Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
  • ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
  • ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ
0
Σύγκριση
0

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

01/03/2021

Στη WIND συμμορφωνόμαστε πλήρως με το κανονιστικό πλαίσιο για το Ανοικτό Διαδίκτυο, όπως αυτό προδιαγράφεται στον Εθνικό Κανονισμό Ανοικτού Διαδικτύου. Στο πλαίσιο αυτό, από 1η Μαρτίου 2021, χορηγούμε σε όλους τους συνδρομητές κινητής τη δυνατότητα να γνωρίσουν την ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων της σύνδεσής τους στο διαδίκτυο. Για το σκοπό αυτό μπορείτε να συνδεθείτε στο myWIND, στο MyF2Go και MyQ και στις αντίστοιχες εφαρμογές ή να επισκεφτείτε το https://www.wind.gr/gr/speedmap/ και να ενημερωθείτε για το εύρος τιμών ταχυτήτων στο οποίο ανήκει η μέγιστη ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων (ανόδου/ καθόδου) της σύνδεσης σας. Εναλλακτικά μπορείτε να καλέστε χωρίς χρέωση στο 13700 (ιδιώτες) ή στο 1277 (επιχειρήσεις).

Παράλληλα, στο ίδιο πλαίσιο επικαιροποιήσαμε τους όρους των συμβάσεων κινητής, και τους όρους χρήσης της καρτοκινητής προκειμένου οι συνδρομητές μας να λαμβάνουν την καλύτερη δυνατή πληροφόρηση αναφορικά με το Ανοικτό Διαδίκτυο (Νet Neutrality).

Παρακάτω παρατίθενται οι πληροφορίες για το Ανοικτό Διαδίκτυο, όπως περιλαμβάνονται στους όρους σύνδεσης στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας της WIND, οι οποίοι ισχύουν από 1η Μαρτίου 2021 για υφιστάμενους και νέους συνδρομητές. Eπιπλέον, μπορείτε να επισκεφτείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο https://www.wind.gr/gr/wind/upiresies/oroi-symbolaion/ για να για να δείτε το σύνολο των όρων του συμβολαίου σας, όπως έχει διαμορφωθεί με την προσθήκη των νέων όρων για την Διαδικτυακή Ουδετερότητα, την Πολιτική Ορθής Χρήσης και το Πρόγραμμα SIMPLEfi.

Αν είστε συνδρομητής καρτοκινητής, μπορείτε να βρείτε τους σχετικούς όρους κινητής που διέπουν τη σύνδεσή σας στους ακόλουθους συνδέσμους:
Για συνδρομητές F2G: https://www.wind.gr/gr/f2g/oroi-hrisis/
Για συνδρομητές Q: https://www.myq.gr/gr/oroi-kartokinitis/

Σας υπενθυμίζουμε ότι αναλυτικές πληροφορίες για το Net Neutrality μπορείτε να βρείτε εδώ https://www.wind.gr/gr/netneutrality/

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

5.14 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 2015/2120 και τον Εθνικό Κανονισμό Ανοικτού Διαδικτύου 876/7Β/2019 (στο εξής «ΕΚΑΔ»), η Εταιρεία αντιμετωπίζει ισότιμα κάθε κίνηση, χωρίς αποκλεισμούς, περιορισμούς ή παρεμβάσεις και ανεξαρτήτως του αποστολέα και του παραλήπτη, του περιεχομένου στο οποίο έχει γίνει πρόσβαση ή του διανεμηθέντος περιεχομένου, των χρησιμοποιούμενων ή παρεχόμενων εφαρμογών ή υπηρεσιών ή του χρησιμοποιούμενου τερματικού εξοπλισμού.
Στην παρούσα ενότητα, περιλαμβάνονται οι βασικές πληροφορίες αναφορικά με την πρόσβαση των χρηστών στο Ανοικτό Διαδίκτυο, σύμφωνα με τον ΕΚΑΔ. Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την υποχρέωση δικτυακής ουδετερότητας, καθώς και τεχνικές λεπτομέρειες σε σχέση με την ποιότητα των υπηρεσιών, τις παραμέτρους ποιότητας, τα μέτρα διαχείρισης κίνησης, την εξέτασης των παραπόνων συνδρομητών κ.λ.π. θα βρείτε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας μας: https://www.wind.gr/gr/netneutrality/, το περιεχόμενο της οποίας διευκρινίζεται ότι αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.

5.14.1. ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ορισμοί

(i) Διαφημιζόμενη ταχύτητα: Ως διαφημιζόμενη ταχύτητα ορίζεται η ταχύτητα, η οποία χρησιμοποιείται σε ενέργειες διαφήμισης, προώθησης και πώλησης προϊόντων.

(ii) Ρεαλιστικά αναμενόμενη ταχύτητα: Γενικός όρος που περιλαμβάνει τον όρο μέγιστη ταχύτητα στα κινητά δίκτυα.

Ο Συνδρομητής λαμβάνει γνώση του εύρους τιμών ταχυτήτων για το σύνολο της Επικράτειας μέσω του χάρτη ταχυτήτων, ο οποίος είναι δημοσιευμένος στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας μας στην ειδική ενότητα για την Διαδικτυακή Ουδετερότητα, στον ακόλουθο σύνδεσμο https://www.wind.gr/gr/speedmap/, καθώς και στην ιστοσελίδα προσωποποιημένης πληροφόρησης myWIND και της αντίστοιχης εφαρμογής της υπηρεσίας.

Στον γεωγραφικό χάρτη ταχυτήτων αποτυπώνεται το εύρος τιμών στο οποίο ανήκει η μέγιστη ταχύτητα σε κάθε γεωγραφική περιοχή. Οι τιμές αναφέρονται σε στατικό χρήστη που βρίσκεται σε εξωτερικό χώρο. Η Εταιρεία ενημερώνει τους συνδρομητές για τις επικαιροποιημένες τιμές ταχυτήτων που περιέχονται στον χάρτη, τουλάχιστον μία φορά κάθε έτος.

