρήστης-συμμετέχων έχει το δικαίωμα να διαγραφεί από τη λίστα του newsletter της διοργανώτριας κάνοντας ένα απλό click στο link που θα του δίδεται στα αποστελλόμενα e-mail, που εστάλησαν με τη συγκατάθεσή του και την ενεργοποίηση του λογαριασμού από τον ίδιο το χρήστη συμμετέχοντα.

12] Επίλυση Διαφορών

Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με το Πρόγραμμα και την εφαρμογή των παρόντων Αναλυτικών Όρων θα επιλύεται καταρχήν από τριμελή επιτροπή της αποκλειστικής επιλογής της Διοργανώτριας και Χορηγού. Η κρίση της Επιτροπής στις περιπτώσεις αυτές είναι δεσμευτική για τους συμμετέχοντες. Σε οποιαδήποτε περίπτωση δικαστικής επίλυσης της διαφοράς αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το απορρέον δίκαιο από τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων, κριθεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

NIKOS Λαγουδακης, ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΒΑΣΤΑΚΗ, elenh-alma thanati, ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΚΡΕΤΗΣ, kujtim cenko, Δημητρης Κροκος, xaris paraskevopoulos, ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΡΙΦΤΑΡΑΣ, Άρτεμις Θεοδοσοπούλου, kostas lagoumtzis, ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΝΙΚΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΥ, marina christodoulou, maria anastasopoulou, Ευάγγελος Τράντος, Αλέξανδρος Αναστασιάδης, DIMOS PREMTIS, Γιώργος Ζαβιτσάνος, χαρης παπαδοπουλος, Αγγελος Θεοδωροπουλος, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΜΗΣ, ΜΑΡΙΑ ΚΟΣΜΑ, kelly stagika, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗΣ, ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, antonis kapous, ΑΘΗΝΑ ΚΟΥΖΜΙΔΟΥ, ΝΙΚΟΣ ΔΑΦΕΡΕΡΑΣ, ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΓΓΕΛΑΚΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΩΝΗΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΣΧΑ, NIKOS nikolaidis, σταυρος τσουρλιδακης, Γεωργιος Νικολακοπουλος, Αλεξιος Δημητροπουλος, ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΑΒΗΣ, Ιπποκράτης Τυμπανίδης, ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΠΕΤΡΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ, ioannis delimanis, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΖΙΑΝΑΚΗΣ, Dimitar Dimitrov, αμαλια ντιζου, ΒΑΣΩ ΚΡΟΜΥΔΑ, Ελένη Καραβία, Κυριακή Καρυώτου, Μιχαλης Γουλετας, ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΑΤΣΙΟΥ, Φιλάρετος Ιδόσογλου, ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΚΩΣΤΟΥΛΑ, kostas zigouris, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΩΜΑΣ ΤΟΥΡΑΤΖΙΔΗΣ, ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΑΙΣΕΡΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ, antonis giorgis, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΡΙΓΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, george printezis, ΣΩΤΗΡHΣ ΠΟΤΟΣ, τασος θεοδςροπουλος, Κωνσταντίνος Κόνδης, ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΤΕΜΗΣ, LAVRANOU NIKOLETA, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ, AΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΕΛΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ, ΕΛΕΝΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΖΗ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΜΠΙΔΑΣ, OLTJON SIMONI, stefanos goulas, ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΟΠΕΛΑΣ, Σταυρούλα Λυσιγάκη, ΜΙΧΑΛΗΣ ΨΙΜΟΥΛΑΚΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΥΛΙΩΤΗ, marina stathopoulou, ΗΡΩ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ, Ευρυδίκη Πετσά, rghg hhnnf, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΣΚΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΜΑΤΣΙΔΗΣ, panos tsatouchas, ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΠΑΝΟΣ, Ανδρέας Ζηρογιάννης, ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΘΩΜΑΣ ΖΗΣΟΥΛΗΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΝΙΚΑΣ, magda mil, ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΜΠΑΡΓΙΑΜΑΚΗΣ, dimitris gazepidis, ΕΙΡΗΝΗ ΠΡΟΕΣΤΟΥ, Σωτήρης Τουμπέλης, ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΑΡΡΗ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΑΙΤΣΙΔΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΓΓΑΛΙΔΗΣ, ΓΕΩΓΙΟΣ ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ, ΑΛΛΑ KOTSIDOU, Dimitris Pappos, ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΡΚΟΒΕΛΟΣ, Παυλος Τσιρουδης, σπυρος λογαρας, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΕΔΟΥΣΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΝΙΔΙΑΤΗΣ, χρηστος καραγιαννιδης, ΚΩΣΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΥΡΜΠΑΚΗ, ΣΠΥΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΜΑΗΣ, Γαβριηλ Παναγιωτιδης, ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ, Χριστόφορος Μαρινάκης, Γιώργος Κούτρας, petros koutras, ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ, παναγιωτης τουμανιδης, Ντοριαν Ραπάι, Βαγγελης Μπακάλης, ΝΙΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, elefteria kaamalaka, ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΑΝΝΑ ΤΑΜΠΟΥΡΕΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΕΒΑΧΙΡΙΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΑΛΑΚΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΖΙΩΓΚΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΑΒΑΡΗΣ, cristina ciampa, KATERINA PAPAKOSTOPOYLOY, ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗ, ΙΛΕΑΝΑ ΠΑΠΠΑ, konstantinos othitis, ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ ΣΙΑΦΗΣ, Μανωλης Καραφωτάκης, ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ, sofia spanidou, Ρια Ρορ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΘΕΡΜΑΣΩΝΗΣ, vasilis mathioulakis, Elia Karas, ΝΙΚΟΣ ΧΑΧΛΑΚΗΣ, Μάριος Κώστας, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ, ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΩΛΕΤΤΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΙΣΣΗΣ, νικολαος μυτιληνιος, ΔΩΡΑ ΚΑΜΑΡΗ, ΒΑΝΕΣΣΑ -ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΑΛΜΑ, Σεμπαστιαν Μουλιν, ΠΕΤΡΟΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ, tzeny kontaxi, ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ, ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ, nikolaos dafneros, stelios sant, ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΕΦΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ ΣΑΒΒΑ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΙΜΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΗΣ, Κωνσταντίνος Βασιλάκης, ile mestousaki, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΓΔΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΕΤΣΗΣ, giannis balaskas, ΦΩΤΗΣ ΖΟΥΡΟΥΔΗΣ, Αναστασία Μακρή, Γιάννης Ανδριανάκης, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΦΑΝΤΗΣ, tonia toniaaa, giorgos vasiliou, Νικήτας Χατζημιχαήλ, zisis touzloudis, ελενη κοντοπανου, Ευθυμια ΒΟΥΡΛΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΙΚΙΝΟΣ, maria bravou, πετρος Ζαχαριας, ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ, ΝΙΚΟΣ ΣΑΜΠΑΝΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΜΠΟΥΡΛΗΣ, ΜΑΡΙΑ ΜΠΙΜΠΛΗ, Όλγα Φαλαγκάρα, ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΑΜΠΑΤΖΗΣ, Αντώνιος Γκεζέπης, ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΒΛΑΧΑΚΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΡΤΙΚΑΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΥ, Dimitris Chortarias, πασχαλης μπαραματης, John Kafkas, Γιάννης Σούλας, ΒΙΚΥ ΦΑΣΛΗ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Χαρά Συνδικιώτου, christos giannoulis, ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, KOSTAS NETIS, ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΚΡΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΕΛΛΗΣ, Στέλιος Πούλιας, MARIA PETRIDOY, Chara Pousia, ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΦΑΛΩΝΙΑΤΗΣ, αποστολης ζαγανιαρης, ΜΑΡΘΑ ΚΕΤΣΕΤΣΗ, Κέλλυ Αναστασοπούλου, Αγγελική Κυρέ, xristos sideris, Anastasia Voden, giannis KOUSTOULIDIS, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΦΩΝΙΟΥ, παναγιωτης χιωτης, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΥΧΟΥ, ELENI MAYROIDI, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΙΛΗ, Γιαννης Γαλανάκης, stelios baniotopoulos, ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΚΟΥΒΑΣ, Στέλιος Αγορόπουλος, Νίκος Διονυσόπουλος, SAKIS TSARTSARIS, Εύη