• ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
  • ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ
0
Σύγκριση
0

Μητρώο άρθρου 11

ΜΗΤΡΩΟ αρ.11 § 2 του Ν. 3471/2006

Με το άρθρο 11 § 2 του Ν. 3471/2006 (όπως έχει τροποποιηθεί) προβλέπεται ότι “δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση μη ζητηθεισών επικοινωνιών με ανθρώπινη παρέμβαση (κλήσεων) για σκοπούς απ’ ευθείας εμπορικής προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών και για κάθε είδους διαφημιστικούς σκοπούς, εφόσον ο συνδρομητής έχει δηλώσει προς τον φορέα παροχής της διαθέσιμης στο κοινό υπηρεσίας ότι δεν επιθυμεί γενικώς να δέχεται τέτοιες κλήσεις. Ο φορέας υποχρεούται να καταχωρίζει δωρεάν τις δηλώσεις αυτές σε ειδικό κατάλογο συνδρομητών, ο οποίος είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου”.  

Επομένως, κάθε πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών οφείλει να τηρεί έναν ειδικό κατάλογο (στο εξής Μητρώο) με στοιχεία των συνδρομητών του, οι οποίοι έχουν δηλώσει ότι δεν επιθυμούν να δέχονται τηλεφωνικές κλήσεις για τους ανωτέρω σκοπούς.

Το Μητρώο είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου (νομικού ή φυσικού προσώπου) που σχετίζεται επαγγελματικά με σκοπούς διαφήμισης και ο οποίος έχει ο ίδιος την υποχρέωση να το αναζητήσει και να το λάβει υπ’ όψιν του στην όποια διαφημιστική του ενέργεια, ώστε να μην κληθούν οι τηλεφωνικοί αριθμοί που θα περιέχονται σε αυτό.
 

Περιεχόμενο του Μητρώου που διατηρεί η WIND Ελλάς

Το Μητρώο που αποστέλλεται από την WIND Ελλάς στους ενδιαφερομένους, κατόπιν σχετικής αιτήσεως, περιέχει μόνο τις συνδέσεις κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας των συνδρομητών της WIND Ελλάς, οι οποίοι έχουν δηλώσει ότι δεν επιθυμούν να δέχονται τηλεφωνικές κλήσεις με ανθρώπινη παρέμβαση για διαφημιστικούς σκοπούς.

Το Μητρώο, που αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους έχει μέγιστη χρονική διάρκεια ισχύος 30 ημέρες. Η ευθύνη αναζήτησης επικαιροποιημένου Μητρώου ανήκει στον αιτούντα, ο οποίος οφείλει να αναζητεί και να συμβουλεύεται κάθε φορά το πλέον πρόσφατο και επικαιροποιημένο Μητρώο της WIND Ελλάς.

Η WIND Ελλάς δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν χρήση από τον αιτούντα ή τρίτο των στοιχείων του Μητρώου διαφορετική από αυτή που προβλέπεται από το άρθρο 11 § 2 του Ν. 3471/2006.
Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της WIND Ελλάς να χρεώνει την παροχή του Μητρώου σύμφωνα με την εκάστοτε τιμολογιακή πολιτική της.
 

Πώς εγγράφεται/διαγράφεται συνδρομητής στο Μητρώο

Οι συνδρομητές που δεν επιθυμούν να δέχονται τηλεφωνικές κλήσεις για διαφημιστικούς σκοπούς μπορούν:

  • να απευθυνθούν στην Εξυπηρέτηση Πελατών της WIND Ελλάς στο 1260 εφόσον πρόκειται για συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας ή στο 13800 (με χρέωση) εφόσον πρόκειται για συνδρομητές σταθερής τηλεφωνίας
  • να αποστείλουν σχετικό αίτημα με συνημμένη φωτοτυπία ταυτότητος στην φόρμα επικοινωνίας
  • να επισκεφτούν ένα κατάστημα WIND.
  • να αποστείλουν γραπτό υπογεγραμμένο αίτημα με συνημμένη φωτοτυπία ταυτότητος, είτε με αλληλογραφία, είτε με fax στον αριθμό 2119993342 στην Εξυπηρέτηση Πελατών της WIND Ελλάς.

Συνδρομητές, οι οποίοι καταχωρούνται στο Μητρώο και εν συνέχεια επιθυμούν να αλλάξουν την επιλογή τους και να διαγραφούν από το Μητρώο, μπορούν να το αιτηθούν μέσω ενός εκ των ανωτέρω επιλογών, εκτός της τηλεφωνικής επικοινωνίας στην Εξυπηρέτηση Πελατών της WIND Ελλάς.
 

Πώς χορηγείται το Μητρώο σε ενδιαφερόμενους τρίτους

Για την υποβολή του σχετικού αιτήματος οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) μπορούν να συμπληρώσουν την “Αίτηση χορήγησης Μητρώου του αρ.11 §2 Ν.3471/2006” που υπάρχει διαθέσιμη στον παρακάτω σύνδεσμο για κάθε δίκτυο (Κινητό & Σταθερό Δίκτυο WIND) και να την αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση snc@wind.gr ή στον αριθμό fax 2119993342 μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (ΦΕΚ Εκπροσώπησης, φωτοαντίγραφο ΑΔΤ Νόμιμου Εκπροσώπου για νομικά πρόσωπα και φωτοαντίγραφο ΑΔΤ αιτούντος για φυσικά πρόσωπα).

Στη συνέχεια το Μητρώο θα αποσταλεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναγράφεται στη σχετική αίτηση.

Διάβασε τη σχετική ανακοίνωση