Επισημαίνεται ότι ρεαλιστικά αναμενόμενες ταχύτητες λήψης και μεταφόρτωσης των υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο επηρεάζονται από πλείστους παράγοντες, εκτός της σφαίρας ευθύνης της Εταιρείας, όπως είναι η θέση του Συνδρομητή (ενδεικτικά εντός ή εκτός κτηρίου), η σταθερή ή μη θέση αυτού, η ποιότητα των εξυπηρετητών (servers) των παρόχων υπηρεσιών και περιεχομένου ή του δικτύου που αυτοί χρησιμοποιούν, οι καιρικές συνθήκες, η αυξημένη κίνηση του δικτύου σε ώρες αιχμής, η απόσταση του Συνδρομητή από το σταθμό βάσης, η ποιότητα του τερματικού εξοπλισμού του Συνδρομητή και οι τεχνολογίες που υποστηρίζονται από αυτόν, η απεγκατάσταση σταθμών βάσης ή κεραιοσυστημάτων με μονομερείς πράξεις της Διοίκησης, πιθανές παρεμβολές τρίτων στις συχνότητες, των οποίων κάνει χρήση η Εταιρεία κατά παραχώρηση του Δημοσίου κ.ο.κ.

Τα αναφερόμενα στον γεωγραφικό χάρτη διαστήματα τιμών (στα οποία ανήκει η μέγιστη ταχύτητα σε κάθε γεωγραφική περιοχή) αφορούν την βέλτιστη τεχνολογία σύνδεσης, με εξαίρεση τις γεωγραφικές περιοχές όπου λειτουργούν παράλληλα δίκτυα 4ης και 5ης γενιάς (4G και 5G υπηρεσίες). Στις εν λόγω περιοχές, αποτυπώνονται διαστήματα τιμών και για τις δυο τεχνολογίες (4G και 5G). 4G.

Από τις αναφερόμενες στον γεωγραφικό χάρτη μέγιστες τιμές ταχυτήτων ανά γεωγραφική περιοχή, καθώς και από τυχόν δημοσιευμένες παραμέτρους ποιότητας δικαιολογείται ένα εύλογο περιθώριο σφάλματος.

Αν ωστόσο, διαπιστωθούν κατόπιν ελέγχου συνεχείς ή επαναλαμβανόμενες αρνητικές αποκλίσεις από την ρεαλιστικά αναμενόμενη μέγιστη ταχύτητα σύνδεσης ανά περιοχή, ο Συνδρομητής δικαιούται επανορθώσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 5.14.7 τον παρόντων όρων.

5.14.2. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

Η Εταιρεία δεν εφαρμόζει μέτρα διαχείρισης της κίνησης, πέραν των εύλογων μέτρων, εκτός αν αυτό είναι αναγκαίο και μόνο για όσο διάστημα είναι αναγκαίο, ούτως ώστε: α) να συμμορφωθεί με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο β) να διασφαλίσει την ακεραιότητα και την ασφάλεια του δικτύου, των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του δικτύου της και του τερματικού εξοπλισμού των τελικών χρηστών· γ) να προλάβει την εμφάνιση εμποδίων λόγω συμφόρησης του δικτύου και να αμβλύνει τις επιπτώσεις από τυχόν εξαιρετική ή προσωρινή συμφόρηση του δικτύου, υπό την προϋπόθεση ότι ανάλογες κατηγορίες κίνησης αντιμετωπίζονται ισότιμα. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας μας: https://www.wind.gr/gr/netneutrality/, το περιεχόμενο της οποίας διευκρινίζεται εφεξής ότι αποτελεί τμήμα της παρούσας σύμβασης.

5.14.3. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Πληροφορίες για ενδεικτικές παραμέτρους ποιότητας για την εκτέλεση συνηθισμένων δραστηριοτήτων στο διαδίκτυο (instant messaging, email, web browsing, data download, music streaming, video streaming…) είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας μας : https://www.wind.gr/gr/netneutrality/

5.14.4. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΟΓΚΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να εφαρμόζει μέτρα περιορισμού του όγκου ή της ταχύτητας που θα μπορούσαν να επηρεάσουν στην πράξη τις υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο και ιδίως τη χρήση περιεχομένου, εφαρμογών και υπηρεσιών. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας μας: https://www.wind.gr/gr/netneutrality/
5.14.5. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να εισάγει περιορισμούς στη χρήση του τερματικού εξοπλισμού που θα μπορούσαν να επηρεάσουν στην πράξη τις υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο και ιδίως τη χρήση περιεχομένου, εφαρμογών και υπηρεσιών. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας μας: https://www.wind.gr/gr/netneutrality/

5.14.6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προσφέρει υπηρεσίες πέραν των υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο, βελτιστοποιημένες για συγκεκριμένο περιεχόμενο, εφαρμογές ή υπηρεσίες ή συνδυασμό αυτών, εφόσον η βελτιστοποίηση είναι αναγκαία ώστε να ικανοποιείται η απαίτηση για συγκεκριμένο επίπεδο ποιότητας του περιεχομένου, των εφαρμογών ή των υπηρεσιών. Οι εν λόγω υπηρεσίες δε χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο της πρόσβασης στο Διαδίκτυο.

Εφόσον ο Πελάτης αιτηθεί την ενεργοποίηση μίας Εξειδικευμένης Υπηρεσίας, ενημερώνεται προσηκόντως από την Εταιρεία για τα ακόλουθα:
α) τις ελάχιστες αντικειμενικές απαιτήσεις ποιότητας/ χωρητικότητας,
β) τις εγγυημένες τιμές ποιότητας, αν υπάρχουν,
γ)την ενδεχόμενη επίδραση της Εξειδικευμένης Υπηρεσίας στην ποιότητα σύνδεσης του Πελάτη στο Διαδίκτυο. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας μας: https://www.wind.gr/gr/netneutrality/

5.14.7. ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΕΙΣ/ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ

Η Εταιρεία εφαρμόζει διαδικασίες άμεσης εξέτασης των αιτημάτων και παραπόνων των Συνδρομητών σε ό,τι αφορά την ποιότητα του Δικτύου και των Αδειοδοτούμενων Υπηρεσιών σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Η Εταιρεία τηρεί αρχείο των αιτημάτων για περίοδο δύο (2) ετών.

