• ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
  • ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ
0
Σύγκριση
0

Πολιτική Ορθής Χρήσης της WIND

Η εταιρεία WIND εγκαθιστά και λειτουργεί Δημόσιο Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο Σταθερών και Κινητών Επικοινωνιών (Δίκτυο), παρέχοντας Δημόσιες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας (Υπηρεσίες). Έτσι, ως φορέας παροχής κοινωφελών υπηρεσιών, η WIND έχει την υποχρέωση να φροντίζει για τη σωστή και αποτελεσματική διαστασιοποίηση του Δικτύου της, προκειμένου να αποτρέπεται η συμφόρηση στο Δίκτυο και η συνεπαγόμενη αδυναμία παροχής Υπηρεσίας στο καταναλωτικό κοινό. Εξάλλου, η υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών δεν αποτελεί μόνο υποχρέωση αλλά και ουσιώδες στοιχείο της πολιτικής της WIND. Παράλληλα, με την Πολιτική Ορθής Χρήσης περιορίζονται και αποτρέπονται απαγορευμένες πρακτικές συνδρομητών που είτε μεταπωλούν τις Υπηρεσίες της εταιρείας που προορίζονται για ατομική χρήση είτε επιτρέπουν την κοινή χρήση τους, με σκοπό το κέρδος ή ακόμη και τον περιορισμό ή την άρνηση υπηρεσίας προς τους υπόλοιπους συνδρομητές της WIND. Σε αυτά τα πλαίσια, η WIND εφαρμόζει Πολιτική Ορθής Χρήσης για όλα τα προγράμματα, υπηρεσίες και προσφορές που αφορούν σε απεριόριστη χρήση αλλά και σε όποια άλλη περίπτωση τούτο είναι επιβεβλημένο.

Η Πολιτική Ορθής Χρήσης καθορίζει και προσδιορίζει τα όρια φυσιολογικής / επιτρεπτής χρήσης, με σκοπό την αποφυγή συμφόρησης του δικτύου αλλά και την προστασία της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών προς στους συνδρομητές, σε περιπτώσεις απεριόριστης χρήσης κλήσεων φωνής, βίντεο-κλήσεων, αποστολής γραπτών μηνυμάτων (SMS) και εικονομηνυμάτων (MMS), υπηρεσιών δεδομένων και διαδικτύου (internet), όπως για παράδειγμα mobile internet, mobile broadband κ.λ.π.. Η WIND δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της και συγκεκριμένα στο διαδικτυακό τόπο που δημοσιεύονται τα τιμολόγια παροχής των υπηρεσιών της (www.wind.gr) ανά υπηρεσία, πρόγραμμα και προσφορά, τα όρια που τίθενται με βάση την Πολιτική Ορθής Χρήσης, είτε όσον αφορά στο χρόνο ομιλίας (λεπτά ομιλίας) είτε όσον αφορά στον αριθμό των μηνυμάτων SMS/MMS (αριθμός μηνυμάτων) είτε όσον αφορά στον όγκο δεδομένων (MBs). Στις περιπτώσεις αυτές, εάν κάποιος Συνδρομητής πραγματοποιεί υπερβολική χρήση, ξεπερνώντας τα όρια φυσιολογικής και επιτρεπτής χρήσεως, σύμφωνα με την Πολιτική Ορθής Χρήσης της WIND και την εκάστοτε εμπορική πολιτική του προγράμματος της υπηρεσίας ή της προσφοράς που επέλεξε ο Συνδρομητής και τα τιμολόγια που δημοσιεύει η εταιρεία στην ιστοσελίδα της, η WIND διατηρεί το δικαίωμα, μετά από σχετική ενημέρωση του Συνδρομητή ότι πλησιάζει το όριο που έχει τεθεί, να προχωρήσει, μετά την υπέρβαση του ορίου, σε επιβολή περαιτέρω χρέωσης ή σε μεταφορά του Συνδρομητή σε άλλο πρόγραμμα ή σε προσωρινή διακοπή της Υπηρεσίας, χωρίς άλλη προειδοποίηση. Στις περιπτώσεις που η πρόσθετη ή διαφορετική χρέωση αναγράφεται ήδη στην εμπορική πολιτική του προγράμματος, της υπηρεσίας ή προσφοράς και στα τιμολόγια της WIND που δημοσιεύονται στο διαδικτυακό της τόπο, δεν απαιτείται η προηγούμενη σχετική ενημέρωση του Συνδρομητή και η Πολιτική Ορθής Χρήσης εφαρμόζεται αυτομάτως.

