• ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
  • ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ
0
Σύγκριση
0

Όροι Χρήσης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών myWIND

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες myWIND

1. Οι παρόντες ειδικοί όροι και προϋποθέσεις, οι λοιποί όροι της παρούσας και η Αίτηση Σύνδεσης του Συνδρομητή αποτελούν τους όρους και τις προϋποθέσεις παροχής των ηλεκτρονικών υπηρεσιών myWIND. Όπου οι παρόντες ειδικοί όροι συγκρούονται με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, υπερισχύουν οι παρόντες ειδικοί.

2. Η Εταιρεία παρέχει στον Συνδρομητή / Πελάτη (εφεξής «Χρήστης»), βάσει των παρόντων όρων χρήσης, πρόσβαση σε ηλεκτρονική εφαρμογή για την ηλεκτρονική διαχείριση των υπηρεσιών που τους παρέχονται από την Wind όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά υπηρεσίες προβολής (1) ενεργών συνδέσεων, (2) λογαριασμών, (3) ενεργών πρόσθετων υπηρεσιών (add on) σε κάθε σύνδεση, όπως επίσης και δυνατότητα ενεργοποίησης/απενεργοποίησης αυτών, (4) ενεργοποίησης/απενεργοποίησης διεθνούς περιαγωγής, (5) ενεργοποίησης ορίου χρήσης δεδομένων, (6) φραγής κάρτας SIM, (7) ηλεκτρονικής έκδοσης ή/και αποστολής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου λογαριασμών, (8) καταβολής τιμήματος μέσω πιστωτικής κάρτας, (9) κατάθεσης ή κατάργησης πάγιας εντολής για εξόφληση λογαριασμών μέσω πιστωτικής κάρτας, (10) αλλαγής οικονομικού προγράμματος ή/και αναβάθμισης εμπορικού πακέτου όποτε αυτό είναι δυνατό στα πλαίσια της εκάστοτε ισχύουσας εμπορικής πολιτικής της Εταιρείας, Εταιρείας και, γενικώς, κάθε άλλης υπηρεσίας που παρέχεται μέσω του παρόντος ιστότοπου «https://www.wind.gr/gr/mywind/login/» (στο εξής οι «Υπηρεσίες»). Σε κάθε περίπτωση, με την εγγραφή του Συνδρομητή στην εφαρμογή και στις Υπηρεσίες myWIND ο Συνδρομητής αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι ΔΕΝ θα λαμβάνει σε έντυπη μορφή τον λογαριασμό του

3. Οι συνδρομητές με την ενεργοποίηση τους στο myWIND αποκτούν πρόσβαση και στην ενότητα “Οι λογαριασμοί μου», που προσφέρει πληροφόρηση και στατιστικά στοιχεία εν γένει σχετικά με τους αναλυτικούς λογαριασμούς των συνδέσεων που διατηρούν στην Wind, τόσο των υφισταμένων, όσο και τυχόν μελλοντικών καθώς και τη δυνατότητα επεξεργασίας αυτών.

Ο Χρήστης δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι, από την εγγραφή του στην Υπηρεσία myWIND, αποδέχεται πως στο εξής θα λαμβάνει τους λογαριασμούς παροχής υπηρεσιών του μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που έχει δηλώσει και δεν επιθυμεί να τους λαμβάνει σε έντυπη μορφή. Ως λογαριασμός παροχής υπηρεσιών, νοείται ο συγκεντρωτικός λογαριασμός, χωρίς ανάλυση κλήσεων, σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) καθώς επίσης και κάθε σχετική με αυτόν ενημέρωση/ κοινοποίηση, όπως προβλέπεται και στους όρους της συμβάσεως Συνδρομητή/ Πελάτη με την WIND (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά την ειδοποίηση προσωρινής διακοπής παροχής των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η οποία διενεργείται στην παρούσα δια μέσω του ηλεκτρονικού λογαριασμού του). Επιπλέον αυτών, ο Χρήστης μέσω της εφαρμογής myWIND από την ενότητα «Οι λογαριασμοί μου» μπορεί να δει και να αποθηκεύσει στον υπολογιστή του τις αναλυτικές χρεώσεις και των λογαριασμών του και την αναλυτική κατάσταση κλήσεων του, σύμφωνα με τα εκεί οριζόμενα.