Τα παράπονα σχετικά με την ποιότητα των υπηρεσιών εξετάζονται από το Τεχνικό Τμήμα της Εταιρείας. Προκειμένου να αξιολογηθεί τυχόν απόκλιση από το αναφερόμενο εύρος τιμών στο οποίο ανήκει η μέγιστη ταχύτητα, ο Συνδρομητής οφείλει να συμπράξει κατά τον σχετικό έλεγχο διενεργώντας μετρήσεις σύμφωνα με τις οδηγίες της Εταιρείας. Για τη διασφάλιση της ορθότητας και της ακρίβειας των μετρήσεων ο Συνδρομητής οφείλει να χρησιμοποιεί συμβατό τερματικό εξοπλισμό με την βέλτιστη τεχνολογία σύνδεσης για την οποία υποβάλει παράπονο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 5.14.1. τεχνολογία.

Σε περίπτωση συνεχούς ή επαναλαμβανόμενης, αρνητικής απόκλισης από τη μέγιστη αναμενόμενη ταχύτητα και ανάλογα με το μέγεθος της απόκλισης αυτής, αν η Εταιρεία δεν καταφέρει να αποκαταστήσει το πρόβλημα εντός τριάντα (30) ημερών από το χρόνο υποβολής του σχετικού παραπόνου, ο Συνδρομητής δικαιούται επανορθώσεων.

Είδη επανορθώσεων αποτελούν ενδεικτικά, η παροχή επιπλέον υπηρεσιών χωρίς επιβάρυνση, η παροχή έκπτωσης στο πάγιο του Συνδρομητή. Σε κάθε περίπτωση, διευκρινίζεται ότι το περιεχόμενο των προτεινόμενων επανορθώσεων επαφίεται στην κρίση της Εταιρείας και εξαρτάται από την εκάστοτε εμπορική πολιτική αυτής, ενώ συνεκτιμώνται κατά περίπτωση και οι ανάγκες του Συνδρομητή. Η Εταιρεία δύναται να αποσύρει τη χορηγηθείσα επανόρθωση σε περίπτωση αποκατάστασης της ποιότητας των υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Περαιτέρω, αν η συνεχής ή επαναλαμβανόμενη απόκλιση χαρακτηριστεί και ως σημαντική, σύμφωνα με τον ορισμό του ΕΚΑΔ και η Εταιρεία δεν μπορέσει να αποκαταστήσει το πρόβλημα εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του παραπόνου, ο Συνδρομητής διατηρεί το δικαίωμα αζήμιας καταγγελίας της σύμβασής του. Διευκρινίζεται ότι ο Συνδρομητής δεν δικαιούται επανορθώσεων σε περίπτωση που οι αποκλίσεις οφείλονται σε ανωτέρω βία.

Κατά τη διάρκεια εξέτασης του παραπόνου για αποκλίσεις ταχυτήτων, ο Συνδρομής δεν έχει δικαίωμα υποβολής νέου παραπόνου για την ίδια σύνδεση και για τον ίδιο λόγο. Διευκρινίζεται επίσης, ότι σε περίπτωση που ο Συνδρομητής δεν αποδεχθεί τις επανορθώσεις που του προτάθηκαν σε αποκατάσταση του παραπόνου του, δεν έχει δικαίωμα υποβολής νέου παραπόνου, στο μέτρο που αυτό καλύπτεται από τα συγκεκριμένα επανορθωτικά μέτρα.

7.16. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΡΘΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η Εταιρεία προκειμένου να διασφαλίσει την προστασία του δικτύου και προς αποφυγή συμφόρησης αυτού, η οποία μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα των παρεχόμενων Υπηρεσιών προς τους συνδρομητές της, δύναται να εφαρμόζει Πολιτική Ορθής Χρήσης για προγράμματα, υπηρεσίες, πακέτα ή προσφορές, που παρέχουν απεριόριστη χρήση υπηρεσιών, καθώς και σε όποιες άλλες περιπτώσεις αυτό επιβάλλεται, κατόπιν ενημέρωσης του συνδρομητή. Στο πλαίσιο της Πολιτικής Ορθής Χρήσης περιλαμβάνεται και οι υποχρέωση των Συνδρομητών να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες αποκλειστικά για προσωπική χρήση και να μην τις μεταπωλούν ή να τις παραχωρούν με οποιοδήποτε τρόπο μη συμβατό με την προσωπική χρήση.

Με την επιφύλαξη τυχόν ειδικού όρου που αφορά σε συγκεκριμένα προγράμματα, υπηρεσίες, πακέτα ή προσφορές, που αφορούν τη χρήση δεδομένων, σύμφωνα με τον οποίον προβλέπεται όριο κατανάλωσης, η υπέρβαση του οποίου συνεπάγεται την ενεργοποίηση μηχανισμού περιορισμού της ταχύτητας ανόδου και καθόδου, σε κάθε άλλη περίπτωση η Εταιρεία δύναται να προβαίνει σε ανάλογους περιορισμούς σε περίπτωση που ο Συνδρομητής ξεπεράσει το όριο της φυσιολογικής χρήσης, όπως αυτή προσδιορίζεται για τους οικιακούς και εταιρικούς συνδρομητές, με αποτέλεσμα να προκαλείται κίνδυνος συμφόρησης για το δίκτυο.