Κατσαβάκη, revekka plagaki, Chelsea Kane, Κωνσταντινος Πασχαλιδης, ΕΛΕΝΗ ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ, ΑΝΤΩΝΙΑ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ, dimitris touzloudis, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΛΑΦΟΔΗΜΟΣ, Νικος Γεωργιλαδακης, ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΖΑΣ, grigoris papadopoylos, ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΕΛΙΚΗΣ, ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΙΡΝΤΑΚΗ, ΝΙΚΟΣ ΤΖΑΜΠΕΛΑΚΗΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΤΑΥΛΙΩΤΗΣ, ANNA MOULOPOULOU, Georgios Kalampoukas, Δημήτρης Μπούγιας, ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΑΦΟΥΣΙΑΣ, ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΛΕΠΑΚΟΣ, giannis MPALIOS, Κωστας Μετσιος, Κωνσταντίνος Ντάφλος, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΑΝΙΔΟΥ, ελευθεριος παπαελευθεριου, ΘΕΜΙΣΤΟΚΉΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Γιώργος Μητρέντσης, ΠΗΓΗ ΤΣΑΤΣΟΥ, Νικόλαος Γαρίδης, Σοφία Καρβουνίδου, ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧΙΖΑΣ, ΝΑΤΑΣΑ ΜΠΑΜΠΟΥΡΑ, Theodosis Kellaris, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΖΕΥΓΙΤΗΣ, APOSTOLHS ATHANASOPOULOS, Θεοφανης Γιουρουκος, ΔΑΝΑΗ ΡΕΤΕΛΑ, ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΜΩΥΣΙΑΔΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ MΥΛΩΝΑΣ, rania dimitriadi, Ευα Ζαρομυτιδου, LEONIDAS GIANNAKAKIS, tamara halbouni, Παιδούση Εριέττα, ΟΜΗΡΟΣ ΠΑΡΟΛΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ, APOSTOLOS KIANAS, Sofia Dimoyianni, Μαρία Σπυράτου, Μανώλης Καρακώστας, Vasilis Koutsiouris, ΑΝΝΑ ΓΑΒΡΙΔΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ, dimitra iakwbidou, ΛΥΔΙΑ ΠΛΑΒΟΥΚΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΛΚΑΣ, ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΤΖΟΥΡΜΠΑΚΗΣ, ΜΑΛΑΜΑ ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΕΞΙΑ, Νικόλαος Μπέκιος, kyriakos varsamopoulos, Κατερινα Χουλιαρα, ΜΙΧΑΛΗΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ, Κωσταντινος Κουρεντης, Alexandros Pittis, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ, ΒΙΚΥ ΤΖΩΡΤΖΗ, ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΕΡΡΑΣ, ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΠΑΝΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ, NANTIA ΚΟΛΛΙΑ, Ασημίνα Γκορτζά, ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΣΛΑΝΟΓΛΟΥ, ΕΦΗ ΣΤΡΑΤΙΚΗ, ΑΡΓΥΡΩ ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ, ΣΤΕΛΛΑ ΒΟΥΔΟΥΡΗ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ, ΗΛΙΑΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, Panos Stamoulis, rixardos patronas, woiciech wojcik, Kyriakopoulos Sevastianos, Alex Savoulian, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΣΑΛΗΣ, Νόπη Γερασίμου, george tyras, Nikos Papadatos, ΝΙΚΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΤΑΘΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΜΤΣΑΣ, Dimitris Efstathiadis, Κυριακη Αγγελιδου, zois kokonios, Σωκράτης Ιωαννίδης, Sofia Fragkoy, iordanis saitis, Ευαγγελία Ιωάννου, ΑΓΑΘΗ ΜΑΡΙΝΑΚΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ, νικολαος ρες, ΓΙΩΡΓΟς ΤΣΙΟΤΣΙΟΣ, ΑΛΙΚΗ ΠΑΝΤΕΛΑΤΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΝΙΑΣ, Panagiotis Karampasis, ΣΠΥΡΟΣ ΛΕΝΤΗΣ, Τόνια Καούνη, Ελευθέριος Αποστολίδης, Γιάννης Βαλινδράς, Dimitris Kampantais, Ρούλα Βαρσάμη, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΕΡΒΙΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ, Αναστάσιος Χοιλούς, ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΛΜΑΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΤΑΜΠΙΖΑΣ, Νικόλαος Κόλλιας, ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΛΛΙΑΣ, nikos samaras, ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΡΡΟΣ, Γιάννης Μπράνος, ΠΕΤΡΟΣ ΡΕΚΚΑΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΑΝΤΗΣ, Ευγενία Κοτσόκολου, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΛ ΖΑΚΖΟΥΚ, Νίκος Λυκουρέσης, Αλεξανδρος Νικολάου, Αφροδιτη Ψυλλου, Κωνσταντίνος Ζιάκας, ΜΑΡΙΝΟΣ ΞΑΡΧΟΥΛΑΚΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ, ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΜΠΑΡΓΙΑΜΑΚΗΣ, ευθύμιος