Ο χρήστης μέσω της εφαρμογής myWIND/Οι λογαριασμοί μου/Επιλογές λογαριασμού/ Διαχείριση Υπηρεσίας e-bill, έχει την δυνατότητα να απενεργοποιήσει το e-bill. Ο Χρήστης θα λαμβάνει σε έντυπη μορφή τον συγκεντρωτικό λογαριασμό, χωρίς αναλυτική χρέωση, στη δηλωθείσα από αυτόν ταχυδρομική διεύθυνση. Η πρόσβαση στην εφαρμογή myWIND είναι δυνατή μόνο εφόσον ο επιλεγμένος τύπος λογαριασμού είναι το e-bill, ενώ εάν ο Χρήστης μελλοντικά επιλέξει τον έντυπο λογαριασμό, τότε η Εταιρεία θα έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε να διακόψει την πρόσβασή του στις υπηρεσίες myWIND και e-bill.

Ειδικά για τους εταιρικούς δεν παρέχεται πρόσβαση στις λοιπές υπηρεσίες myWIND αλλά πρόσβαση στην ενότητα των λογαριασμών.

4. Η πρόσβαση στις Υπηρεσίες myWIND αποκτάται με πρωτοβουλία του Συνδρομητή κατά τον ακόλουθο τρόπο. Ο Συνδρομητής μεταβαίνει στο διαδικτυακό τόπο «https://www.my-wind.gr/» και ακολουθεί τα βήματα που καθορίζονται εκεί με διαδραστικό τρόπο, καταχωρώντας το Α.Φ.Μ. του, τον αριθμό τηλεφωνικής σύνδεσης, τον κωδικό πελάτη, απαραιτήτως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), για την οποία ο Συνδρομητής – Χρήστης εγγυάται ότι είναι ενεργή, έχει πρόσβαση σε αυτή αυτός ο ίδιος και σε περίπτωση αλλαγής της οφείλει να ενημερώνει άμεσα προς τούτο την Εταιρεία. O Συνδρομητής καταχωρεί ένα μοναδικό όνομα χρήστη (username) και έναν μοναδικό προσωρινό κωδικό χρήστη (password), τον οποίο και θα χρησιμοποιήσει αποκλειστικά για την πρόσβαση στην εφαρμογή και τις Υπηρεσίες myWIND. Με την εγγραφή ενός Χρήστη στην εφαρμογή και τις ο συγκεκριμένος Χρήστης – Συνδρομητής θα λαμβάνει τον λογαριασμό του ηλεκτρονικά, όπως αναφέρεται ανωτέρω για όλες τις συνδέσεις που έχει στην Εταιρεία (κινητής ή/και σταθερής τηλεφωνίας) και δη για όλες τις συνδέσεις που είναι συνδεδεμένες με το Α.Φ.Μ. του, καταργούμενου οιοδήποτε άλλου τρόπου και μεθόδου λήψης λογαριασμών που ίσχυε για τον/τους λογαριασμό/ούς των λοιπών συνδέσεων του Χρήστη στην Εταιρεία μέχρι εκείνη τη στιγμή.

5. Ο Χρήστης δύναται οποτεδήποτε και μέσω της Υπηρεσίας να επιλέξει την απενεργοποίηση του myWIND/ebill και να επιλέξει έντυπο λογαριασμό. Σε αυτή την περίπτωση δεν θα έχει πρόσβαση στις λοιπές παρεχόμενες Υπηρεσίες της εφαρμογής myWIND.