Σχετικά με την παροχή απεριόριστης χρήσης κλήσεων & SMS, όταν αυτή παρέχεται στο πλαίσιο συγκεκριμένων προγραμμάτων, υπηρεσιών, πακέτων και προσφορών στον Συνδρομητή διευκρινίζεται ότι:

Η απεριόριστη χρήση ισχύει για την εκάστοτε περίοδο τιμολόγησης του Συνδρομητή.

Η χρήση του χρόνου ομιλίας, των γραπτών μηνυμάτων και κάθε άλλου είδους απεριόριστης παροχής που συνδέεται με τις Υπηρεσίες, δύναται να γίνεται αποκλειστικά μέσω συσκευής κινητής τηλεφωνίας ή ταμπλέτας. Απαγορεύεται η χρήση μέσω PBX, sim box, εφαρμογής κινητού (mobile app) ή οποιασδήποτε άλλης γραμμής που συνδέεται με υπολογιστή ή άλλου αυτοματοποιημένου τρόπου με σκοπό την εκτέλεση μεγάλου αριθμού κλήσεων φωνής ή/και βίντεο-κλήσεων ή/και την αποστολή μεγάλου όγκου και ταυτόχρονης αποστολής γραπτών μηνυμάτων. Σε περίπτωση που ο Συνδρομητής κάνει χρήση του Προγράμματος μέσω PBX, sim box, mobile app ή οποιασδήποτε άλλης γραμμής που συνδέεται με υπολογιστή, ή άλλου αυτοματοποιημένου τρόπου η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε διακοπή παροχής των υπηρεσιών της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του Συνδρομητή.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να τροποποιεί την Πολιτική Ορθής Χρήσης, αλλά και να καταργεί τα προγράμματα, τις υπηρεσίες, τα πακέτα και τις προσφορές με απεριόριστο όγκο δεδομένων, χρόνου ομιλίας και γραπτών μηνυμάτων και να μετατρέπει τα χρονικά όρια ισχύoς αυτών.

14. Ειδικοί Όροι Προγράμματος SIMPLEfi

14.1. Το Πρόγραμμα αφορά αποκλειστικά και μόνο σε παροχή υπηρεσιών δεδομένων. Το Πρόγραμμα δεν παρέχει τη δυνατότητα πραγματοποίησης και λήψης κλήσεων φωνής (είτε εξερχόμενων, είτε εισερχόμενων κλήσεων), ούτε τη δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων (SMS, MMS κ.ο.κ.).

14.2. Προς διευκόλυνση της χρήσης των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που παρέχονται με βάση το Πρόγραμμα, η Εταιρεία παραχωρεί στο Συνδρομητή, προς δωρεάν χρήση και για το χρονικό διάστημα ισχύος της Συμβάσεως και μόνο, τον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό (οικιακό router), τον οποίο καθορίζει κατ’ αποκλειστική της κρίση, (εφεξής ο «Εξοπλισμός») και στον οποίο συνδέεται η κάρτα SIM (SIM card) που έχει προμηθευτεί ο Συνδρομητής για τη σύνδεση στο δίκτυο της Εταιρείας στο πλαίσιο του Προγράμματος. Ο Εξοπλισμός αποτελεί ιδιοκτησία της Εταιρείας και παραμένει στην κυριότητα της τελευταίας καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης. Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης ο Συνδρομητής υποχρεούται να επιστρέφει τον Εξοπλισμό στη Εταιρεία εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών με τρόπο και σε τόπο που θα του γνωστοποιείται από την τελευταία και στην κατάσταση στην οποία τον παρέλαβε, εξαιρουμένης της φθοράς αυτού που προκύπτει από τη συνήθη χρήση που έχει πραγματοποιηθεί. Σε διαφορετική περίπτωση, ο Συνδρομητής θα επιβαρυνθεί με ανάλογο ποσό για τη διατήρησή του -«Τέλος Εξαγοράς Εξοπλισμού»- όπως αυτό προβλέπεται στο Συνοπτικό Τιμοκατάλογο, που περιλαμβάνεται στο τέλος της παρούσας κι αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της. Επίσης, ο Εξοπλισμός είναι συμβατός αποκλειστικά με το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο (τεχνολογίας 3G & 4G ή/και 5G) της Εταιρείας και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο δίκτυο άλλης εταιρείας ή με άλλη τεχνολογία. Για την παροχή των υπηρεσιών υποστήριξης και επιδιόρθωσης βλαβών η Εταιρεία δύναται να αποκτά απομακρυσμένη πρόσβαση στον Εξοπλισμό του Συνδρομητή. Η απομακρυσμένη πρόσβαση θα εκτελείται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της επισκόπησης της λειτουργίας του Εξοπλισμού, της αυτόματης ή μη υποστήριξης και παραμετροποίησης αυτού καθώς και της αυτόματης ενημέρωσης του λογισμικού του Εξοπλισμού. Σε περίπτωση που ο Συνδρομητής ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του προς την Εταιρεία για την απομακρυσμένη πρόσβασή της στον Εξοπλισμό, η Εταιρεία δε θα φέρει καμία υποχρέωση απέναντι στο Συνδρομητή για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και επιδιόρθωσης βλαβών. Αντίστοιχα, σε περίπτωση που ο Συνδρομητής χρησιμοποιήσει αντί του Εξοπλισμού, που του χορήγησε η Εταιρεία, δικό του τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό για την παροχή των υπηρεσιών του Προγράμματος, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την τεχνική υποστήριξή αυτού και δεν δεσμεύεται για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, στο μέτρο που αυτή επηρεάζεται από τον εξοπλισμό του Συνδρομητή.

