• ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
 • ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ
0
Σύγκριση
0

Δείκτες Ποιότητας Σταθερών Ευρυζωνικών Υπηρεσιών

Υψηλή Ποιότητα

Ποιότητα Σταθερών Ευρυζωνικών Υπηρεσιών.

Οι Δείκτες Ποιότητας (Δ.Π.) που μετρούνται και παρουσιάζονται για τις ευρυζωνικές υπηρεσίες είναι οι ακόλουθοι :

 • Γενικές Πληροφορίες Δείκτη Ποιότητας B
 • B01 : Ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων στο τμήμα συγκέντρωσης του δικτύου πρόσβασης και στο δίκτυο κορμού
 • B02 : Χωρητικότητα Διασύνδεσης
 • B03 : Ποσοστό αποτυχίας κλήσεων VoIP
 • B04 : Ποιότητα σύνδεσης για ομιλία VoIP
 • B05 : Χρόνος παροχής για αρχική σύνδεση
 • B06 : Συχνότητα αναφορών βλάβης ανά σύνδεση
 • B07 : Χρόνος αποκατάστασης βλαβών
 • B08 : Περιορισμοί στη χρήση και παροχή υπηρεσιών εγγυημένης ποιότητας/δυνατότητα σύναψης Συμφωνιών Επιπέδου Υπηρεσίας SLA

Γενικές Πληροφορίες Δείκτη Ποιότητας B

Οι πίνακες που ακολουθούν περιέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τους Δείκτες Ποιότητας B

 • Χρονική περίοδος συλλογής δεδομένων.
 • Γεωγραφική κάλυψη υπηρεσίας (Περιφέρειες και Δήμοι).
 
 

Δείκτης Ποιότητας B01: Ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων στο τμήμα συγκέντρωσης του δικτύου πρόσβασης και στο δίκτυο κορμού

Ο Δ.Π. Β01 (Ταχύτητα  μετάδοσης δεδομένων  στο τμήμα συγκέντρωσης του δικτύου  πρόσβασης και στο δίκτυο κορμού) ορίζεται ως ο ρυθμός μετάδοσης δεδομένων που επιτυγχάνεται κατά  τη μεταφορά αρχείων μέσω εφαρμογής Πρωτοκόλλου Μεταφοράς Αρχείων (File Transfer Protocol, FTP) μεταξύ  PC−Δοκιμής (Test PCs) και  Εξυπηρετητή−Δοκιμής (Test Server). Τα PC− Δοκιμής  συνδέονται σε ένα αντιπροσωπευτικό αριθμό Τοπικών Κέντρων (Local Exchanges) (TK) ενώ ο Εξυπηρετητής−Δοκιμής είναι  εγκατεστημένος στις  κεντρικές εγκαταστάσεις του υπόχρεου παρόχου υπηρεσιών.

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων  παρουσιάζονται σε πίνακες οι οποίοι περιέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες  χωριστά  ανά τύπο υπηρεσίας  (άμεση και έμμεση), ανά πακέτο  σύνδεσης/πρόσβασης και ανά κατεύθυνση (λήψης δεδομένων  και αποστολής δεδομένων):

 • Τηλεπικοινωνιακά Κέντρα (ΤΚ) στα οποία πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις για τον ΔΠ Β01

 • Το υψηλότερο 95% της ταχύτητας μετάδοσης που επιτυγχάνεται
 • Το χαμηλότερο 5% της ταχύτητας μετάδοσης που επιτυγχάνεται
 • Η μέση τιμή της ταχύτητας μετάδοσης
 • Αναφορά σε επεξηγηματικό κείμενο που περιλαμβάνει συνοπτικές πληροφορίες για την αποσαφήνιση του δείκτη και των αποτελεσμάτων προς το κοινό
 