6. Ο Χρήστης ρητώς αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι δεν είναι δυνατή η εξασφάλιση του Χρήστη όσον αφορά στη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κατά την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων, καθώς αυτή εξαρτάται από πλήθος παραγόντων. Ως εκ τούτου, η WIND δεν φέρει σε καμία περίπτωση ευθύνη ή υποχρέωση όσον αφορά στην έγκυρη ή ασφαλή παραλαβή του λογαριασμού – τιμολογίου χρέωσης από τον Χρήστη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αυτός έχει δηλώσει στη WIND και ταυτόχρονα ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι ο ίδιος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημία ήθελε προκληθεί σε αυτόν ή σε οιονδήποτε τρίτο. Επίσης, η WIND δεν φέρει ευθύνη για μη έγκυρους προορισμούς, σφάλματα μετάδοσης, αλλοίωση ή εν γένει για την ασφάλεια των πληροφοριών που διακινούνται στο τηλεπικοινωνιακό της δίκτυο και μεταφέρονται μέσω κυκλωμάτων επικοινωνίας και συναφούς εξοπλισμού που παρέχουν τρίτοι, καθώς επίσης και πάροχοι τηλεπικοινωνιακών δικτύων που διασυνδέονται με το δίκτυο της WIND, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση του Διαδικτύου. Παράλληλα η WIND δεν παρέχει καμία εγγύηση προς το Χρήστη ότι οι διαδικασίες ασφαλείας που χρησιμοποιεί η WIND θα αποτρέψουν την απώλεια, αλλοίωση ή τροποποίηση των πληροφοριών που διακινούνται στο Διαδίκτυο π.χ. εξαιτίας ιών, trojan horses ή άλλων αντίστοιχων επιβλαβών πράξεων τρίτων.

7. Με την υπηρεσία καταβολής τιμήματος μέσω πιστωτικής κάρτας ο συνδρομητής έχει τη δυνατότητα να καταβάλλει το τίμημα για την εξόφληση των λογαριασμών του με χρήση έγκυρης και εν ισχύ πιστωτικής του κάρτας εκδόσεως από αναγνωρισμένο πιστωτικό ίδρυμα.

8. Με την υπηρεσία κατάθεσης πάγιας εντολής για εξόφληση λογαριασμών μέσω πιστωτικής κάρτας ο συνδρομητής έχει τη δυνατότητα να καταθέσει πάγια εντολή για την εξόφληση των λογαριασμών του, που πρόκειται να εκδίδονται στο μέλλον από τη WIND, με χρήση έγκυρης και εν ισχύ πιστωτικής του κάρτας εκδόσεως από αναγνωρισμένο πιστωτικό ίδρυμα.

8. Με την υπηρεσία κατάθεσης πάγιας εντολής για εξόφληση λογαριασμών μέσω πιστωτικής κάρτας ο συνδρομητής έχει τη δυνατότητα να καταθέσει πάγια εντολή για την εξόφληση των λογαριασμών του, που πρόκειται να εκδίδονται στο μέλλον από τη WIND, με χρήση έγκυρης και εν ισχύ πιστωτικής του κάρτας εκδόσεως από αναγνωρισμένο πιστωτικό ίδρυμα.

10.Ο Χρήστης καλείται να διαβάζει προσεκτικά τόσο τους παρόντες όρους χρήσης των Υπηρεσιών όσο και αυτούς που θα του παρουσιαστούν ηλεκτρονικά, πριν από την εγγραφή του σε αυτή. Σε περίπτωση που δεν αποδέχεται πλήρως και χωρίς επιφύλαξη το σύνολο ή μέρος των όρων αυτών που θα του παρουσιαστούν ηλεκτρονικά, πριν από την εγγραφή του στην υπηρεσία, καλείται να μην προχωρήσει στην αποδοχή των όρων αυτών και ακολούθως στη χρήση των Υπηρεσιών. Η WIND διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης οποτεδήποτε των παρόντων όρων αλλά και των εν λόγω όρων που παρουσιάζονται στο Συνδρομητή ηλεκτρονικά, πριν τη χρήση των Υπηρεσιών, με προηγούμενη αντίστοιχη ενημέρωση του Χρήστη τριάντα (30) ημερών, πριν την ισχύ των εν λόγω τροποποιήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 20 της παρούσης συμβάσεως, διάστημα κατά το οποίο ο Χρήστης θα δύναται να υπαναχωρήσει της παρούσης συμβάσεως που αφορά στην Υπηρεσία.