14.3. Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει ενσωματωμένη χρήση (Giga Bytes - GBs) ανά μήνα, όπως καθορίζεται κάθε φορά στον επίσημο τιμοκατάλογο της Εταιρείας και συγκεκριμένα του Προγράμματος και ανάλογα με τα διαθέσιμα πακέτα που θα εντάσσει στο Πρόγραμμα η Εταιρεία. Η χρήση των δεδομένων είναι δυνατή αποκλειστικά εντός Ελλάδος. Ο Συνδρομητής δύναται επίσης να λαμβάνει επιπρόσθετα πακέτα δεδομένων, σύμφωνα με τις επιμέρους παροχές του Προγράμματος (Πακέτο που έχει επιλέξει ο Συνδρομητής) και την εμπορική πολιτική της Εταιρείας, όπως αυτή καθορίζεται κάθε φορά στον επίσημο τιμοκατάλογό της, που βρίσκεται δημοσιευμένος στο διαδικτυακό της τόπο (site: www.wind.gr ). Η ενσωματωμένη χρήση, ισχύει για την εκάστοτε περίοδο τιμολόγησης και δεν μεταφέρεται στην επόμενη.

14.4. Ο Συνδρομητής δεν έχει το δικαίωμα να αλλάζει το Πρόγραμμα, στο οποίο εντάχθηκε κατ’ επιλογήν του με την αίτηση σύνδεσης στο δίκτυο της Εταιρείας. Δύναται, όμως να αλλάζει Πακέτα εντός του Προγράμματος, κατόπιν εγκρίσεως της WIND.

14.5. Διευκρινίζεται ότι ο Συνδρομητής δεν έχει δικαίωμα να μεταπωλεί και να παραχωρεί καθ’ οποιονδήποτε τρόπο σε τρίτο νομικό ή φυσικό πρόσωπο τον Εξοπλισμό ή τη χρήση αυτού, προκειμένου να επωφεληθεί ο ίδιος ή τρίτο πρόσωπο. Επίσης, ο Συνδρομητής υποχρεούται να φυλάσσει και να προστατεύει τον Εξοπλισμό, πραγματοποιώντας τη συνήθη χρήση αυτού.

14.6. Σε περίπτωση βλαβών ή ελαττωμάτων ο Συνδρομητής οφείλει να επιστρέφει τον Εξοπλισμό στην Εταιρεία για επισκευή με τρόπο και σε τόπο που θα του γνωστοποιείται από την τελευταία. Η Εταιρεία ακολούθως αποστέλλει τον Εξοπλισμό στον επίσημο αντιπρόσωπο για την επισκευή του. Εάν η επισκευή του Εξοπλισμού δεν είναι δυνατή, η Εταιρεία θα τον αντικαταστήσει με εξοπλισμό ίδιο ή ισοδύναμο. Σε καμία περίπτωση, η Εταιρεία δεν δεσμεύεται για την αντικατάσταση του Εξοπλισμού με άλλον ίδιου μοντέλου και ίδιας μάρκας. Αν δεν ακολουθηθεί η περιγραφόμενη εδώ διαδικασία, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για επισκευές που πραγματοποιούνται από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα και χωρίς τη διαμεσολάβηση της ιδίας. Γενικώς, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την καλή λειτουργία του Εξοπλισμού και η ευθύνη της περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην επιδιόρθωση ή την αντικατάστασή του κατά τα ανωτέρω. Κατά το χρόνο επιδιόρθωσης του εξοπλισμού/εξέτασης τυχόν τεχνικού ο προβλήματος αυτού, η Εταιρεία δύναται να χορηγεί στον Συνδρομητή άλλον εξοπλισμό σε προσωρινή αντικατάσταση του πρώτου.

14.7. Ο Συνδρομητής αποδέχεται ότι οφείλει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του Προγράμματος σε συγκεκριμένη διεύθυνση εγκατάστασης, για την οποία έχει ελεγχθεί η διαθεσιμότητα δικτύου από την Εταιρεία.

14.8. Ο Συνδρομητής υποχρεούται να κάνει καλή χρήση των Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών τηρώντας την ισχύουσα νομοθεσία, τους όρους της Σύμβασης, τα χρηστά ήθη και τις οδηγίες της Εταιρείας.

14.9. Ο Συνδρομητής φέρει την αποκλειστική ευθύνη σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής του Εξοπλισμού και υποχρεούται να εξοφλήσει κάθε οφειλόμενο από τη Σύμβαση ποσό, ενώ επίσης επιβαρύνεται με ανάλογο ποσό για την αντικατάστασή του. Ο Εξοπλισμός παρέχεται με εγγύηση, όπως καθορίζεται επίσημα από τον κατασκευαστή του.

14.10. Ο Συνδρομητής δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση και ότι αποδέχεται το σύνολο των όρων, χαρακτηριστικών και χρεώσεων του οικονομικού Προγράμματος που έχει επιλέξει, όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν, δυνάμει του σχετικού τιμοκαταλόγου της Εταιρείας.

14.11. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να τροποποιεί ή/και να καταργεί τους παρόντες Ειδικούς Όρους ή/και την προβλεπόμενη στους παρόντες όρους δυνατότητα και τη σχετική προσφορά της αλλά και τις σχετικές χρεώσεις του Προγράμματος και των Πακέτων, με σχετική προς τούτο ενημέρωση του Συνδρομητή μέσω του διαδικτυακού της τόπου και του λογαριασμού που αυτός λαμβάνει, παρέχοντάς του το δικαίωμα καταγγελίας της παρούσης συμβάσεως εντός ενός (1) μηνός από την ανωτέρω ενημέρωση.

14.12. Κατά την απομακρυσμένη πρόσβαση στον Εξοπλισμό για τους σκοπούς της επισκόπησης της λειτουργίας του, της αυτόματης ή μη υποστήριξης και παραμετροποίησης αυτού καθώς και της αυτόματης ενημέρωσης του λογισμικού του η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται αποκλειστικά και μόνο δεδομένα στατιστικού χαρακτήρα, που αφορούν στις επιδόσεις του Εξοπλισμού. Τα εν λόγω δεδομένα περιορίζονται στο μέτρο που είναι αναγκαίο για την εκτέλεση των παραπάνω σκοπών. Η αποθήκευσή τους διαρκεί μόνο για το χρονικό διάστημα, που είναι απαραίτητο για την επιδίωξη των παραπάνω σκοπών, το οποίο πάντως δεν ξεπερνά τις 24 ώρες. Η πρόσβαση γίνεται από ειδικά εξουσιοδοτημένο και εκπαιδευμένο προσωπικό της Εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση, η απομακρυσμένη πρόσβαση περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στον Εξοπλισμό, δεν επεκτείνεται επ’ ουδενί στην τερματική συσκευή του Συνδρομητή και δεν αφορά σε εξωτερικά στοιχεία ή στο περιεχόμενο της επικοινωνίας.

