• ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
 • ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ
0
Σύγκριση
0

Δείκτες Ποιότητας Υπηρεσιών Συστημάτων Κινητών Επικοινωνιών

Υψηλή Ποιότητα.

Ποιότητα Υπηρεσίας Συστημάτων Κινητών Επικοινωνιών.

Οι Δείκτες Ποιότητα (Δ.Π.) που μετρούνται και παρουσιάζονται για τις υπηρεσίες συστημάτων κινητών επικοινωνιών είναι οι ακόλουθοι:

α. Δείκτες ανεξάρτητοι της υπηρεσίας:

 • Μ01: Διαθεσιμότητα δικτύου−ραδιοκάλυψη.

β. Δείκτες υπηρεσίας  φωνής:

 • Μ02: Πιθανότητα εμπλοκής κλήσης φωνής.
 • Μ03: Πιθανότητα διακοπής κλήσης φωνής.
 • Μ04: Ποιότητα φωνής.
 • Μ05: Χρόνος αποκατάστασης κλήσης φωνής.

γ. Δ.Π. ευρυζωνικών υπηρεσιών δεδομένων:

 • Μ06: Πιθανότητα αποτυχίας μεταφοράς δεδομένων http.
 • Μ07: Μέσος ρυθμός μεταφοράς δεδομένων  http.
 • Μ08:  Μέσος   ρυθμός   μεταφοράς  δεδομένων  ftp {upload}.
 • Μ09:  Μέσος   ρυθμός   μεταφοράς  δεδομένων  ftp {download}.
 

Οι Δ.Π. Μ01 έως και Μ05 αφορούν  τις  υπηρεσίες  συστημάτων κινητής τηλεφωνίας,  και συστημάτων  TETRA. Οι Δ.Π. M06 έως Μ09 αφορούν μόνο τις υπηρεσίες  συστημάτων  κινητής  τηλεφωνίας.

Οι Δ.Π. Μ01, Μ02, Μ03, Μ04, Μ05, Μ06, Μ07, Μ08 και Μ09 μετρώνται και παρουσιάζονται ανά δωδεκάμηνο αρχής γενομένης από την λήψη απόφασης της ΕΕΤΤ για έναρξη μετρητικής εκστρατείας, σύμφωνα με την επιμέρους μεθοδολογία κάθε Δ.Π

Δείκτης Ποιότητας Μ01: Διαθεσιμότητα δικτύου-ραδιοκάλυψη

Ο Δ.Π. Μ01 (Διαθεσιμότητα Δικτύου−Ραδιοκάλυψη) δηλώνει  τη  γεωγραφική κάλυψη  για  την  παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας  μέσω ενός  δικτύου  κινητών επικοινωνιών σε πανελλαδική κλίμακα.

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων  παρουσιάζονται στις  ακόλουθες  τρεις  μορφές:

 • i.  Πίνακας  με τα  τελικά αποτελέσματα του  Δ.Π. Μ01 ανά κατηγορία των περιοχών που διεξήχθησαν  οι με τρήσεις  και πληροφορίες σχετικά με τη  διαδρομή,  τη χρονική περίοδο συλλογής  των δεδομένων και το χρονικό διάστημα  ανά ημέρα συλλογής  των δεδομένων.
 • ii. Αποτύπωση όλων των αποτελεσμάτων των διαδρομών σε χάρτες χρησιμοποιώντας μια GIS πλατφόρμα. iii. Παροχή των συναρτήσεων πυκνότητας πιθανότητας και αθροιστικής κατανομής  για το σύνολο των μετρήσεων.
 • iv. Αναφορά σε επεξηγηματικό κείμενο που περιλαμβάνει συνοπτικές  πληροφορίες για την αποσαφήνιση  του δείκτη και των αποτελεσμάτων προς το κοινό.

Δείκτης Ποιότητας Μ02: Πιθανότητα εμπλοκής κλήσης φωνής

Ο Δ.Π. Μ02 (Πιθανότητα εμπλοκής κλήσης φωνής) αφορά στην εμπλοκή κλήσεων φωνής σε ένα δίκτυο κινητών  επικοινωνιών και χαρακτηρίζει την προσβασιμότητα στην υπηρεσία  φωνής του δικτύου.

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται ανά κατηγορία δικτύου  σε πίνακες, οι οποίοι περιέχουν τις ακόλουθες  πληροφορίες:

 • i. την κατηγορία του Δικτύου
 • ii. τη γεωγραφική διαδρομή  μέτρησης iii. την πιθανότητα εμπλοκής
 • iv. την πιθανότητα πρόσβασης
 • v. τη διαδρομή  των κλήσεων (κινητό προς σταθερό ή κινητό  προς κινητό)
 • vi. τον αριθμό των κλήσεων
 • vii. τη χρονική περίοδο  συλλογή  των δεδομένων
 • ix. αναφορά σε επεξηγηματικό  κείμενο που περιλαμβάνει συνοπτικές  πληροφορίες για την αποσαφήνιση  του δείκτη και των αποτελεσμάτων προς το κοινό.