Δείκτης Ποιότητας B02: Χωρητικότητα Διασύνδεσης

Ο Δείκτης Ποιότητας Β02 (Χωρητικότητα Διασύνδεσης) παρουσιάζει την εθνική και διεθνή χωρητικότητα (bandwidth capacity) διασύνδεσης καθώς και την απαίτηση χωρητικότητας, σε ονομαστικό επίπεδο, των τελικών χρηστών.
Τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται σε πίνακες, οι οποίοι περιέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • Μέση τιμή ΧΕΔ για την κατεύθυνση λήψης δεδομένων και την κατεύθυνση αποστολής δεδομένων
 • Μέση τιμή ΧΔΔ για την κατεύθυνση λήψης δεδομένων και την κατεύθυνση αποστολής δεδομένων
 • Μέση τιμή ΠΤΧ
 • Μέση τιμή ΟΑΧ για την κατεύθυνση λήψης δεδομένων και την κατεύθυνση αποστολής δεδομένων
 • Μέση τιμή ΟΑΧ για την κατεύθυνση  λήψης δεδομένων και την κατεύθυνση  αποστολής δεδομένων.
 • Αναφορά σε επεξηγηματικό κείμενο που περιλαμβάνει συνοπτικές πληροφορίες για την αποσαφήνιση του δείκτη και των αποτελεσμάτων προς το κοινό
 
 

Δείκτης Ποιότητας B03: Ποσοστό αποτυχίας κλήσεων VoIP

Ο Δ.Π. Β03 (ποσοστό  αποτυχίας κλήσεων  VoIP) εκφράζει το ποσοστό  των αποτυχημένων  κλήσεων σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Δείκτης Ποιότητας B04: Ποιότητα σύνδεσης για ομιλία VoIP
Ο Δ.Π. Β04 (Ποιότητα σύνδεσης  για ομιλία  VoIP) αποτελεί το  Δ.Π. της  ομιλίας VoIP μεταξύ των  τερ ματικών σημείων πρόσβασης σε μια κλήση φωνητικής υπηρεσίας  VoIP στο  ίδιο  δίκτυο.  Εκφράζεται με έναν από τους  ακόλουθους όρους  κατηγοριών ποιότητας: «πολύ υψηλή», «υψηλή», «μέση», «χαμηλή» και «πολύ χαμηλή» ποιότητα.

Δείκτης Ποιότητας B05: Χρόνος παροχής για αρχική σύνδεση

Ο Δ.Π. B05 (Χρόνος παροχής για αρχική σύνδεση) εκφράζει το  χρόνο που μεσολαβεί από τη στιγμή  που μία παραδεκτή (έγκυρη) παραγγελία υπηρεσίας σύνδεσης ευρυζωνικής  πρόσβασης  γίνεται δεκτή  από έναν πάροχο  υπηρεσίας μέχρι  τη  στιγμή  που η υπηρεσία είναι διαθέσιμη για χρήση (ολοκλήρωση παραγγελίας). Η ευρυζωνική πρόσβαση/σύνδεση  περιλαμβάνει τόσο την πρόσβαση σε φυσικό  επίπεδο  όσο και  την  πρόσβαση σε λογικό  επίπεδο.

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων  παρουσιάζονται σε πίνακες, οι οποίοι περιέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες χωριστά  ανά  τύπο υπηρεσίας  (άμεση  και  έμμεση):

 • Χρόνος  x1 στον  οποίο το  50% των ταχύτερα ικανοποιημένων  παραγγελιών ολοκληρώνονται [με (μέσο ποσοστό  Διαχειριστή γραμμής  πρόσβασης επί x1) και (μέσο ποσοστό του ίδιου του παρόχου επί x1) (μόνο στην περίπτωση παρόχων υπηρεσίας που δεν διαχειρίζονται τη γραμμή πρόσβασης)] συνολικά (δηλαδή για το σύνολο των ταχύτερα ικανοποιημένων παραγγελιών) και ανά Περιφέρεια (δηλαδή  για  τις  ταχύτερα ικανοποιημένες παραγγελίες ανά Περιφέρεια της Ελληνικής Επικράτειας στην οποία η υπηρεσία παρέχεται είτε  στο σύνολο είτε σε τμήμα της).
 • Χρόνος x2 στον  οποίο το 95% των ταχύτερα ικανοποιημένων  παραγγελιών ολοκληρώνονται [με (μέσο ποσοστό  Διαχειριστή γραμμής  πρόσβασης επί x2) και (μέσο  ποσοστό  του  ίδιου  του  παρόχου  επί x2) (μόνο στην  περίπτωση  παρόχων υπηρεσίας  που δεν διαχειρίζονται τη γραμμή πρόσβασης)] συνολικά (δηλαδή για το σύνολο των ταχύτερα ικανοποιημένων παραγγελιών) και  ανά Περιφέρεια (δηλαδή  για  τις  ταχύτερα ικανοποιημένες παραγγελίες ανά Περιφέρεια της Ελληνικής Επικράτειας στην οποία η υπηρεσία παρέχεται είτε  στο σύνολο είτε  σε τμήμα της).
 • Ποσοστό παραγγελιών που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την ημερομηνία  που συμφωνήθηκε  με τον  πελάτη (εφόσον υλοποιούνται  τέτοιες συμφωνίες) συνολικά και ανά Περιφέρεια όπου παρέχεται η υπηρεσία (με μερική ή ολική γεωγραφική κάλυψη).
 • Πληροφορίες για τους  τρόπους υποβολής παραγγελιών  σύνδεσης  και αντίστοιχες ώρες λειτουργίας.
 • Ακρίβεια συναντήσεων με πελάτη στις εγκαταστάσεις του πελάτη  (όπως οποτεδήποτε μέσα σε μία ώρα ή το μισό μιας ημέρας) (εφόσον καθορίζεται).
 • Αναφορά σε επεξηγηματικό κείμενο  που περιλαμβάνει  συνοπτικές πληροφορίες για  την  αποσαφήνιση του δείκτη και των αποτελεσμάτων προς το κοινό.
 