11.Εγγραφή/Ενεργοποίηση των Υπηρεσιών

Για οποιοδήποτε πρόβλημα/ δυσχέρεια/ ερώτημα κατά τη διαδικασία ενεργοποίησης των Υπηρεσιών, ο Χρήστης δύναται να επικοινωνεί με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της WIND στα ισχύοντα τηλέφωνα επικοινωνίας/ηλεκτρονικές διευθύνσεις όπως αναγράφονται στην ως άνω ηλεκτρονική σελίδα (www.wind.gr/gr/mywind).

12.Τρόποι Παροχής Υπηρεσιών

Α. Για την πρόσβαση κάθε φορά στον διαδικτυακό τόπο των Υπηρεσιών, ο Χρήστης εισάγει τον προσωπικό κωδικό Χρήστη (username) και τον κωδικό Εισόδου (password) (εφεξής «Κωδικοί Πρόσβασης») που είχε ορίσει σύμφωνα με τα ανωτέρω υπό 4. Για λόγους ασφαλείας ενδέχεται να ζητείται περιοδικά από τον Χρήστη να αλλάζει τον κωδικό εισόδου του.

Β. Με τη σύνδεση στον διαδικτυακό τόπο των Υπηρεσιών, ο Χρήστης αποκτά πρόσβαση στον προσωπικό του λογαριασμό myWIND και έχει οποτεδήποτε το δικαίωμα να αιτείται και να λαμβάνει τις Υπηρεσίες.

Γ. Με την έκδοση κάθε νέου λογαριασμού αποστέλλεται στον Χρήστη σχετικό ενημερωτικό γραπτό μήνυμα (SMS) στον δηλωθέντα από αυτόν αριθμό κινητής τηλεφωνίας καθώς και ηλεκτρονική επιστολή στη δηλωθείσα από αυτόν ηλεκτρονική διεύθυνση με επισυναπτόμενο τον σύνδεσμο της ιστοσελίδας της σχετικής Υπηρεσίας καθώς επίσης και επισυναπτόμενο τον συνοπτικό λογαριασμό, χωρίς ανάλυση κλήσεων. Με τη λήψη του παραπάνω γραπτού μηνύματος και παράλληλα της ηλεκτρονικής επιστολής ο Χρήστης μπορεί να λαμβάνει γνώση του λογαριασμού του.

Δ. Οι λογαριασμοί εκδίδονται μηνιαίως ή/και κατ’ επιλογή της WIND για χρονικά διαστήματα που δεν υπερβαίνουν τους δύο (2) μήνες, σύμφωνα με τα όσα ειδικότερα ορίζονται στους όρους της συμβάσεως Συνδρομητή/Πελάτη με τη WIND. O Χρήστης δύναται να έχει πρόσβαση και σε παλαιότερους λογαριασμούς του για χρονικό διάστημα έως δώδεκα (12) μηνών από τον τρέχοντα λογαριασμό.

Ε. Στην περίπτωση που ο Χρήστης των Υπηρεσιών εγγραφεί στην Υπηρεσία Ενιαίου Λογαριασμού της WIND (κινητή τηλεφωνία, σταθερή τηλεφωνία και Ιnternet), δηλώνει ότι, αποδέχεται ότι θα λαμβάνει την υπηρεσία αυτή για όλες τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, που είναι ενεργοποιημένες στο Α.Φ.Μ του.