τόρης, ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τούλης, Despoina Christodoulaki, apostolis sakalis, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΑΝΤΙΛΑΣ, Ντίνα Τουμπέκη, Γιώργος Τσουρούφλης, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΑΡΜΗΣ, ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΕΡΤΖΕΛΕΤΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΡΙΧΗΣ, nikos mpellos, ΡΑΛΛΟΥ ΛΑΠΠΑ, ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΜΠΑΡΤΖΑΚΗΣ, Τηλέμαχος Βέμος, ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΑΡΚΑΝΗ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΩΤΕΙΝΕΑΣ, OLGA ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Konstantinos Meligaris, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΟΥΤΣΗΣ, Ράνια Βασιλείου-Κάλφα, ΓΙΩΡΓ.ΟΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ, george papathanasiou, ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΑΦΩΤΗΣ, androniki gfttyju, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Σιμων Τραγάκης, miranda agriou, ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, kostas theodoropoulos, ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΖΑΚΟΣ, κωνσταντινοσ κασφικησ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΓΑΛΙΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΟΦΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΝΙΚΟΣ ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΣ, ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΡΙΣΣΟΣ, ERMIONH GKEGKA, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ, Σεραφείμ Βοσκόπουλος, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ, Γεώργιος Χατζηδάκης, Μαρία Κελεσίδου, Giannis Lykofridis, δαναη κορλου, ΑΝΤΖΕΛΑ ΠΑΓΚΡΑΤΗ, κωνσταντινος μανε, Γιάννης Μανιάς, Τερτυλλιανός Μήτσης, KONSTANTINA MICHAILIDOU, Δημήτρης Νικολόπουλος, ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΚΟΓΚΟΡΗΣ, αθανασια μπαστογιαννη, ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΤΣΑΡΩΝΗΣ, IOANNIS KYRATZIS, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ, ΜΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΛΕΝΤΖΑ, Γιάννης Κοντανδρεόπουλος, maria spanogianni, Αναστάσιος Καρβελάς, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΣ, NIKOS AGGELIS, γιαννης μησιουλησ, ελένη κον, MANΩΛΗΣ ΖΕΡΒΟΣ, damianos iliadis, anastasis drimalas, Παναγιώτης Μπάφας, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗ, marina papadopoulou, Ηλίας Ελευθερίου, MIXALIS SARIDAKIS, ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΖΑΡΑΚΟΣ, Ευσταθιος Ταλεβης, ΑΘΗΝΑ ΣΟΦΟΥ, Γιώργος Μαρκής, PETROS KOTSOVOS, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΧΑΤΖΑΝΤΩΝΗΣ, Δημητρης Πατελης, δημητρης δεληγιωργακης, ΣΟΦΙΑ ΠΡΙΑΒΑΛΗ, ΒΑΣΩ ΦΙΛΗ, ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ, ΓΚΟΥΝΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΘΗΝΑ ΔΗΜΑΚΗ, φωτεινη παναγιωταροπουλου, Αλέξανδρος Διάλλας, Χριστίνα Κατσίβα, dimitris psaltis, Βασίλης Παρασκευάς, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΙΑΧΑΚΗ, Γιάννης Τριγώνης, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ, stelios kelaidakis, Χριστίνα Ηλιοπούλου, Αικατερίνη Αισιοπούλου, Olena Shatskykh, Κυριάκος Καρακατσάνης, ΓΙΩΤΑ ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ, Χριστόφορος Σκουμάντζος, petro tzortzhs, Thrasyvoulos Dilanas, Αντώνης Καλαμάρας, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ, Charalampos Kornelakis, μπασιρ μαντρους, ioannis giannakakis, Μάκης Πρίσναλης, ΛΟΥΚΑΣ ΣΚΟΡΔΑΣ, ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ, Γιάννης Αγελαδόπουλος, Αγγελική Θωμά, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ Μπουρβάνης, ΓΙΩΤΑ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ, βασιλης πουλιος, ΝΙΚΟΣ ΠΟΥΡΙΕΖΗΣ, ΑΡΓΥΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ, giannis psarakis, Nikos Retzinos, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΕΛΕΝΤΖΑ, ΛΟΥΚΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, Αντώνης Παπαθανασίου, Ιωάννα Χρηστάκη, DIMITRIS GAVALAS, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΑ ΔΟΥΛΦΗ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ, Νικόλαος Δεληνάσιοος, Alkis Green, ΙΩΑΝΝΑ ΡΙΖΟΥ