 

Δείκτης Ποιότητας B06: Συχνότητα αναφορών βλάβης ανά σύνδεση

Ο Δ.Π. Β06 (Συχνότητα αναφορών βλάβης ανά σύνδεση) εκφράζει  τον αριθμό των παραδεκτών αναφορών βλάβης ανά γραμμή ευρυζωνικής πρόσβασης (σύνδεσης). Οι αναφορές βλάβης συνδέσεων ευρυζωνικής πρόσβασης περιλαμβάνουν τόσο τις βλάβες σε φυσικό επίπεδο όσο και τις  βλάβες σε λογικό  επίπεδο.

Ως παραδεκτή αναφορά βλάβης θεωρείται μία πλήρης και ακριβής αναφορά διακοπτόμενης  ή υποβαθμισμένης υπηρεσίας, η οποία γίνεται από τον πελάτη  (ή από κάποιον εκπρόσωπο αυτού) στο δημοσιοποιημένο σημείο επαφής του παρόχου ευρυζωνικής υπηρεσίας (είτε προφορικά είτε σε γραπτή μορφή είτε σε οποιαδήποτε άλλη αποδεκτή  μορφή), αποδίδεται στο δίκτυο  του παρόχου υπηρεσίας ή σε οποιοδήποτε  αλληλοσυνδεόμενο δημόσιο δίκτυο και δεν αποδεικνύεται ότι είναι αβάσιμη κατά τον έλεγχο.

Ως υποβαθμισμένη υπηρεσία θεωρείται η υπηρεσία της οποίας η ποιότητα  μετάδοσης είναι τόσο χαμηλή σε σχέση με την προηγούμενα  προσφερόμενη, ώστε ο πελάτης  να θεωρεί  ότι η υπηρεσία  καθίσταται πλέον μη λειτουργική. Εξαιρούνται:

 • Οι βλάβες στον εξοπλισμό στην πλευρά του πελάτη στα τερματικά σημεία του δικτύου, ο οποίος περιλαμβάνεται  στον εξοπλισμό  που παρέχεται από τον πάροχο στον τελικό  χρήστη στα πλαίσια παροχής της υπηρεσίας, προκαλούμενες από μη ενδεδειγμένη παραμετροποίηση από τον πελάτη  ή/και λανθασμένη  χρήση του.
 • Οι βλάβες  στον  εξοπλισμό  στην  πλευρά  του  πελάτη  στα  τερματικά σημεία  του δικτύου, ο οποίος περιλαμβάνεται στον  εξοπλισμό  που παρέχεται από τον πάροχο στον τελικό χρήστη  στα πλαίσια παροχής της υπηρεσίας, οφειλόμενες σε αδυναμία ασφαλούς χρήσης και έκθεσης  στο Διαδίκτυο.