ΣΤ. Κατά την παροχή των υπηρεσιών καταβολής τιμήματος μέσω πιστωτικής κάρτας και κατάθεσης πάγιας εντολής για εξόφληση λογαριασμών μέσω πιστωτικής κάρτας ο χρήστης και νόμιμος κάτοχος της κάρτας, αφού εισέλθει στον Διαδικτυακό Τόπο, καταχωρεί στα οικεία πεδία, τα στοιχεία της κάρτας του (αριθμός κάρτας, ημερομηνία λήξης, αριθμός εξακρίβωσης της αυθεντικότητας της κάρτας που είναι αποτυπωμένος στον χώρο που προορίζεται για την υπογραφή του κατόχου (CVV2/VISAή CVC/MC) και το ποσό της πληρωμής που επιθυμεί. Μετά τη συμπλήρωση των ανωτέρω στοιχείων ο Χρήστης εγκρίνει την πληρωμή του σχετικού ποσού με την ενεργοποίηση της ένδειξης «Ολοκλήρωση» (ή άλλης παρεμφερούς φράσης) που εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή του.

13. Δικαιώματα/ Υποχρεώσεις Συνδρομητή

Α. Ο Χρήστης θεωρείται ότι έλαβε γνώση για την έκδοση των λογαριασμών του εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσής τους, όπως αυτή αναγράφεται σε κάθε λογαριασμό. Η Εταιρεία οφείλει να μεριμνά για την όσο το δυνατόν ταχύτερη επίδοση και αποστολή στους συνδρομητές των εκδιδόμενων από αυτήν λογαριασμών χρέωσης.

Β. Επίσης, ο Χρήστης θεωρείται ότι έλαβε γνώση κάθε σχετικής ενημέρωσης/κοινοποίησης που εστάλη στην ως άνω ηλεκτρονική διεύθυνσή του καθώς και στον/ους αριθμό/ους κινητής τηλεφωνίας του.

Γ. Ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ενημέρωση της WIND σε οποιαδήποτε περίπτωση αδυναμίας πρόσβασης στην Υπηρεσία ή αδυναμίας λήψης των προβλεπόμενων στην παρούσα ενημερώσεων και δεν δύναται να επικαλεστεί κανέναν εκ των ως άνω λόγων ως αιτιολογία υπερημερίας εξόφλησης των λογαριασμών του.

Δ. Ο Συνδρομητής αποδέχεται ότι, πέρα των ως άνω ενημερώσεων, θα λαμβάνει από την Εταιρία και έγγραφες ειδοποιήσεις μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση που έχει δηλώσει στην Αίτηση Σύνδεσης, πριν από τη μόνιμη διακοπή παροχής των Υπηρεσιών, βάσει των προβλεπόμενων στους όρους της παρούσας και η αποστολή του λογαριασμού μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην ηλεκτρονική του διεύθυνση ή η αποστολή ενημέρωσης έκδοσης του λογαριασμού θα θεωρούνται αρκετές για τη σχετική ενημέρωσή του, πριν την επιβολή φραγής ή διακοπής.

Ε. Ο Χρήστης, καθ’ όλη τη διάρκεια παροχής των Υπηρεσιών, είναι υποχρεωμένος και φέρει την ευθύνη να γνωστοποιεί αμέσως στη WIND εγγράφως και με υπεύθυνη δήλωση απευθυνόμενη προς αυτή, κάθε μεταβολή των στοιχείων που έχει δηλώσει στην παρούσα Αίτηση, όπως ενδεικτικά της ταχυδρομικής του διεύθυνσης και του αριθμού κινητού τηλεφώνου και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αυτού (e-mail). Ειδικά όσον αφορά στην αλλαγή του κινητού τηλεφώνου ή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) του Χρήστη, αυτή πραγματοποιείται και με απλή κλήση προς το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρείας με επιβεβαίωση στοιχείων και ηχογράφηση. Ο Χρήστης δηλώνει ότι, οποιαδήποτε μεταβολή των δηλωθέντων από αυτόν στην ως άνω Αίτηση στοιχείων γίνεται αποκλειστικά από τον ίδιο.