14.13. Ο Συνδρομητής δηλώνει ότι όλα τα στοιχεία του που τίθενται επί της παρούσας Αίτησης, καθώς και όλες οι δηλώσεις του επ’ αυτής είναι ακριβείς και αληθινές και τις αποδέχεται απαρέγκλιτα και ανεπιφύλακτα.

14.14. Οι ανωτέρω Ειδικοί Όροι ισχύουν από κοινού με τους Γενικούς Όρους της Αίτησης Σύνδεσης Συνδρομητή, ο αριθμός της οποίας αναγράφεται ανωτέρω, με το σύνολο των οποίων ο Συνδρομητής δηλώνει υπεύθυνα ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφυλάκτως. Σε περίπτωση που οι παρόντες Ειδικοί Όροι έρχονται σε αντίθεση με τους Γενικούς Όρους, υπερισχύουν οι παρόντες Ειδικοί Όροι έναντι των Γενικών Όρων.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ (Για χρήστες καρτοκινητής)

4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΑΝΟΙKΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 2015/2120 και τον Εθνικό Κανονισμό Ανοικτού Διαδικτύου 876/7Β/2019 (στο εξής «ΕΚΑΔ»), η Εταιρεία αντιμετωπίζει ισότιμα κάθε κίνηση, χωρίς αποκλεισμούς, περιορισμούς ή παρεμβάσεις και ανεξαρτήτως του αποστολέα και του παραλήπτη, του περιεχομένου στο οποίο έχει γίνει πρόσβαση ή του διανεμηθέντος περιεχομένου, των χρησιμοποιούμενων ή παρεχόμενων εφαρμογών ή υπηρεσιών ή του χρησιμοποιούμενου τερματικού εξοπλισμού.

Στην παρούσα ενότητα, περιλαμβάνονται οι βασικές πληροφορίες αναφορικά με την πρόσβαση των χρηστών στο Ανοικτό Διαδίκτυο, σύμφωνα με τον ΕΚΑΔ. Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την υποχρέωση δικτυακής ουδετερότητας, καθώς και τεχνικές λεπτομέρειες σε σχέση με την ποιότητα των υπηρεσιών, τις παραμέτρους ποιότητας, τα μέτρα διαχείρισης κίνησης, την εξέτασης των παραπόνων συνδρομητών κ.λ.π. θα βρείτε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας μας: https://www.wind.gr/gr/netneutrality/, το περιεχόμενο της οποίας διευκρινίζεται ότι αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.

4.1 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ορισμοί

(i) Διαφημιζόμενη ταχύτητα: Ως διαφημιζόμενη ταχύτητα ορίζεται η ταχύτητα, η οποία χρησιμοποιείται σε ενέργειες διαφήμισης, προώθησης και πώλησης προϊόντων.

(ii) Ρεαλιστικά αναμενόμενη ταχύτητα: Γενικός όρος που περιλαμβάνει τον όρο μέγιστη ταχύτητα στα κινητά δίκτυα.
Ο Συνδρομητής λαμβάνει γνώση του εύρους τιμών ταχυτήτων για το σύνολο της Επικράτειας μέσω του χάρτη ταχυτήτων, ο οποίος είναι δημοσιευμένος στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας μας στην ειδική ενότητα για την Διαδικτυακή Ουδετερότητα, στον ακόλουθο σύνδεσμο https://www.wind.gr/gr/speedmap/ καθώς και στις ιστοσελίδες προσωποποιημένης πληροφόρησης MyF2Go, και MyQ και στις αντίστοιχες εφαρμογές F2Go App και Q App.

Στον γεωγραφικό χάρτη ταχυτήτων αποτυπώνεται το εύρος τιμών στο οποίο ανήκει η μέγιστη ταχύτητα σε κάθε γεωγραφική περιοχή. Οι τιμές αναφέρονται σε στατικό χρήστη που βρίσκεται σε εξωτερικό χώρο. Η Εταιρεία ενημερώνει τους συνδρομητές για τις επικαιροποιημένες τιμές ταχυτήτων που περιέχονται στον χάρτη, τουλάχιστον μία φορά κάθε έτος.

Επισημαίνεται ότι ρεαλιστικά αναμενόμενες ταχύτητες λήψης και μεταφόρτωσης των υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο επηρεάζονται από πλείστους παράγοντες, εκτός της σφαίρας ευθύνης της Εταιρείας, όπως είναι η θέση του Συνδρομητή (ενδεικτικά εντός ή εκτός κτηρίου), η σταθερή ή μη θέση αυτού, η ποιότητα των εξυπηρετητών (servers) των παρόχων υπηρεσιών και περιεχομένου ή του δικτύου που αυτοί χρησιμοποιούν, οι καιρικές συνθήκες, η αυξημένη κίνηση του δικτύου σε ώρες αιχμής, η απόσταση του Συνδρομητή από το σταθμό βάσης, η ποιότητα του τερματικού εξοπλισμού του Συνδρομητή και οι τεχνολογίες που υποστηρίζονται από αυτόν, η απεγκατάσταση σταθμών βάσης ή κεραιοσυστημάτων με μονομερείς πράξεις της Διοίκησης, πιθανές παρεμβολές τρίτων στις συχνότητες, των οποίων κάνει χρήση η Εταιρεία κατά παραχώρηση του Δημοσίου κ.ο.κ.