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται σε πίνακες, οι οποίοι περιέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες χωριστά ανά τύπο υπηρεσίας (άμεση και έμμεση):

 • Χρονική περίοδος συλλογής δεδομένων
 • Γεωγραφική κάλυψη υπηρεσίας (ανά τύπο υπηρεσίας).
 • Αριθμός παραδεκτών αναφορών βλάβης συνολικά καθώς και ανά Περιφέρεια όπου παρέχεται η υπηρεσία (με μερική ή ολική γεωγραφική κάλυψη).
 • Μέση τιμή  γραμμών  ευρυζωνικής  πρόσβασης  συνολικά  καθώς  και  ανά  Περιφέρεια όπου παρέχεται η υπηρεσία  (με μερική ή ολική γεωγραφική κάλυψη).
 • Αριθμός παραδεκτών αναφορών βλάβης ανά γραμμή ευρυζωνικής πρόσβασης (σύνδεση) συνολικά καθώς και ανά Περιφέρεια όπου παρέχεται η υπηρεσία (με μερική ή ολική γεωγραφική κάλυψη).
 • Πληροφορίες για  τους  τρόπους υποβολής  αναφορών  βλάβης  και  αντίστοιχες ώρες  λειτουργίας και χρεώσεις.
 • Αναφορά σε επεξηγηματικό κείμενο που περιλαμβάνει συνοπτικές πληροφορίες για την αποσαφήνιση του δείκτη και των αποτελεσμάτων προς το κοινό.
 
 

Δείκτης Ποιότητας B07: Χρόνος αποκατάστασης βλαβών

Ο Δ.Π. B07 (Χρόνος αποκατάστασης βλαβών) εκφράζει το χρόνο από τη στιγμή που μια παραδεκτή (έγκυρη) αναφορά βλάβης λαμβάνεται από τον πάροχο ευρυζωνικής υπηρεσίας, μέχρι τη στιγμή που το/τα στοιχεία της ευρυζωνικής υπηρεσίας ή η ευρυζωνική υπηρεσία εξ ολοκλήρου αποκατασταθεί σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας, όπως ίσχυαν πριν επέλθει η βλάβη.

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται σε πίνακες, οι οποίοι περιέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες χωριστά ανά τύπο υπηρεσίας:

 • Χρονική περίοδος συλλογής δεδομένων
 • Γεωγραφική κάλυψη υπηρεσίας
 • Χρόνος Χ1 στον οποίο το 50% των ταχύτερα επιδιορθωμένων βλαβών που αφορούν τη γραμμή ευρυζωνικής πρόσβασης αποκαθίσταται [με (μέσο ποσοστό Διαχειριστή γραμμής ευρυζωνικής πρόσβασης επί Χ1) και (μέσο ποσοστό του ίδιου του παρόχου επί Χ1) (μόνο στην περίπτωση παρόχων υπηρεσίας που δεν διαχειρίζονται τη γραμμή ευρυζωνικής πρόσβασης)] συνολικά/ πανελλαδικά, ανά Διοικητική Περιφέρεια και προαιρετικά ανά Νομό (ανάλογα με την κάλυψη της υπηρεσίας)
 • Χρόνος Χ2 στον οποίο το 95% των ταχύτερα επιδιορθωμένων βλαβών που αφορούν τη γραμμή ευρυζωνικής πρόσβασης αποκαθίσταται [με (μέσο ποσοστό Διαχειριστή γραμμής ευρυζωνικής πρόσβασης επί Χ2) και (μέσο ποσοστό του ίδιου του παρόχου επί Χ2) (μόνο στην περίπτωση παρόχων υπηρεσίας που δεν διαχειρίζονται τη γραμμή ευρυζωνικής πρόσβασης)] συνολικά/ πανελλαδικά, ανά Διοικητική Περιφέρεια και προαιρετικά ανά Νομό (ανάλογα με την κάλυψη της υπηρεσίας)
 • Συνολικός χρόνος για την αποκατάσταση βλαβών γραμμής πρόσβασης (σε ώρες)
 • Συνολικός χρόνος για την αποκατάσταση υπόλοιπων βλαβών (σε ώρες)
 • Πληροφορίες για τους τρόπους υποβολής αναφορών βλάβης και αντίστοιχες ώρες λειτουργίας και χρεώσεις
 • Ακρίβεια συναντήσεων με πελάτη στις εγκαταστάσεις του πελάτη (όπως οποτεδήποτε μέσα σε μία ώρα ή το μισό μιας ημέρας) (εφόσον καθορίζεται)
 • Αναφορά σε επεξηγηματικό κείμενο που περιλαμβάνει συνοπτικές πληροφορίες για την αποσαφήνιση του δείκτη και των αποτελεσμάτων προς το κοινό
 
 

Δείκτης Ποιότητας B08: Περιορισμοί  στη  χρήση και παροχή υπηρεσιών εγγυημένης ποιότητας / δυνατότητα σύναψης Συμφωνιών Επιπέδου Υπηρεσίας  (SLA).

