Όροι Διαγωνισμού
«F2G – Είναι Αυτονόητο»1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1. Η ανώνυμη εταιρεία τηλεπικοινωνιών με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.», με έδρα της στην Αθήνα Αττικής, Λεωφ. Αθηνών 106, Τ.Κ. 10442, με Α.Φ.Μ. 099936189, τηλέφωνο επικοινωνίας 210 6158000 (εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας ως «WIND» ή «Διοργανώτρια») διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης Facebook και Instagram καθώς και μέσω της ιστοσελίδας της WIND, WIND F2G, την κατωτέρω περιγραφόμενη προωθητική ενέργεια υπό τον τίτλο «F2G – ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ» (εφεξής «ο Διαγωνισμός»), σύμφωνα με τους ακόλουθους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις.
1.2. O Διαγωνισμός θα φιλοξενηθεί στις σελίδες της WIND στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης Facebook (https://www.facebook.com/WINDF2G) και Instagram (https://www.instagram.com/wind__f2g/) και στην ιστοσελίδα του WIND F2G (www.wind.gr/f2g). Την εκτέλεση και επικοινωνιακή υποστήριξη του Διαγωνισμού στο ενδιαφερόμενο κοινό, την οργάνωση και διαχείριση των διαδικτυακών εργαλείων για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων, καθώς και τη χορήγηση του επάθλου αυτού (ή/και δώρου) στους νικητές αναλαμβάνει η WIND.
1.3. Σκοπός των παρόντων αναλυτικών Όρων, οι οποίοι έχουν περιβληθεί τον αναγκαίο τύπο δημοσιότητας και έχουν κατατεθεί στη συμβολαιογράφο Αθηνών Μαρία Μπαβέα - Παραβαντή του Χρήστου (με Α.Φ.Μ. 061570329, Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας αρ. 137, Αθήνα, τηλέφωνο επικοινωνίας 210 3644286), είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στον Διαγωνισμό και της ανάδειξης των νικητών. Διευκρινίζεται ότι, οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των παρόντων Όρων, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί στην προαναφερόμενη Συμβολαιογράφο. Επισημαίνεται ότι, σε κάθε περίπτωση, οι παρόντες Όροι ρυθμίζουν αποκλειστικά τα θέματα που αφορούν τη διεξαγωγή του παρόντος Διαγωνισμού και, κατά τα λοιπά, ισχύουν κανονικά οι όροι χρήσης των πλατφορμών του Facebook και του Instagram και η πολιτική προστασίας αυτών.
1.4. Για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού η Διοργανώτρια συνεργάζεται με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «THE NEWTONS LABORATORY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» και τον διακριτικό τίτλο «THE NEWTONS LABORATORY ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ», η οποία θα επιμεληθεί το Διαγωνισμό και έχει την έδρα της στο Χαλάνδρι Αττικής, Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 57, Τ.Κ. 15231, με Α.Φ.Μ. 094503358, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 002920701000 η οποία δραστηριοποιείται στον διαφημιστικό κλάδο και εκπροσωπείται νόμιμα (στο εξής η «Διαφημιστική Εταιρεία»).
1.5. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες Όρους, κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική της ευχέρεια, να ανακαλέσει, παρατείνει ή να μειώσει τη διάρκεια του Διαγωνισμού, να αλλάζει το προσφερόμενο έπαθλο με άλλα κατά τη διάρκεια που περιγράφεται στο παρόν, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση και με μόνες τις παρακάτω αναφερόμενες διατυπώσεις. Η πραγματοποίηση όλων των ανωτέρω τροποποιήσεων θα γίνεται με σχετική νεότερη ανάρτηση των Όρων στη σελίδα του WIND F2G στο Facebook (https://www.facebook.com/WINDF2G), στη σελίδα του WIND F2G στο Instagram (https://www.instagram.com/wind__f2g/ ), καθώς και με σχετική ευδιάκριτη επισήμανση και στην ιστοσελίδα της WIND (www.wind.gr/f2g), σύμφωνα με όσα κατωτέρω ορίζονται. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε κατά τα ανωτέρω μεταβολή.
1.6. Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται ρητά ότι η συμμετοχή των ενδιαφερομένων στον Διαγωνισμό προϋποθέτει την αποδοχή εκ μέρους τους, ατομικά και ανεπιφύλακτα, όλων των παρόντων Όρων. Συνακόλουθα, έκαστος εκ των συμμετεχόντων, με την αποδοχή των παρόντων Όρων, παραιτείται από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας.

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ - ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
2.1. Η διεξαγωγή του Διαγωνισμού αρχίζει την 12/05/2022 και ώρα 11:00 π.μ. και θα διαρκέσει μέχρι την 26/05/2022 και ώρα 16:00 μ.μ. (εφεξής η «Ισχύς του Διαγωνισμού»). Σε περίπτωση που η παραπάνω Ισχύς του Διαγωνισμού τροποποιηθεί, η σχετική αλλαγή θα ανακοινωθεί από τη Διοργανώτρια με σχετική δημοσίευσή της στις σελίδες WIND F2G που διατηρεί η τελευταία στην πλατφόρμα του Facebook (https://www.facebook.com/WINDF2G) καθώς και στην ιστοσελίδα της WIND (www.wind.gr/f2g), η δε ανακοίνωση θα αναρτηθεί τουλάχιστον πέντε (5) ώρες πριν την προγραμματισμένη αλλαγή. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να ειδοποιήσει τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό και με άλλους πρόσφορους τρόπους.
2.2. Ο Διαγωνισμός επικοινωνείται και διεξάγεται από τη Διοργανώτρια αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου, με τη δημοσιοποίηση σχετικών αναρτήσεων (post ή Ανακοίνωση Διαγωνισμού) στις σελίδες του WIND F2G στην πλατφόρμα του Facebook (https://www.facebook.com/WINDF2G ) και στην πλατφόρμα του Instagram (https://www.instagram.com/wind__f2g/ ), καθώς και στην ιστοσελίδα της WIND (www.wind.gr/f2g), όπως αναλυτικότερα κατωτέρω περιγράφεται.
2.3. Για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού και την ανάδειξη των νικητών, θα θεωρούνται έγκυρες μόνο οι συμμετοχές που υποβάλλονται σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Συμμετοχής και πάντοτε εντός της διάρκειας Ισχύος του Διαγωνισμού.
2.4. Ρητά διευκρινίζεται ότι για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού δεν απαιτείται καμία προηγούμενη αγορά οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας της Διοργανώτριας, ούτε και εν γένει η οποιαδήποτε περιουσιακή επιβάρυνση των ενδιαφερομένων (συμμετεχόντων) και η συμμετοχή αυτών είναι δωρεάν.
2.5. Επίσης, διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, οποτεδήποτε και σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής του Διαγωνισμού, να αποκλείσει από αυτόν συμμετέχοντες που, κατά την άποψη της, είναι πιθανό να έχουν χρησιμοποιήσει (ή να έχουν αποπειραθεί να χρησιμοποιήσουν) αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή τους ή έχουν παραβεί κάποιον από τους παρόντες Όρους ή/και διάταξη νόμου.
2.6. Η Διοργανώτρια ενδιαφέρεται πρωτίστως να καταστήσει ασφαλή τη χρήση των συστημάτων και θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να παρέχει μέσω αυτών ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες, αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες και περιεχόμενο στο πλαίσιο του Διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση, οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την αξιολόγηση του περιεχομένου του Διαγωνισμού και συνακόλουθα για τις ενέργειές τους που στηρίζονται στη συμμετοχή τους σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένης οποιαδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα ή/ και την εγκυρότητα του περιεχομένου του.

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Διαγωνισμός επικοινωνείται και περιγράφεται ως ακολούθως:
▪ Η Διοργανώτρια θα προβεί σε μία ανάρτηση (post) ενός τεστ (quiz) στη σελίδα του WIND F2G στο Facebook (https://www.facebook.com/WINDF2G) και στο Instagram (https://www.instagram.com/wind__f2g/ ), όπου θα ανακοινώνεται ο χρόνος έναρξης και ο τρόπος διεξαγωγής του Διαγωνισμού μαζί με τους σχετικούς όρους . Το τεστ (quiz) θα φιλοξενείται και στο site του WIND F2G (www.wind.gr/f2g) από που και θα μπορούν επίσης να συμμετάσχουν οι ενδιαφερόμενοι. Οι ως άνω αναρτήσεις θα δημοσιοποιηθούν την 12/05/2022 και ώρα 11:00 π.μ., και μέσω της ανάρτησης στο Facebook, στο Instagram και στο site του WIND F2G οι ενδιαφερόμενοι θα δύνανται να συμμετέχουν, υπό τους εδώ οριζόμενους όρους, στον Διαγωνισμό.
▪ Στον Διαγωνισμό δύνανται να λάβουν μέρος όλοι όσοι, κατά τη διάρκεια Ισχύος του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τον όρο 2.1. ανωτέρω, έχουν διαβάσει και αποδεχτεί ανεπιφύλακτα τους παρόντες Όρους και έχουν εν συνεχεία απαντήσει στο quiz στη σελίδα του WIND F2G στο Facebook (https://www.facebook.com/WINDF2G), στο Instagram (https://www.instagram.com/wind__f2g/ ) και στο site (www.wind.gr/f2g), κατόπιν της έναρξης διεξαγωγής του Διαγωνισμού.
▪ To quiz αποτελείται από τέσσερεις (4) ερωτήσεις και για κάθε μία από τις ερωτήσεις θα υπάρχουν τέσσερεις (4) πιθανές απαντήσεις, από τις οποίες θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να επιλέξει μία. Για τη συμμετοχή στην κλήρωση ανάδειξης των νικητών, δεν υπάρχει σωστή ή λάθος απάντηση.
▪ Για να είναι έγκυρη η συμμετοχή στο Διαγωνισμό, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής που περιγράφονται κατωτέρω υπό τον όρο 4.
▪ Οι νικητές του Διαγωνισμού θα είναι ένας (1) στο σύνολο, ο οποίος θα αναδειχθεί από τη σελίδα του WIND F2G στο Facebook (https://www.facebook.com/WINDF2G), στο Instagram (https://www.instagram.com/wind__f2g/ ) και στο site (www.wind.gr/f2g) ενώ παράλληλα θα αναδειχθεί και ένας (1) αναπληρωματικός νικητής. Το δώρο του Διαγωνισμού είναι ένα Smartphone Samsung Galaxy S22 Ultra.
▪ Η ανάδειξη νικητή θα διεξαχθεί με κλήρωση, που θα λάβει χώρα την 8/06/2022, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον όρο 5 κατωτέρω.

4. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
4.1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, είναι μόνιμοι κάτοικοι ή διαμένοντες Ελλάδος, ανεξάρτητα από εθνικότητα, φύλο, επάγγελμα και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, οι δικαιοδόχοι (franchisees) και οι εργαζόμενοι τους, οι εργαζόμενοι της Διαφημιστικής Εταιρείας, οι εργαζόμενοι των καταστημάτων WIND και PUBLIC, καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς πρώτου και δευτέρου βαθμού όλων των ανωτέρω.