Τα αναφερόμενα στον γεωγραφικό χάρτη διαστήματα τιμών (στα οποία ανήκει η μέγιστη ταχύτητα σε κάθε γεωγραφική περιοχή), αφορούν την βέλτιστη τεχνολογία σύνδεσης, με εξαίρεση τις γεωγραφικές περιοχές όπου λειτουργούν παράλληλα δίκτυα 4ης και 5ης γενιάς (4G και 5G υπηρεσίες). Στις εν λόγω περιοχές, αποτυπώνονται διαστήματα τιμών και για τις δύο τεχνολογίες (4G και 5G).

Από τις αναφερόμενες στον γεωγραφικό χάρτη μέγιστες τιμές ταχυτήτων ανά γεωγραφική περιοχή, καθώς και από τυχόν δημοσιευμένες παραμέτρους ποιότητας δικαιολογείται ένα εύλογο περιθώριο σφάλματος.

Αν ωστόσο, διαπιστωθούν κατόπιν ελέγχου συνεχείς ή επαναλαμβανόμενες αρνητικές αποκλίσεις από την ρεαλιστικά αναμενόμενη μέγιστη ταχύτητα σύνδεσης ανά περιοχή, ο Συνδρομητής δικαιούται επανορθώσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 4.7 τον παρόντων όρων.

4.2 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

Η Εταιρεία δεν εφαρμόζει μέτρα διαχείρισης της κίνησης, πέραν των εύλογων μέτρων, εκτός αν αυτό είναι αναγκαίο και μόνο για όσο διάστημα είναι αναγκαίο, ούτως ώστε: α) να συμμορφωθεί με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο β) να διασφαλίσει την ακεραιότητα και την ασφάλεια του δικτύου, των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του δικτύου της και του τερματικού εξοπλισμού των τελικών χρηστών· γ) να προλάβει την εμφάνιση εμποδίων λόγω συμφόρησης του δικτύου και να αμβλύνει τις επιπτώσεις από τυχόν εξαιρετική ή προσωρινή συμφόρηση του δικτύου, υπό την προϋπόθεση ότι ανάλογες κατηγορίες κίνησης αντιμετωπίζονται ισότιμα. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας μας: https://www.wind.gr/gr/netneutrality/, το περιεχόμενο της οποίας διευκρινίζεται εφεξής ότι αποτελεί τμήμα της παρούσας σύμβασης.

4.3 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Πληροφορίες για ενδεικτικές παραμέτρους ποιότητας για την εκτέλεση συνηθισμένων δραστηριοτήτων στο διαδίκτυο (instant messaging, email, web browsing, data download, music streaming, video streaming…) είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας μας : https://www.wind.gr/gr/netneutrality/

4.4 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΟΓΚΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να εφαρμόζει μέτρα περιορισμού του όγκου ή της ταχύτητας που θα μπορούσαν να επηρεάσουν στην πράξη τις υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο και ιδίως τη χρήση περιεχομένου, εφαρμογών και υπηρεσιών. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας μας: https://www.wind.gr/gr/netneutrality/

4.5 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να εισάγει περιορισμούς στη χρήση του τερματικού εξοπλισμού που θα μπορούσαν να επηρεάσουν στην πράξη τις υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο και ιδίως τη χρήση περιεχομένου, εφαρμογών και υπηρεσιών. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας μας: https://www.wind.gr/gr/netneutrality/

4.6 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προσφέρει υπηρεσίες πέραν των υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο, βελτιστοποιημένες για συγκεκριμένο περιεχόμενο, εφαρμογές ή υπηρεσίες ή συνδυασμό αυτών, εφόσον η βελτιστοποίηση είναι αναγκαία ώστε να ικανοποιείται η απαίτηση για συγκεκριμένο επίπεδο ποιότητας του περιεχομένου, των εφαρμογών ή των υπηρεσιών. Οι εν λόγω υπηρεσίες δε χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο της πρόσβασης στο Διαδίκτυο.

Εφόσον ο Συνδρομητής αιτηθεί την ενεργοποίηση μίας Εξειδικευμένης Υπηρεσίας, ενημερώνεται προσηκόντως από την Εταιρεία για τα ακόλουθα:
α) τις ελάχιστες αντικειμενικές απαιτήσεις ποιότητας/ χωρητικότητας,
β) τις εγγυημένες τιμές ποιότητας, αν υπάρχουν,
γ)την ενδεχόμενη επίδραση της Εξειδικευμένης Υπηρεσίας στην ποιότητα σύνδεσης του Πελάτη στο Διαδίκτυο. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας μας: https://www.wind.gr/gr/netneutrality/

4.7 ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΕΙΣ/ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ

Η Εταιρεία εφαρμόζει διαδικασίες άμεσης εξέτασης των αιτημάτων και παραπόνων των Συνδρομητών σε ό,τι αφορά την ποιότητα του Δικτύου και των Αδειοδοτούμενων Υπηρεσιών σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Η Εταιρεία τηρεί αρχείο των αιτημάτων για περίοδο δύο (2) ετών.

Τα παράπονα σχετικά με την ποιότητα των υπηρεσιών εξετάζονται από το Τεχνικό Τμήμα της Εταιρείας. Προκειμένου να αξιολογηθεί τυχόν απόκλιση από το αναφερόμενο εύρος τιμών στο οποίο ανήκει η μέγιστη ταχύτητα, ο Συνδρομητής οφείλει να συμπράξει κατά τον σχετικό έλεγχο διενεργώντας μετρήσεις σύμφωνα με τις οδηγίες της Εταιρείας. Για τη διασφάλιση της ορθότητας και της ακρίβειας των μετρήσεων ο Συνδρομητής οφείλει να χρησιμοποιεί συμβατό τερματικό εξοπλισμό με την βέλτιστη τεχνολογία σύνδεσης για την οποία υποβάλει παράπονο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4.1 τεχνολογία.