Ο Δ.Π. Β08 (Περιορισμοί  στη  χρήση και παροχή υπηρεσιών εγγυημένης ποιότητας / δυνατότητα σύνα ψης Συμφωνιών Επιπέδου Υπηρεσίας  (SLA)) είναι  πληροφοριακός δείκτης και εκφράζει:

Ι. την  εφαρμογή από τον  πάροχο  ευρυζωνικών υπηρεσιών μηχανισμών, οι οποίοι θέτουν περιορισμούς στη χρήση των υπηρεσιών από τον τελικό χρήστη. Στους περιορισμούς  περιλαμβάνονται ενδεικτικά τα ακόλουθα:

 • όρια διακινούμενου όγκου δεδομένων στην κατεύθυνση λήψης δεδομένων ή/και στην κατεύθυνση αποστολής δεδομένων  συνολικά  και ενδεχομένως (εάν υπάρχουν) ανά υπηρεσία
 • μηχανισμοί μορφοποίησης κίνησης (traffic shaping) που δύνανται  να προκαλέσουν καθυστέρηση/υποβάθ− μιση της κίνησης
 • περιορισμοί συγκεκριμένων εφαρμογών/υπηρεσιών
 • περιορισμοί δυνατότητας παραμετροποίησης ή/και πλήρους  διαχείρισης του  εξοπλισμού  στα  τερματικά σημεία  του δικτύου.

ΙΙ. την  παρεχόμενη  στον  τελικό χρήστη  δυνατότητα σύναψης συμβολαίου  για την παροχή εγγυημένου επιπέδου ποιότητας υπηρεσιών.
Ο Δ.Π. Β08 παρουσιάζεται σε  πίνακες,  οι οποίοι περιέχουν τις  ακόλουθες πληροφορίες χωριστά ανά τύπο υπηρεσίας  (άμεση και έμμεση):

 • Γεωγραφική κάλυψη υπηρεσίας  (ανά τύπο υπηρεσίας): Όπως ορίζεται στο εδάφιο  ζ της  παραγράφου  2 του άρθρου 5.
 • Εάν τίθενται περιορισμοί στη χρήση και εάν ναι, τους εν λόγω περιορισμούς, τις επηρεαζόμενες εφαρμογές/ υπηρεσίες  (όπως ενδεικτικά αναφέρονται στο  εδάφιο α σημείο Ι της παρούσας παραγράφου), και (συνοπτικά) τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζονται αυτές.
 • Τυχόν ύπαρξη διαφοροποίησης περιορισμών και με βάση ποια κριτήρια.
 • Εάν υπάρχει η δυνατότητα σύναψης συμβολαίου για την παροχή εγγυημένου επιπέδου ποιότητας  υπηρεσιών και στις περιπτώσεις όπου υπάρχει η δυνατότητα αυτή, γνωστοποίηση των αναφερομένων  στo παραπάνω εδάφιο β σημείο  ΙΙ της παρούσας παραγράφου.
 • Τυχόν ύπαρξη διαφοροποίησης της  παρεχόμενης δυνατότητας και με βάση ποια κριτήρια
 • Αναφορά  σε διεύθυνση  του  ιστότοπου του  παρόχου  όπου περιέχονται αναλυτικότερες πληροφορίες για τους  όρους συμβολαίων  παροχής εγγυημένου επιπέδου ποιότητας υπηρεσιών, ή/και ενδεικτικές μορφές συμβολαίων.
 • Ημερομηνία  τελευταίας μεταβολής των στοιχείων του Δ.Π.
 • Αναφορά σε επεξηγηματικό κείμενο  που περιλαμβάνει  συνοπτικές πληροφορίες για  την  αποσαφήνιση του δείκτη και των αποτελεσμάτων προς το κοινό.