4.2. Διευκρινίζεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού έχουν αποκλειστικά όσοι έχουν απαντήσει στο σχετικό quiz που έχει δημοσιευτεί μέσω του post του WIND F2G στην πλατφόρμα του Facebook, του Instagram και στο site του WIND F2G. Το δικαίωμα και η δυνατότητα συμμετοχής στον Διαγωνισμό υφίσταται μόνον κατά τη διάρκεια Ισχύος του Διαγωνισμού, όπως ορίζεται ανωτέρω υπό τον όρο 2.1. Απόπειρα συμμετοχής πριν την έναρξη ή μετά τη λήξη της διάρκειας Ισχύος του Διαγωνισμού είναι άκυρη και ανυπόστατη.
4.3. Δεδομένου ότι ο Διαγωνισμός διεξάγεται αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου, η συμμετοχή σε αυτόν απαιτεί και προϋποθέτει τη δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο καθώς και επίσκεψης στη σελίδα του WIND F2G στο κοινωνικό δίκτυο Facebook (https://www.facebook.com/WINDF2G) ή στο Instagram (https://www.instagram.com/wind__f2g/) ή στο site (www.wind.gr/f2g). Περαιτέρω, απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στον Διαγωνισμό, είναι οι ενδιαφερόμενοι να έχουν έγκυρο και ενεργό προφίλ στις παραπάνω πλατφόρμες και τηλεφωνικό αριθμό επικοινωνίας. Σε περίπτωση που το προφίλ του ενδιαφερόμενου χρήστη είναι εικονικό, αυτόματα αποκλείεται από τον Διαγωνισμό.
4.4. Κάθε συμμετέχων δύναται να συμμετέχει στον Διαγωνισμό απαντώντας στο τεστ (quiz) είτε μέσω της σελίδας του WIND F2G στο κοινωνικό δίκτυο Facebook (https://www.facebook.com/WINDF2G) ή στο Instagram
(https://www.instagram.com/wind__f2g/) είτε μέσω του site του WIND F2G (www.wind.gr/f2g). Κάθε συμμετέχων μπορεί να συμμετέχει πάνω από μία φορά, απαντώντας στο τεστ (quiz) και μέσω των σελίδων του WIND F2G στα κοινωνικό δίκτυο και μέσω του site του WIND F2G και κάθε απάντηση στο τεστ (quiz) αποτελεί και από μία συμμετοχή.
4.5. Όσοι συμμετέχοντες δεν πληρούν τους παραπάνω υπό 4.1. έως 4.4. όρους, καθώς και όσοι εκδήλωσαν με οποιονδήποτε τρόπο την επιφύλαξή ή/και αντίρρησή τους σε σχέση με τους παρόντες Όρους ή απέσυραν τη συμμετοχή τους πριν τη λήξη του Διαγωνισμού, θα αποκλείονται αυτόματα από τον Διαγωνισμό.
4.6. Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό συμφωνούν και αποδέχονται ότι πρέπει οι ίδιοι να αξιολογούν το περιεχόμενο του Διαγωνισμού και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους που στηρίζονται στη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό και το περιεχόμενο αυτού, συμπεριλαμβανομένης οποιαδήποτε απόφασής τους σχετικά με τα παραπάνω.

5. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΩΝ – ΔΩΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
5.1. Η ανάδειξη του νικητή και αναπληρωματικού νικητή του Διαγωνισμού θα γίνει μέσω κλήρωσης που θα διεξαχθεί την 8/06/2022, στις 12:00 π.μ., στην έδρα της συνεργαζόμενης με τη Διοργανώτρια Διαφημιστικής Εταιρείας που επιμελείται τον Διαγωνισμό, στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 57, Τ.Κ. 15231, μέσω ηλεκτρονικών μέσων που εξασφαλίζουν το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης των νικητών και συγκεκριμένα μέσω του ιστότοπου παραγωγής τυχαίων αριθμών «www.random.org», από τον οποίο θα αναδειχθούν ένας (1) νικητής και ένας (1) αναπληρωματικός νικητής. Για τις ανάγκες της κλήρωσης οι συμμετοχές που προκύπτουν από τις πλατφόρμες του Facebook και του Instagram και οι συμμετοχές που προκύπτουν από την ιστοσελίδα του WIND F2G θα ενοποιηθούν σε μία λίστα, προκειμένου να πραγματοποιηθεί μία συνολική κλήρωση. Το δώρο του Διαγωνισμού για τον νικητή είναι ένα Samsung Galaxy S22 Ultra (εφεξής το «Δώρο»). Επισημαίνεται ότι, η WIND διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής του τόπου και χρόνου διεξαγωγής της κλήρωσης, με νεότερη ανάρτηση των τροποποιημένων Όρων στη σελίδα της στην πλατφόρμα του WIND F2G στο Facebook (https://www.facebook.com/WINDF2G) και στο Instagram (https://www.instagram.com/wind__f2g/) καθώς και στην ιστοσελίδα της WIND (www.wind.gr/f2g) με σχετική ευδιάκριτη επισήμανση.
5.2. Ο νικητής, καθώς και ο αναπληρωματικός νικητής που θα αναδειχθούν από την παραπάνω περιγραφόμενη διαδικασία, θα ειδοποιηθούν στο τηλέφωνο επικοινωνίας που θα έχουν δηλώσει κατά τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό.