Σε περίπτωση συνεχούς ή επαναλαμβανόμενης, αρνητικής απόκλισης από τη μέγιστη αναμενόμενη ταχύτητα και ανάλογα με το μέγεθος της απόκλισης αυτής, αν η Εταιρεία δεν καταφέρει να αποκαταστήσει το πρόβλημα εντός τριάντα (30) ημερών από το χρόνο υποβολής του σχετικού παραπόνου, ο Συνδρομητής δικαιούται επανορθώσεων.

Είδη επανορθώσεων αποτελούν ενδεικτικά, η παροχή επιπλέον υπηρεσιών χωρίς επιβάρυνση, η πίστωση χρηματικού ποσού στην κάρτα του. Σε κάθε περίπτωση, διευκρινίζεται ότι το περιεχόμενο των προτεινόμενων επανορθώσεων επαφίεται στην κρίση της Εταιρείας και εξαρτάται από την εκάστοτε εμπορική πολιτική αυτής, ενώ συνεκτιμώνται κατά περίπτωση και οι ανάγκες του Συνδρομητή. Η Εταιρεία δύναται να αποσύρει τη χορηγηθείσα επανόρθωση σε περίπτωση αποκατάστασης της ποιότητας των υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Περαιτέρω, αν η συνεχής ή επαναλαμβανόμενη απόκλιση χαρακτηριστεί και ως σημαντική, σύμφωνα με τον ορισμό του ΕΚΑΔ και η Εταιρεία δεν μπορέσει να αποκαταστήσει το πρόβλημα εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του παραπόνου, ο Συνδρομητής διατηρεί το δικαίωμα αζήμιας καταγγελίας της σύμβασής του. Διευκρινίζεται ότι ο Συνδρομητής δεν δικαιούται επανορθώσεων σε περίπτωση που οι αποκλίσεις οφείλονται σε ανωτέρω βία.

Κατά τη διάρκεια εξέτασης του παραπόνου για αποκλίσεις ταχυτήτων, ο Συνδρομής δεν έχει δικαίωμα υποβολής νέου παραπόνου για την ίδια σύνδεση και για τον ίδιο λόγο. Διευκρινίζεται επίσης, ότι σε περίπτωση που ο Συνδρομητής δεν αποδεχθεί τις επανορθώσεις που του προτάθηκαν σε αποκατάσταση του παραπόνου του, δεν έχει δικαίωμα υποβολής νέου παραπόνου, στο μέτρο που αυτό καλύπτεται από τα συγκεκριμένα επανορθωτικά μέτρα.

7. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΡΘΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η Εταιρεία προκειμένου να διασφαλίσει την προστασία του δικτύου και προς αποφυγή συμφόρησης αυτού, η οποία μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα των παρεχόμενων Υπηρεσιών προς τους συνδρομητές της, δύναται να εφαρμόζει Πολιτική Ορθής Χρήσης για υπηρεσίες, πακέτα ή προσφορές, που παρέχουν απεριόριστη χρήση υπηρεσιών, καθώς και σε όποιες άλλες περιπτώσεις αυτό επιβάλλεται. Στο πλαίσιο της Πολιτικής Ορθής Χρήσης περιλαμβάνεται και οι υποχρέωση των Συνδρομητών να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες αποκλειστικά για προσωπική χρήση και να μην τις μεταπωλούν.

Με την επιφύλαξη τυχόν ειδικού όρου που αφορά σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, πακέτα ή προσφορές, που αφορούν τη χρήση δεδομένων, σύμφωνα με τον οποίον προβλέπεται όριο κατανάλωσης, η υπέρβαση του οποίου συνεπάγεται την ενεργοποίηση μηχανισμού περιορισμού της ταχύτητας ανόδου και καθόδου, σε κάθε άλλη περίπτωση η Εταιρεία δύναται να προβαίνει σε ανάλογους περιορισμούς σε περίπτωση που ο Συνδρομητής ξεπεράσει το όριο της φυσιολογικής χρήσης με αποτέλεσμα να προκαλείται κίνδυνος συμφόρησης για το δίκτυο.

Σχετικά με την παροχή απεριόριστης χρήσης κλήσεων & SMS, όταν αυτή παρέχεται στο πλαίσιο συγκεκριμένων υπηρεσιών, πακέτων και προσφορών στον Συνδρομητή διευκρινίζεται ότι:

Η χρήση του χρόνου ομιλίας, των γραπτών μηνυμάτων και κάθε άλλου είδους απεριόριστης παροχής που συνδέεται με τις Υπηρεσίες, δύναται να γίνεται αποκλειστικά μέσω συσκευής κινητής τηλεφωνίας ή ταμπλέτας. Απαγορεύεται η χρήση μέσω PBX, sim box, εφαρμογής κινητού (mobile app) ή οποιασδήποτε άλλης γραμμής που συνδέεται με υπολογιστή ή άλλου αυτοματοποιημένου τρόπου με σκοπό την εκτέλεση μεγάλου αριθμού κλήσεων φωνής ή/και βίντεο-κλήσεων ή/και την αποστολή μεγάλου όγκου και ταυτόχρονης αποστολής γραπτών μηνυμάτων. Σε περίπτωση που ο Συνδρομητής κάνει χρήση του Προγράμματος μέσω PBX, sim box, mobile app ή οποιασδήποτε άλλης γραμμής που συνδέεται με υπολογιστή, ή άλλου αυτοματοποιημένου τρόπου η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε διακοπή παροχής των υπηρεσιών της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του Συνδρομητή.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να τροποποιεί την Πολιτική Ορθής Χρήσης, αλλά και να καταργεί τις υπηρεσίες, τα πακέτα και τις προσφορές με απεριόριστο όγκο δεδομένων, χρόνου ομιλίας και γραπτών μηνυμάτων και να μετατρέπει τα χρονικά όρια ισχύoς αυτών.

Wind.gr Logo
Θέλεις να λαμβάνεις ειδοποιήσεις για προσφορές της WIND;