Δείκτης Ποιότητας M03: Πιθανότητα  διακοπής κλήσης φωνής

Ο Δ.Π. Μ03 (Πιθανότητα  διακοπής κλήσης φωνής) αφορά  στην πιθανότητα τερματισμού μιας επιτυχημένης προσπάθειας κλήσης φωνής για οποιοδήποτε  λόγο εκτός  από τον  σκόπιμο τερματισμό του  καλούντος ή του καλούμενου.

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων  παρουσιάζονται ανά κατηγορία δικτύου  σε πίνακες, οι οποίοι περιέχουν  τις ακόλουθες  πληροφορίες:

 • την κατηγορία του Δικτύου
 • τη γεωγραφική διαδρομή  μέτρησης iii. την πιθανότητα διακοπής
 • την πιθανότητα διατήρησης
 • τη διαδρομή  των κλήσεων (κινητό προς σταθερό ή κινητό  προς κινητό)
 • τον αριθμό των κλήσεων
 • τη χρονική περίοδο  συλλογής  των δεδομένων
 • το  χρονικό  διάστημα ανά  ημέρα  συλλογής των δεδομένων
 • αναφορά σε επεξηγηματικό  κείμενο που περιλαμβάνει συνοπτικές  πληροφορίες για την αποσαφήνιση  του δείκτη και των αποτελεσμάτων προς το κοινό.

Δείκτης Ποιότητας Μ04: Ποιότητα φωνής

Ο Δ.Π. Μ04 (Ποιότητα φωνής) αποτελεί το  Δ.Π. μετάδοσης  από άκρο σε άκρο της φωνής της υπηρεσίας κινητής  τηλεφωνίας
Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται ανά κατηγορία δικτύου σε πίνακες, οι οποίοι περιέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • i. την κατηγορία του Δικτύου
 • ii. τη γεωγραφική διαδρομή  μέτρησης iii. την ποιότητα φωνής
 • iv. τη διαδρομή  των κλήσεων (κινητό προς σταθερό ή κινητό  προς κινητό)
 • v. τον αριθμό των κλήσεων
 • vi. την χρονική περίοδο  συλλογής  των δεδομένων
 • vii. το  χρονικό  διάστημα ανά  ημέρα  συλλογής των δεδομένων
 • viii. αναφορά  σε επεξηγηματικό κείμενο  που περιλαμβάνει  συνοπτικές πληροφορίες για  την  αποσαφήνιση του δείκτη και των αποτελεσμάτων προς το κοινό.

Δείκτης Ποιότητας Μ05: Χρόνος αποκατάστασης κλήσης φωνής

Ο Δ.Π. Μ05 (Χρόνος αποκατάστασης κλήσης φωνής) εκφράζει το  χρόνο  στον  οποίο  αποκαθίσταται  η κλήση φωνής από τη στιγμή που ο τελικός χρήστης συμπληρώνει τον αριθμό του καλούμενου  συνδρομητή.

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται ανά κατηγορία δικτύου σε πίνακες, οι οποίοι περιέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • i. την κατηγορία του Δικτύου
 • ii. τη γεωγραφική διαδρομή  μέτρησης
 • iii. τον χρόνο αποκατάστασης της  κλήσης (μέση τιμή και τυπική απόκλιση)
 • iv. την διαδρομή  των κλήσεων (κινητό προς σταθερό ή κινητό  προς κινητό)
 • v τον αριθμό των κλήσεων
 • vi. την χρονική περίοδο  συλλογής  των δεδομένων
 • viii. αναφορά  σε επεξηγηματικό κείμενο  που περιλαμβάνει  συνοπτικές πληροφορίες για  την  αποσαφήνιση του δείκτη και των αποτελεσμάτων προς το κοινό.

Δείκτης Ποιότητας M06: Πιθανότητα αποτυχίας μεταφοράς δεδομένων  http

Δ.Π. Μ06 (Πιθανότητα αποτυχίας μεταφοράς δεδομένων  http) εκφράζει την  πιθανότητα αποτυχίας μεταφοράς  δεδομένων σε  προκαθορισμένο χρονικό διάστημα  Δtd με βάση το πρωτόκολλο http.