5.3. Σε περίπτωση που η επικοινωνία με τον νικητή δεν καταστεί δυνατή, εξαιτίας της μη ανταπόκρισης του ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο δικής του υπαιτιότητας εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών, καθώς και σε περίπτωση που δεν αποδεχθεί το δώρο εντός του χρονικού διαστήματος των σαράντα οκτώ (48) ωρών μετά το πέρας της σχετικής κατά τα ανωτέρω προσήκουσας ενημέρωσής του, ο νικητής δεν αποκτά κανένα δικαίωμα στο Δώρο και ειδοποιείται ο αναπληρωματικός νικητής.
5.4. Επισημαίνεται ότι μόνη υπεύθυνη για την παροχή του Δώρου είναι η Διοργανώτρια.
5.5. Μετά την αποδοχή του Δώρου από τον νικητή, τον όνομα του θα ανακοινωθεί για λόγους διαφάνειας στη σελίδα του WIND F2G στην πλατφόρμα του Facebook και στο Instagram και στο site της WIND.
5.6. Η παραλαβή του Δώρου από τον νικητή θα πραγματοποιείται εντός (1) μηνός από την κατά τα ανωτέρω γραπτή του ενημέρωση, η οποία θα γίνει από τη Διαφημιστική Εταιρεία για λογαριασμό της Διοργανώτριας.
5.7. Ρητώς διευκρινίζεται ότι το Δώρο που αποκτάται στο πλαίσιο του Διαγωνισμού χορηγείται αποκλειστικά στο νικητή, δεν μεταβιβάζεται σε τρίτα πρόσωπα, καθ’ όλη τη διάρκεια της αξιοποίησής του και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα.
5.8. Επισημαίνεται ότι ο Διαγωνισμός αποτελεί προωθητική ενέργεια με σκοπό την προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών της WIND. Ως εκ τούτου, ισχύουν όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις ως προς τη παροχή μέρους ή του συνόλου των εδώ αναφερομένων προϊόντων και υπηρεσιών, σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς όρους που περιγράφονται στις οικείες συμβάσεις που υπογράφει η WIND με τους πελάτες της.
5.9. Το παραπάνω Δώρο αποδίδεται πάντοτε σε συγκεκριμένο είδος και σε καμία περίπτωση δεν ανταλλάσσεται με άλλο είδος, ούτε δίδεται η αξία του σε χρήμα, ή άλλως, και δεν ταυτίζεται απαραίτητα με οποιοδήποτε άλλο προϊόν απεικονίζεται σε οποιαδήποτε προωθητική ενέργεια που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια Ισχύος του Διαγωνισμού με σκοπό την προβολή του.
5.10. Ο νικητής σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της αξιοποίησης του Δώρου, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:
(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες Όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.
(β) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους παρόντες Όρους ή τους ειδικότερους όρους του Διαγωνισμού που περιέχονται στη σχετική ανακοίνωσή του στη σελίδα της WIND στις πλατφόρμες του Facebook και του Instagram καθώς και στην ιστοσελίδα της WIND (www.wind.gr/f2g).
(γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές.
(δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με τον νικητή μετά από (48) ώρες αποβεί άκαρπη.
(ε) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, ο νικητής δεν παρουσιασθεί ή παρουσιασθεί καθυστερημένα για την παραλαβή του Δώρου.
5.11. Σε κάθε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής νικητή, το δικαίωμά του στο Δώρο το αποκτά ο αμέσως επόμενος (αναπληρωματικός) νικητής, όπως προέκυψε από την κλήρωση, που αναφέρεται ανωτέρω στον όρο 5.1. του παρόντος.
6. ΕΥΘΥΝΗ – ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
6.1. Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό εγγυώνται ότι θα παρέχουν αληθείς, ακριβείς, επίκαιρες και πλήρεις πληροφορίες αναφορικά με του ίδιους, τόσο κατά την εγγραφή τους, όσο και κατά τη συναίνεση συμμετοχής τους στον άνω Διαγωνισμό (εφεξής «Δεδομένα Εγγραφής»). Επιπλέον, δεσμεύονται να διατηρούν και να ενημερώνουν εγκαίρως τα Δεδομένα Εγγραφής, ώστε αυτά να είναι αληθή, ακριβή, επίκαιρα και πλήρη κατά τη διάρκεια Ισχύος του Διαγωνισμού. Εάν ο εκάστοτε χρήστης/συμμετέχων χρησιμοποιήσει πληροφορίες αναληθείς, ανακριβείς, ανεπίκαιρες ή ελλιπείς ή παραπλανητικές, η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία σχετική ευθύνη και αποκλειστικά υπεύθυνοι για την αλλοιωμένη απεικόνιση της κατάστασης των συμμετεχόντων θεωρούνται οι ίδιοι οι συμμετέχοντες. Με επιφύλαξη άλλων ειδικώς οριζομένων, δεν είναι υποχρεωτική η παροχή οποιουδήποτε πρόσθετου στοιχείου, το οποίο δεν είναι απαραίτητο ή εύλογο να ζητηθεί στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.