ΣΤ. Ο Χρήστης ρητώς αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι, η WIND δεν φέρει σε καμία περίπτωση ευθύνη ή υποχρέωση επιβεβαίωσης ή/και επαλήθευσης των δηλωθέντων από αυτόν με την παρούσα Αίτηση στοιχείων του όσον αφορά στα στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. διεύθυνση, e-mail κ.ο.κ.) και λοιπά στοιχεία που παρέχει στην Εταιρεία για την εκτέλεση και παροχή των Υπηρεσιών και ότι ο ίδιος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημία ήθελε προκληθεί σε αυτόν ή σε οιονδήποτε τρίτο από τη χρήση ή την επεξεργασία αυτών. Το αυτό ισχύει και για τα ως άνω στοιχεία που δηλώνονται από το Χρήστη σε περίπτωση μεταβολής των αρχικώς δηλωθέντων.

Ζ. Ο Χρήστης δύναται να αλλάξει οποτεδήποτε τον τύπο παροχής της υπηρεσίας ηλεκτρονικής έκδοσης λογαριασμών, την δηλωθείσα από αυτόν ηλεκτρονική διεύθυνση και τον αριθμό κινητού τηλεφώνου του μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας των Υπηρεσιών www.wind.com.gr/gr/mywind.

Η. Ο Χρήστης δύναται να επιλέξει την αποστολή έντυπου λογαριασμού οποτεδήποτε επιθυμεί, μέσω της εφαρμογής myWIND, και συγκεκριμένα από την ενότητα «Οι λογαριασμοί μου», επιλέγοντας «Διαχείριση υπηρεσίας eBill». Με την απενεργοποίηση του eBill, ο Χρήστης θα λαμβάνει έντυπο λογαριασμό, στην ταχυδρομική διεύθυνση που είναι καταχωρημένη στο αρχείο της Εταιρείας και δεν θα έχει πλέον πρόσβαση στις Υπηρεσίες myWind και e-bill. Ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να δηλώσει στην Εταιρεία τα στοιχεία της νέας του ταχυδρομικής διεύθυνσης κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, προκειμένου η αποστολή του λογαριασμού του να πραγματοποιείται στη σωστή διεύθυνση. Ο Χρήστης δύναται να διακόψει οποτεδήποτε τον τρόπο παροχής των Υπηρεσιών. Η μεταβολή δύναται να συντελεστεί με τη συμπλήρωση από το Χρήστη της σχετικής Αίτησης Διακοπής των Υπηρεσιών. Επίσης, σε περίπτωση αιτήματος διακοπής των Υπηρεσιών, η WIND θα αποστέλλει στο Χρήστη τους λογαριασμούς παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών αποκλειστικά στη δηλωθείσα από αυτόν ταχυδρομική διεύθυνση. Τα αποτελέσματα της ως άνω Αίτησης θα επέρχονται εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την προσήκουσα υποβολή της. Σε περίπτωση που ο Χρήστης ζητήσει η διακοπή να λάβει χώρα σε χρόνο συντομότερο των 30 ημερών, η WIND θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια στα πλαίσια των τεχνικών και διαδικαστικών δυνατοτήτων της, προκειμένου να υλοποιήσει το αίτημα σε μικρότερο χρονικό διάστημα.