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται σε πίνακες, οι οποίοι περιέχουν  τις  ακόλουθες  πληροφορίες:

 • i. την πιθανότητα αποτυχίας μεταφοράς δεδομένων http
 • ii. την  ημερομηνία  και τις  ώρες διεξαγωγής των μετρήσεων
 • iii. την ιστοσελίδα αναφοράς
 • iv. το χρονικό διάστημα Δtd
 • v. αναφορά σε επεξηγηματικό  κείμενο που περιλαμβάνει συνοπτικές  πληροφορίες για την αποσαφήνιση  του δείκτη και των αποτελεσμάτων προς το κοινό.

Δείκτης Ποιότητας M07: Μέσος ρυθμός μεταφοράς δεδομένων http

Ο Δ.Π. Μ07 (Μέσος ρυθμός μεταφοράς δεδομένων http) εκφράζει τον μέσο ρυθμό μεταφοράς δεδομένων σε προκαθορισμένο χρονικό διάστημα  Δtd με βάση το πρωτόκολλο  http μετά την επιτυχημένη  αποκατάσταση σύνδεσης  δεδομένων.

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται σε πίνακες, οι οποίοι περιέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • i. τον μέσο ρυθμό μεταφοράς δεδομένων  http
 • ii. την  ημερομηνία  και τις  ώρες διεξαγωγής των μετρήσεων
 • iii. την ιστοσελίδα αναφοράς
 • iv. το χρονικό διάστημα  Δtd
 • αναφορά σε επεξηγηματικό  κείμενο που περιλαμβάνει συνοπτικές  πληροφορίες για την αποσαφήνιση  του δείκτη και των αποτελεσμάτων προς το κοινό.

Δείκτης Ποιότητας M08: Μέσος ρυθμός μεταφοράς  δεδομένων ftp {upload}

Ο Δ.Π. Μ08 (Μέσος ρυθμός μεταφοράς  δεδομένων ftp {upload}) εκφράζει τον μέσο ρυθμό μεταφοράς δεδομένων  σε προκαθορισμένο χρονικό  διάστημα  Δtd με βάση το πρωτόκολλο  ftp, μετά την επιτυχημένη αποκατάσταση σύνδεσης  δεδομένων.

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται σε πίνακες, οι οποίοι περιέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • i. τον μέσο ρυθμό μεταφοράς δεδομένων ftp {upload}
 • ii. την  ημερομηνία  και τις  ώρες διεξαγωγής των μετρήσεων
 • iii. τον τύπο και το μέγεθος αρχείου
 • iv. το χρονικό διάστημα Δtd
 • v. αναφορά σε επεξηγηματικό  κείμενο που περιλαμβάνει συνοπτικές  πληροφορίες για την αποσαφήνιση  του δείκτη και των αποτελεσμάτων προς το κοινό.

Δείκτης Ποιότητας M09: Μέσος ρυθμός μεταφοράς δεδομένων ftp {download}

Ο Δ.Π. Μ09 (Μέσος ρυθμός μεταφοράς δεδομένων ftp {download}) εκφράζει τον μέσο ρυθμό μεταφοράς δεδομένων  σε προκαθορισμένο χρονικό διάστημα Δtd με βάση το πρωτόκολλο ftp, μετά  την επιτυχημένη αποκατάσταση σύνδεσης  δεδομένων.

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται σε πίνακες, οι οποίοι περιέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες :

 • i. τον μέσο ρυθμό μεταφοράς δεδομένων ftp {download}
 • ii. την  ημερομηνία  και τις  ώρες διεξαγωγής των μετρήσεων
 • iii. τον τύπο και το μέγεθος αρχείου
 •  iv. το χρονικό διάστημα Δtd
 • v. αναφορά σε επεξηγηματικό  κείμενο που περιλαμβάνει συνοπτικές  πληροφορίες για την αποσαφήνιση  του δείκτη και των αποτελεσμάτων προς το κοινό.
 

Σημαντική Σημείωση

Οι μετρήσεις που παρατίθενται στην παρούσα ιστοσελίδα παρουσιάζουν την κατάσταση που είχε το δίκτυο της εταιρείας κατά το διάστημα των μετρήσεων της ΕΕΤΤ εντός του έτους 2016 και κατά την χρονική περίοδο μέτρησης. Για την επικαιροποιημένη κατάσταση της κάλυψης του δικτύου της WIND Ελλάς, όπως ισχύει σήμερα, μπορείτε να ενημερωθείτε στο σημείο του site μας, όπου αποτυπώνονται οι χάρτες κάλυψης του δικτύου μας για 4G εδώ και για 3G εδώ και παρατίθενται επικαιροποιημένα στοιχεία.

 

Αναλυτικά αποτελέσματα

Τεχνικά χαρακτηριστικά μετρητικής εκστρατείας
Αναλυτικά αποτελέσματα νησιών
Αναλυτικά αποτελέσματα εθνικών οδικών αρτηριών