6.2. Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο που υποβάλουν ή διανέμουν μέσω των δικτυακών τόπων όπου διεξάγεται ο Διαγωνισμός, καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Σε καμία περίπτωση η Διοργανώτρια ή οι συνεργάτες της, οι εργαζόμενοί τους, οι διευθυντές, οι μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους δε μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για ζημίες ή απώλειες οποιουδήποτε είδους (π.χ. άμεση έμμεση, τυχαία, παρεπόμενη, αστική ή ποινική) που προκύπτουν από ενέργειες των συμμετεχόντων χρηστών των ως άνω δικτυακών τόπων. Ρητά διευκρινίζεται ότι οιαδήποτε ζημία (θετική ή αποθετική) ή ηθική βλάβη προκληθεί στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, είτε στους συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό είτε σε οποιονδήποτε τρίτο, στους ανωτέρω δικτυακούς τόπους ή στο διαδίκτυο γενικότερα, ανάγεται αποκλειστικά στη σφαίρα ευθύνης του εκάστοτε συμμετέχοντος χρήστη, από την συμμετοχή του οποίου (την ανάρτηση, δημοσίευση, κοινοποίηση ή οιαδήποτε άλλη σχετικής ενέργειας) προκλήθηκε η ζημία ή η ηθική βλάβη.
6.3. Εκτός από την παραπάνω αποκλειστική ευθύνη για την ανάρτηση ή δημοσίευση ή κοινοποίηση οιουδήποτε θέματος στα πλαίσια του Διαγωνισμού, κάθε συμμετέχων/επισκέπτης του δικτυακού τόπου όπου διεξάγεται ο Διαγωνισμός, αναλαμβάνει επίσης την υποχρέωση να αποκαταστήσει οποιαδήποτε σχετική ζημιά της Διοργανώτριας, ή οιουδήποτε τρίτου, σε τυχόν νομική διένεξη που προκύψει από τις ανωτέρω ενέργειές του, και πιο συγκεκριμένα σε περίπτωση ζημιάς τρίτου και έναρξης νομικής διαδικασίας ενώπιον των Δικαστηρίων, υποχρεούται να ασκεί παρέμβαση υπέρ της Διοργανώτριας, και στη συνέχεια να καταβάλει ενδεχομένως οποιοδήποτε ποσό επιδικαστεί, εκ του λόγου αυτού, υπέρ τρίτου, και σε βάρος της Διοργανώτριας. Σε κάθε περίπτωση, ο συμμετέχων/επισκέπτης των δικτυακών τόπων όπου διεξάγεται ο Διαγωνισμός αποδέχεται ως νόμιμο και δίκαιο το δικαίωμα της Διοργανώτριας, να διακόπτει τη συμμετοχή οιουδήποτε συμμετέχοντος σε περίπτωση που ο τελευταίος παραβιάζει τους παραπάνω ενδεικτικά καταγεγραμμένους όρους.
6.4. Αν η Διοργανώτρια πληροφορηθεί με οποιονδήποτε τρόπο την ύπαρξη περιεχομένου που προσβάλλει την προσωπικότητα, την τιμή ή την υπόληψη οιουδήποτε τρίτου, και κατά την κρίση της επιφέρει ηθική βλάβη και περιουσιακή ζημία σε τρίτον, ή είναι δυσφημιστικό ή αντιτίθεται στις Συνταγματικές έννοιες της προστασίας της ζωής, της τιμής, της περιουσίας, της αξίας του ανθρώπου ή παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα άλλων, ή συγκροτεί την υποκειμενική ή αντικειμενική υπόσταση οιουδήποτε εγκλήματος ή χαρακτηρίζεται από ρατσιστική διάθεση, ή περιέχει πορνογραφικό υλικό, περιεχόμενο που προσβάλλει το Δημοκρατικό Πολίτευμα, το δικαίωμα ανεξιθρησκίας, την προστασία των μειονοτικών ομάδων, ή προωθεί το ρατσισμό και τη ξενοφοβία ή προσβάλλει τα ατομικά πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών ή εν γένει εγείρει νομική ευθύνη ή παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο το νόμο, η Διοργανώτρια θα δικαιούται χωρίς προειδοποίηση:
α) Να διαγράψει άμεσα το συγκεκριμένο περιεχόμενο.
β) Να αποβάλει από τη διαδικασία συμμετοχής στο Διαγωνισμό τον παραπάνω συμμετέχοντα ο οποίος ευθύνεται για το κατά τα ως άνω προσβλητικό ή παράνομο περιεχόμενο, χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωσή του.
γ) Να λάβει οποιοδήποτε, κατά τη κρίση της, νόμιμο μέτρο, για την άρση της συγκεκριμένης προσβολής και την παράλειψή της στο μέλλον, καθώς και την αποτροπή της πρόκλησης οιασδήποτε ζημιάς σε τρίτους.
6.5. Τις αντίστοιχες υπό τον όρο 6.4. ανωτέρω εξουσίες διατηρεί η Διοργανώτρια και στις περιπτώσεις όπου κάποιος συμμετέχων, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού, έχει χρησιμοποιήσει (ή πιθανολογείται να έχει χρησιμοποιήσει ή να έχει αποπειραθεί να χρησιμοποιήσει) αθέμιτα μέσα, αναφορικά με τη συμμετοχή του, ή έχει παραβεί κάποιον από τους παρόντες Όρους ή/και διάταξη νόμου.
6.6. Ως αθέμιτα μέσα νοούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η χρήση συσκευών, διατάξεων, ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και λογισμικού προς διευκόλυνση αυτοματοποιημένων ή πολλαπλών συμμετοχών με χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, υποκλοπή και χρήση εικόνων άλλων προσώπων χωρίς τη συναίνεσή τους, παραποίηση ή/και επεξεργασία φωτογραφιών άλλων προσώπων χωρίς την συναίνεση των απεικονιζόμενων και ούτω καθεξής.
6.7. Ενόψει των ανωτέρω, από το Διαγωνισμό αποκλείονται συνοπτικά:
(α) Όσοι ρητά δεν έχουν αποδεχτεί/συμφωνήσει με τους παρόντες Όρους του Διαγωνισμού.