Θ. Ο Χρήστης δηλώνει ότι είναι ο αποκλειστικός χρήστης της Υπηρεσίας και δεσμεύεται ότι θα κάνει ορθή χρήση αυτής και δε θα αποκαλύπτει ούτε θα δημοσιεύει στοιχεία της Υπηρεσίας εν γένει σε οποιονδήποτε τρίτο (πχ. κωδικούς πρόσβασης, περιεχόμενο της Υπηρεσίας), όπως ενδεικτικά με την προώθησή τους μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σε τρίτους. Σε αντίθετη περίπτωση ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά ήθελε υποστεί και η WIND ουδεμία ευθύνη θα φέρει για την ζημία αυτή. Επίσης, υποχρεούται να ειδοποιήσει άμεσα τη WIND για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή/και παραβίαση των ως άνω κωδικών πρόσβασης στην Υπηρεσία.

Ι. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε επέμβαση / επεξεργασία του περιεχομένου των παρουσιαζόμενων στη ιστοσελίδα των Υπηρεσιών στοιχείων χρεώσεων και ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημία ήθελε υποστεί ο ίδιος ή προκληθεί στη WIND ή σε οιονδήποτε τρίτο από αντίστοιχη ενέργειά του.

ΙΑ. Ο Χρήστης οφείλει να τηρεί όλες τις υποχρεώσεις του που προκύπτουν από τους όρους χρήσης της πιστωτικής του κάρτας καθώς και από την κείμενη νομοθεσία για την πληρωμή με ηλεκτρονικά μέσα, όπως, ενδεικτικά, να λαμβάνει όλα τα μέτρα για την ασφαλή φύλαξη της πιστωτικής του κάρτας, να ειδοποιεί χωρίς καθυστέρηση τη WIND για την περίπτωση απώλειας ή κλοπής της πιστωτικής του κάρτας κ.λπ.

ΙΒ. Ο Κάτοχος αναγνωρίζει ότι η WIND ουδεμία ευθύνη φέρει για τη θετική ή αποθετική ζημία, που ενδεχόμενα θα υποστεί ο Χρήστης από τη μη τήρηση των υποχρεώσεών του που απορρέουν συνολικά από το παρόν άρθρο.

14. Υποχρεώσεις της WIND

Α. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον διαδικτυακό τόπο της Υπηρεσίας αντιστοιχούν στα στοιχεία της βάσης δεδομένων της WIND αναφορικά με την παροχή και τιμολόγηση υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο Χρήστη. Σε τυχόν περίπτωση λάθους ή/και πιθανής ανακριβούς αναγραφής, λόγω μη υπαιτιότητας της WIND, η WIND δεν θα ευθύνεται έναντι κανενός για ζημίες (οποιουδήποτε είδους και αν είναι αυτές) που τυχόν θα προκύψουν. Μη υπαιτιότητα της WIND αποτελούν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αιτίες που ανάγονται σε τεχνικές δυσλειτουργίες και αστοχίες ή πλημμελή λειτουργία υπολογιστικών συστημάτων ή στοιχείων δικτύου ή σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με πράξεις ή παραλείψεις του Χρήστη.

Β. Η WIND θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας της Υπηρεσίας και την καλή λειτουργία αυτής. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία αναφορικά με την ιστοσελίδα στην οποία φιλοξενείται η Υπηρεσία ή την χρήση της, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, λάθους, παράλειψης, διακοπής ελαττώματος λειτουργίας του συστήματος, ή της σύνδεσης, ιών ηλεκτρονικών υπολογιστών, ακόμα και στην περίπτωση που έχουν ενημερωθεί περί των ανωτέρω οι εκπρόσωποι της WIND.

Β. Η WIND θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας της Υπηρεσίας και την καλή λειτουργία αυτής. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία αναφορικά με την ιστοσελίδα στην οποία φιλοξενείται η Υπηρεσία ή την χρήση της, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, λάθους, παράλειψης, διακοπής ελαττώματος λειτουργίας του συστήματος, ή της σύνδεσης, ιών ηλεκτρονικών υπολογιστών, ακόμα και στην περίπτωση που έχουν ενημερωθεί περί των ανωτέρω οι εκπρόσωποι της WIND.

Wind.gr Logo
Θέλεις να λαμβάνεις ειδοποιήσεις για προσφορές της WIND;