Η Πολιτική Ορθής Χρήσης της WIND εφαρμόζεται σε όλες τις παρεχόμενες από αυτή Υπηρεσίες, σύμφωνα με την Εμπορική Πολιτική και τον επίσημο Τιμοκατάλογο της WIND. Όσον αφορά στα προγράμματα ομιλίας και δεδομένων κάθε Υπηρεσίας ή Προσφοράς η κατανάλωση απεριορίστου χρόνου ομιλίας και βίντεο-κλήσεων, απεριορίστου αριθμού μηνυμάτων SMS/MMS και απεριορίστου όγκου δεδομένων για την πρόσβαση και χρήση Υπηρεσιών διαδικτύου, περιορίζεται σε συγκεκριμένο χρόνο ομιλίας, συγκεκριμένο αριθμό μηνυμάτων και συγκεκριμένο όγκο που ισχύουν για την εκάστοτε περίοδο τιμολόγησης του Συνδρομητή. Ειδικά για το αρχικό διάστημα τιμολόγησης (από την ενεργοποίηση μέχρι το τέλος του πρώτου ημερολογιακού μήνα), τα αντίστοιχα όρια φυσιολογικής και επιτρεπτής χρήσεως υπολογίζονται αναλογικά. Επιπλέον, κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, σχετικά με τα πακέτα WIND Mobile Broadband η απεριόριστη χρήση δεδομένων και διαδικτύου ή η φόρτωση (download) δεδομένων από και προς το διαδίκτυο περιορίζεται ανά ημερολογιακό μήνα, ανεξάρτητα από την ημερομηνία τιμολόγησης του Συνδρομητή.

Ο Συνδρομητής κάνει χρήση των Υπηρεσιών μόνο μέσω απλής τηλεφωνικής συσκευής ή αντίστοιχης συσκευής για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση των Υπηρεσιών μέσω PBX ή οποιασδήποτε άλλης γραμμής που συνδέεται με υπολογιστή με σκοπό την εκτέλεση μεγάλου αριθμού κλήσεων φωνής και βίντεο-κλήσεων ή / και την αποστολή μεγάλου όγκου μηνυμάτων (SMS/MMS) ή / και δεδομένων. Στην απεριόριστη χρήση δεν συμπεριλαμβάνονται κλήσεις και αποστολή SMS ή / και MMS ή / και χρήση δεδομένων / διαδικτύου προς το εξωτερικό, κλήσεις και αποστολή SMS ή / και MMS προς σύντομους κωδικούς Υπηρεσιών, καθώς και κλήσεις, SMS και MMS ή / και χρήση δεδομένων / διαδικτύου που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια περιαγωγής.

Η WIND έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε να τροποποιεί και να καταργεί τις υπηρεσίες, τα προγράμματα και τις προσφορές με απεριόριστο χρόνο ομιλίας ή / και απεριόριστο αριθμό μηνυμάτων ή / και απεριόριστο όγκο δεδομένων αλλά και να μετατρέπει τα χρονικά όρια έκαστης προσφοράς με προηγούμενη ενημέρωση του συνδρομητή 30 ημέρες, πριν την ισχύ της εν λόγω τροποποίησης ή κατάργησης. Κατά το διάστημα αυτό των 30 ημερών, ο Συνδρομητής δύναται να καταγγείλει τη σύμβασή του με την εταιρεία. Η WIND διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να τροποποιεί και να καταργεί τους όρους της παρούσας Πολιτικής Ορθής Χρήσης, με σχετική ανακοίνωση στο διαδικτυακό τόπο (site) της εταιρείας.
 

Wind.gr Logo
Θέλεις να λαμβάνεις ειδοποιήσεις για προσφορές της WIND;