(β) Όσοι δεν πληρούν τα οριζόμενα στον υπό 4 ανωτέρω όρο.
(γ) Όσοι αναρτήσουν ή δημοσιεύσουν περιεχόμενο προσβλητικό ή παράνομο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον όρο 6.4. ανωτέρω.
(δ) Όσοι έχουν λιγότερους από δεκαπέντε (15) φίλους στην πλατφόρμα του Facebοok ή στην πλατφόρμα του Instagram.
(ε) Όσοι έχουν ανακαλέσει τη συναίνεσή τους για την συμμετοχή τους στο συγκεκριμένο Διαγωνισμό με σχετικό opt-out σε χρόνο μεταγενέστερο από την ηλεκτρονική τους συγκατάθεση και για οποιονδήποτε λόγο.
7. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
7.1. Η ευθύνη της Διοργανώτριας Εταιρείας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του Δώρου που αποτελούν αντικείμενο του Διαγωνισμού, όπως αναλυτικότερα περιγράφεται στον όρο 5 των παρόντων Όρων, και η οποία διάθεση του Δώρου θα γίνει με τη συνεργασία της Διαφημιστικής Εταιρείας για λογαριασμό της Διοργανώτριας. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη αστική ή ποινική απέναντι στους συμμετέχοντες, τους νικητές ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο, την χρήση του Δώρου ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, καθώς και για τη διακοπή, τη δυσλειτουργία, την καθυστέρηση της εξέλιξης του Διαγωνισμού.
7.2. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού και τη διανομή του Δώρου στους αναδειχθέντες νικητές κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας στο πλαίσιο και εξ αφορμής του Διαγωνισμού παύει και η Διοργανώτρια ρητά δηλώνει ότι δεν υπέχει ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη μελλοντική υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων και των νικητών. Συνακόλουθα, οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό αποδέχονται ανέκκλητα ότι με τη συμμετοχή τους δεν αποκτούν κανένα δικαίωμα ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας, ούτε και νομιμοποιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του εκάστοτε λήξαντος Διαγωνισμού ή την οιαδήποτε αποζημίωση.
7.3. Δεδομένου ότι ο Διαγωνισμός διεξάγεται αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου, όπως περιγράφεται στους παρόντες Όρους, η Διοργανώτρια δηλώνει επίσης ρητά τα ακόλουθα:
▪ Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Διοργανώτρια για τυχόν τεχνικά προβλήματα και ζημίες που τυχόν προκύψουν κατά τη διάρκεια της σύνδεσης των ενδιαφερόμενων συμμετεχόντων με το διαδίκτυο, την πρόσβαση των ενδιαφερόμενων συμμετεχόντων ή την μη ικανότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες και τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης (Facebook και Instagram) και στην ιστοσελίδα του WIND F2G , όπου φιλοξενείται ο Διαγωνισμός, τη διακοπή ή δυσλειτουργία ή καθυστέρηση του Διαγωνισμού, σε οποιαδήποτε αιτία και αν ανάγονται τα ανωτέρω προβλήματα και ζημίες, όπως ενδεικτικά σε απρόβλεπτη βλάβη του εξοπλισμού τους (ανωτέρα βία), σε βλάβες ή αδυναμίες τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού.
▪ Επίσης, η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα τυχόν συμβεί ή/και ζημία ή/και βλάβη, σωματική ή υλική, ήθελε προκληθεί σε οποιονδήποτε τρίτο σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το περιεχόμενο των ιστοσελίδων όπου διεξάγεται ο Διαγωνισμός, τις οποίες επισκέπτεται ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος/συμμετέχων με δική του πρωτοβουλία και μ γνώση των παρόντων Όρων. Η διαχείριση των σελίδων της WIND στους δικτυακούς τόπους του Facebook και του Instagram όπου διεξάγεται ο Διαγωνισμός δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των πληροφοριών και υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω «δεσμών», υπερσυνδέσμων ή διαφημιστικών συνδέσμων και δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των διαδικτυακών τόπων και των ιστοσελίδων στα οποία παραπέμπει ή με τα οποία συνδέεται κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Συνεπώς, για οποιοδήποτε ζήτημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση/σύνδεση των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, έκαστος συμμετέχων οφείλει να απευθύνεται απευθείας στις αντίστοιχες ιστοσελίδες, οι οποίες και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.
▪ Επιπλέον, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο οποιασδήποτε δημοσίευσης από μέρους του ενδιαφερόμενου συμμετέχοντος στον Διαγωνισμό, προσωπικών του στοιχείων ή άλλων ευαίσθητων πληροφοριών. Ο εκάστοτε συμμετέχων αποδέχεται πλήρως και αποκλειστικά την ευθύνη για τις δημοσιεύσεις που αναρτά στο διαδίκτυο και τις τυχόν ενδεχόμενες συνέπειες από τις παραπάνω δημοσιεύσεις, ακόμη και στην περίπτωση κακοπροαίρετων παρενοχλήσεων από τρίτους.
▪ Η Διοργανώτρια δεν εγγυάται ότι η σελίδα της WIND στην πλατφόρμα του Facebook και του Instagram, όπου διεξάγεται ο Διαγωνισμός, και τα περιεχόμενα αυτών, θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τυχόν λάθη θα διορθώνονται. Επίσης, δεν παρέχεται η εγγύηση ότι οι παραπάνω ιστότοποι ή οι διακομιστές «servers» μέσω των οποίων αυτοί τίθενται στη διάθεση των επισκεπτών, θα παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά και στοιχεία με βλαπτικές δυνατότητες για το λειτουργικό σύστημα του προσωπικού υπολογιστή του ενδιαφερόμενου συμμετέχοντος. Συνεπώς, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Διοργανώτρια για τυχόν ζημίες σχετικές με τα ανωτέρω και κάθε ενδιαφερόμενος συμμετέχων στον Διαγωνισμό έχει την αποκλειστική ευθύνη να διασφαλίσει με τη χρήση αντιικού λογισμικού την μη προσβολή και προστασία του προσωπικού υπολογιστή του και των αρχείων του από ιούς ή καταστροφικά προγράμματα – εφαρμογές, καθώς και την ενδεχόμενη καταπολέμηση κάθε ανιχνευμένου ιού.
▪ Συνεπεία των ανωτέρω, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη υποστεί ο υπολογιστής των συμμετεχόντων, οι ηλεκτρονικές τους συσκευές και γενικά οποιοδήποτε σύστημα χρησιμοποιείται για την πρόσβαση και τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό και δεν βαρύνεται με οποιαδήποτε σχετική δαπάνη προκύψει για την επισκευή ή επιδιόρθωση ή απαραίτητη συντήρηση των ανωτέρω συσκευών των συμμετεχόντων.
7.4. Τέλος, επισημαίνεται ότι η Διοργανώτρια διατηρεί ρητά το δικαίωμα να ανακαλέσει εν όλω ή εν μέρει τον Διαγωνισμό ή να μεταβάλει οιονδήποτε όρο των παρόντων Όρων. Κάθε μεταβολή που αφορά τους παρόντες Όρους θα γνωστοποιείται στο κοινό με κάθε πρόσφορο μέσο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν.
8. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ – ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
8.1. Με τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα τους παρόντες Όρους και κατανοούν πλήρως ότι η συμμετοχή τους διέπεται από αυτούς, καθώς και εν γένει από τους νόμους του ελληνικού κράτους.
8.2. Όλοι οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι:
(α) πληρούν τις προβλεπόμενες στον υπό 4 όρο ανωτέρω προϋποθέσεις συμμετοχής.
(β) δεν προσβάλλεται ούτε μειώνεται με οποιονδήποτε τρόπο η προσωπικότητά τους από την συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό.
(γ) οι πληροφορίες που καταχωρούνται από τους ίδιους στο πλαίσιο του Διαγωνισμού είναι αληθείς, ακριβείς, και ότι έχουν τη σχετική εξουσία διάθεσης επ’ αυτών.
(δ) η συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό και το σχετικό υλικό που ενδέχεται να αναρτηθεί στο πλαίσιο αυτού δεν προσβάλλει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου ή έχουν εξασφαλίσει σχετικά τις απαραίτητες άδειες.
(ε) τα προσωπικά στοιχεία τους, που παρέχουν, όπως το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός κινητού τηλεφώνου, είναι ακριβή και αληθή.
(στ) η συμμετοχή τους είναι σύμφωνη με τη σχετική Ελληνική Νομοθεσία και δεν προσβάλλουν προσωπικά δεδομένα ή το δικαίωμα της προσωπικότητας οποιουδήποτε τρίτου.
(ζ) παρέχουν την συγκατάθεση και εξουσιοδότηση τους για την προβολή του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου και του διαδικτύου (internet) καθ’ όλη τη διάρκεια Ισχύος αυτού. Η Διοργανώτρια επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την διεξαγωγή του Διαγωνισμού.
(η) παραιτούνται από κάθε δικαστική ή εξώδικη ενέργεια κατά της Διοργανώτριας σε περίπτωση που η τελευταία κρίνει ότι πρέπει να αποκλειστούν από το Διαγωνισμό για κάποιον από τους προβλεπόμενους στους παρόντες Όρους λόγο.
9. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
9.1. Υπεύθυνη επεξεργασίας στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού είναι η WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Μονοπρόσωπη Α.Ε.Β.Ε, με έδρα στην Αθήνα Αττικής, Λεωφ. Αθηνών αρ. 106, Τ.Κ. 10442, με Α.Φ.Μ. 099936189, τηλέφωνο επικοινωνίας 210 6158000. Η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της WIND είναι αναρτημένη στον ακόλουθο σύνδεσμο https://www.wind.gr/gr/wind/oroi/politiki-prostasias-prosopikon-dedomenon/ Στο πλαίσιο διεξαγωγής του Διαγωνισμού, η Διοργανώτρια Εταιρία δεσμεύεται για την συμμόρφωσή της κατά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων με τις διατάξεις της σχετικής Ελληνικής Νομοθεσίας και του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.
9.2. Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό είναι απαραίτητη η υποβολή από τους συμμετέχοντες ορισμένων προσωπικών τους δεδομένων, όπως το όνομα και το τηλέφωνο επικοινωνίας. Ειδικά για τον νικητή και τον αναπληρωματικό νικητή θα συλλεχθούν επιπλέον προσωπικά δεδομένα και συγκεκριμένα το ονοματεπώνυμο, το κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας και η διεύθυνση αποστολής του δώρου. Η WIND και η Διαφημιστική Εταιρεία “THE NEWTONS LABORATORY A.E.” επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων αποκλειστικά για τον σκοπό του Διαγωνισμού και συγκεκριμένα για την διενέργεια αυτού, την ανάδειξη των νικητών, την επικοινωνία με αυτούς για την παραλαβή του Δώρου τους, καθώς και την προβολή του Διαγωνισμού. Νομιμοποιητική βάση για τις συναφείς επεξεργασίες αποτελεί η επικείμενη σύμβαση δωρεάς, την οποία οι συμμετέχοντες, από την αποδοχή των παρόντων όρων και την ανεπιφύλακτη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, τεκμαίρεται ότι επιθυμούν να διεκδικήσουν.
9.3 Στο πλαίσιο διενέργειας του Διαγωνισμού, προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα διαβιβαστούν στην Διαφημιστική Εταιρεία «THE NEWTONS LABORATORY A.E.». Επιπλέον, προσωπικά δεδομένα των νικητών δύναται να αναρτηθούν στο Facebook και στο Instagram, και καθώς και στο site της WIND σύμφωνα με την παράγραφο 5.5. του παρόντος.
9.4. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα τηρούνται σε ειδικό αρχείο μέχρι την λήξη της Ισχύος του Διαγωνισμού. Μετά δε την λήξη της Ισχύος του Διαγωνισμού, κατά τα οριζόμενα στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους, και εφ’ όσον δεν είναι πλέον απαραίτητη η διατήρηση των δεδομένων για την εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων ή για την άσκηση και υπεράσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων της WIND κατά τις διατάξεις της σχετικής Ελληνικής Νομοθεσίας και του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, το σχετικό αρχείο θα καταστρέφεται.
9.5. Υπενθυμίζεται στους συμμετέχοντες ότι διαθέτουν τα ακόλουθα δικαιώματα αναφορικά με τα προσωπικά τους δεδομένα:
- δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή δικαίωμα να ενημερώνεστε για τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούνται στα αρχεία μας και να αποκτάτε αντίγραφα,
- δικαίωμα διόρθωσης, δηλαδή δικαίωμα να ζητάτε τη διόρθωση ανακριβειών και λαθών στα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούνται στα αρχεία μας,
- δικαίωμα διαγραφής, δηλαδή δικαίωμα να ζητήσετε να διαγραφούν ή να πάψουν να χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούνται στα αρχεία μας, υπό τον όρο των ειδικότερων περιορισμών που προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό,
- δικαίωμα περιορισμού, της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας και πάλι εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό,
- δικαίωμα φορητότητας, δηλαδή δικαίωμα να ζητήσετε από την Εταιρεία την απευθείας διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν στον οργανισμό που θα της υποδείξετε, εφόσον αυτά είναι τεχνικά δομημένα, σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία.
- δικαίωμα εναντίωσης-αντίταξης, στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας εκτός αν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων της WIND
9.6. Σε κάθε περίπτωση και για την από μέρους της WIND επίλυση οιασδήποτε διευκρίνισης ή απορίας αναφορικά με την ισχύουσα νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα, ο συμμετέχων στον Διαγωνισμό μπορεί να επικοινωνήσει ή και να υποβάλει ερώτημα προς την εταιρεία είτε τηλεφωνικώς με την Εξυπηρέτηση Πελατών στο 13800 είτε μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας στο https://www.wind.gr/gr/wind/upostirixi/epikoinonia-/forma-epikoinonias/ κατά τα οριζόμενα στην Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων της WIND που είναι διαθέσιμη στην ακόλουθη ιστοσελίδα: https://www.wind.gr/politiki-prostasias-prosopikon-dedomenon/ . Υπενθυμίζεται επίσης στους συμμετέχοντες ότι, σε περίπτωση που θεωρήσουν ότι τα προσωπικά τους δεδομένα δεν έχουν τύχει ορθής διαχείρισης από την Διοργανώτρια, δύνανται να υποβάλουν καταγγελία ενώπιον της ΑΠΔΠΧ.
10. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
10.1. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας.
10.2. Το περιεχόμενο των ιστοσελίδων που φιλοξενείται ο Διαγωνισμός σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, οι εικόνες, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, τα τυχόν σχέδια, τα κείμενα και γενικά όλα τα αρχεία των ως άνω ιστοσελίδων, ανήκουν στην πνευματική ιδιοκτησία της Διοργανώτριας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, καθώς και τις εφαρμοστέες διατάξεις του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμφωνιών και συνθηκών για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
10.3. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου των ιστοσελίδων της WIND στις πλατφόρμες του Facebook και του Instagram όπου φιλοξενείται ο Διαγωνισμός, με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Διοργανώτριας ή του εκάστοτε δικαιούχου.
11. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Η Διοργανώτρια, αποκλειστικά στο πλαίσιο και για τους σκοπούς του παρόντος Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει και να δημοσιοποιεί τα ονόματα των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό και να προβάλει φωτογραφικό υλικό που τυχόν έχει κατά τη διάρκεια απονομής του Δώρου, είτε μέσω της ιστοσελίδας της είτε μέσω των σελίδων της στην πλατφόρμα Facebook και του Instagram , δια του τύπου ή/ και των ραδιοτηλεοπτικών μέσων, καθώς και με οποιοδήποτε άλλο μέσο θεωρεί κατάλληλο και στο πλαίσιο οποιασδήποτε ενέργειας, ιδιαίτερα δε σχετικής με την προώθηση του Διαγωνισμού, άνευ αμοιβής ή άλλου ανταλλάγματος προς τους συμμετέχοντες.
12. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ Οι παρόντες Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την ερμηνεία ή η την εφαρμογή των παρόντων Όρων, αποκλειστικά αρμόδια καθίστανται τα Δικαστήρια της Αθήνας, Ελλάδα.
13. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Όρων. Η μη ακριβής τήρηση αυτών αποτελεί λόγο αποκλεισμού συμμετέχοντα σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού.