MAIN NAVIGATION

  • >Οροι Διαγωνισμού

Η Γνώμη σου Μετράει - Όροι

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ανώνυμη εταιρεία τηλεπικοινωνιών «WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ», με έδρα της στο Μαρούσι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας αρ. 66, τηλέφωνο 210 6158000 (εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας ως «WIND Ελλάς»), στα πλαίσια μιας διαδικτυακής έρευνας που πραγματοποιεί, διοργανώνει προωθητική ενέργεια υπό τον τίτλο «f2G Online NPS Survey» (στο εξής το «Πρόγραμμα»).

Tο Πρόγραμμα θα φιλοξενηθεί στην ιστοσελίδα του F2G στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση https://www.wind.gr/gr/f2gf2g. O κάθε ενδιαφερόμενος-συμμετέχων έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα μέσω της ιστοσελίδας τη WIND εφόσον του εμφανιστεί η διαδικτυακή έρευνα κατά την πλοήγηση του. Στο πλαίσιο αυτό, η WIND Ελλάς θα αναλάβει την εκτέλεση, την επικοινωνιακή υποστήριξη του προγράμματος καθώς και τη χορήγηση των επάθλων αυτού («δώρων»). Έτσι, η παραπάνω εταιρεία, νομίμως εκπροσωπούμενη, θα αποκαλείται και ως «η Διοργανώτρια Εταιρεία» για την παραπάνω ενέργεια («Πρόγραμμα»), σύμφωνα με τα παρακάτω αναλυτικώς οριζόμενα.

1.2 Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων, οι οποίοι έχουν κατατεθεί στη συμβολαιογράφο Αθηνών A. Λάβδα, οδός Ζ. Πηγής αρ12-14, Αθήνα, τηλ. 210-3817752, είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα και της ανάδειξης των νικητών. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος, όπως αυτό έχει κατατεθεί στην προαναφερόμενη Συμβολαιογράφο.

1.3 Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους, κατά την απόλυτη κρίση της, να ανακαλέσει, παρατείνει ή να μειώνει τη διάρκεια του προγράμματος, να αλλάζει τα προσφερόμενα έπαθλα με άλλα κατά τη διάρκεια που περιγράφεται στο παρόν, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση και με μόνες τις παρακάτω αναφερόμενες διατυπώσεις. Η πραγματοποίηση όλων των ανωτέρω τροποποιήσεων θα γίνεται με σχετική νεότερη ανάρτηση των όρων στο https://www.wind.gr/gr/f2g.

1.4 Την οργάνωση και διαχείριση των διαδικτυακών εργαλείων για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στην συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια και γενικότερα το τεχνικό μέρος της παρούσας προωθητικής ενέργειας έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου η εταιρία με την επωνυμία «ΑΤCOM», που εδρεύει στις Αχαρνές Αττικής, Αριστοτέλους αρ. 95. Χορηγός του Προγράμματος είναι η ίδια η διοργανώτρια «WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε.» (στο εξής αναφερόμενη και ως Χορηγός), η οποία θα παρέχει τα Δώρα του Προγράμματος στους νικητές. Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Αναλυτικοί Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα και της διαδικασίας ανάδειξης των νικητών.

1.5 Εξ αρχής γίνεται μνεία ότι η συμμετοχή στο πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα άνω των 18 ετών.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Οι συμμετέχοντες στη διαδικτυακή έρευνα του F2G, καλούνται αρχικά να απαντήσουν στις ερωτήσεις της έρευνας. Στη συνέχεια, συμπληρώνοντας το e-mail τους στο αντίστοιχο πεδίο και αφού αποδεχτούν ρητώς τους όρους συμμετοχής του παρόντος Διαγωνισμού, υποβάλλοντας επιτυχώς την φόρμα λαμβάνουν αυτομάτως μέρος στο Διαγωνισμό. Ο Διαγωνισμός έχει ως έπαθλο μία (1) συσκευή τεχνολογίας ( όπως smartphone, tablet, και άλλα) ή οτιδήποτε άλλο ορίσει η Διοργανώτρια.

2.2 Ειδικότερα, ο διαγωνισμός είναι σε ισχύ έως ότου οριστεί από τη Διοργανώτρια η λήξη του. Ο συμμετέχων έχει την δυνατότητα, αφού εισέλθει στην αρχική σελίδα του https://www.wind.gr/gr/f2g, να λάβει μέρος στην έρευνα απαντώντας στις ερωτήσεις και να συμμετέχει στην κλήρωση όπως αναφέρεται παραπάνω.

2.3 Κάθε χρήστης δύναται να λάβει μέρος στην έρευνα και στο διαγωνισμό μία (1) φορά με τη διεύθυνση e-mail του και αφού ακολουθήσει τη παραπάνω διαδικασία.

2.4 Από το Διαγωνισμό εξαιρούνται τα στελέχη και οι υπάλληλοι/ εργαζόμενοι των εταιριών «WIND», «Atcom Α.Ε.», οι εργαζόμενοι των καταστημάτων WIND καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους έως 2ου βαθμού.

3. ΔΩΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ / ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΩΝ


3.1 Με τη λήξη του διαγωνισμού όλοι όσοι έχουν λάβει μέρος στην έρευνα και ως εκ του τούτου στο Διαγωνισμό, θα συμμετάσχουν στη κλήρωση η οποία θα πραγματοποιηθεί, με ηλεκτρονικά μέσα (random.org). Από την κλήρωση θα προκύψει ένας (1) νικητής και ένας (1) αναπληρωματικός. Ο νικητής δικαιούται να λάβει ένα (1) μόνο δώρο.

3.2 Το δώρο είναι προσωπικό, δε μεταβιβάζεται, δεν αντικαθίσταται από άλλα πρόσωπα και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα. Κάθε νικητής λαμβάνει αποκλειστικά και μόνο όσα αναλύθηκαν στην παράγραφο 3.1.

3.3 Ο νικητής του Προγράμματος δεν έχει το δικαίωμα να ορίσει υποκατάστατο πρόσωπο για τη λήψη του ούτε και να ζητήσει την ανταλλαγή του με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.

3.4 Η ευθύνη της Χορηγού περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων δώρων.

3.5 Η Διοργανώτρια δικαιούται να προσδιορίσει κατά την ελεύθερη κρίση της τα ειδικότερα χαρακτηριστικά των Δώρων.

3.6 Η ενημέρωση του νικητή θα γίνεται μετά από αποστολή e-mail, στη διεύθυνση που έχει καταχωρίσει ο ίδιος στο σχετικό πεδίο κατά τη συμπλήρωση της φόρμας. Η ενημέρωση θα γίνει από τη Διοργανώτρια ή από εντεταλμένο προς τούτο συνεργάτη εντός 30 ημερολογιακών ημερών από τη διενέργεια της κλήρωσης.

3.7 Αν δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία για οποιονδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων ανωτέρας βίας) με το νικητή/νικήτρια εντός 5 ημερολογιακών ημερών μετά την ημέρα αποστολής e-mail, τότε σχετική ενημέρωση, υπό τους παρόντες πάντα όρους, λαμβάνει ο πρώτος επιλαχών κ.ο.κ. Εάν δεν καταστεί η επικοινωνία με κανέναν εκ των νικητών/επιλαχόντων, τότε η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στο συγκεκριμένο νικητή και τους επιλαχόντες.

3.8 Η Διοργανώτρια θα ζητεί μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) τα ελάχιστα αναγκαία στοιχεία του νικητή, ώστε να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για τον προσδιορισμό του νικητή και την κατοχύρωση του Δώρου σε αυτόν.

3.9 Η Διοργανώτρια και χορηγός διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει μέσω Facebook, SMS, καταχωρίσεις σε περιοδικά, εφημερίδες, μέσω του διαδικτύου και στα καταστήματα της, το όνομα του νικητή. Με τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα οι συμμετέχοντες δίδουν τη συναίνεσή τους για την ανωτέρω ανακοίνωση και επεξεργασία των στοιχείων τους.

3.10 Διευκρινίζεται ότι η κατακύρωση οποιουδήποτε Δώρου στο νικητή αυτού τελεί επιπροσθέτως υπό την αναβλητική αίρεση της προσκόμισης και επίδειξης στη Διοργανώτρια από τον εν λόγω νικητή των στοιχείων που αναφέρονται στον παρόντα όρο (επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας) εντός της προθεσμίας που ορίζεται, σε αντίθετη δε περίπτωση απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής δώρου.

3.11 Προς αποφυγή οποιασδήποτε αμφισβήτησης, κανείς συμμετέχων δεν θεωρείται ούτε και νομιμοποιείται ως οριστικός νικητής σύμφωνα με τους παρόντες όρους, παρά μόνον εφόσον έχει ολοκληρωθεί η απόδοση προς αυτόν Δώρου σύμφωνα με τα εδώ οριζόμενα. Τυχόν δημοσίευση ονόματος προσώπου φερόμενου ως νικητή στην Ιστοσελίδα του προγράμματος δεν καθιστά το αποτέλεσμα οριστικό ούτε και θεμελιώνει οποιαδήποτε αξίωση του προσώπου αυτού.

3.12 Επισημαίνεται ότι το πρόγραμμα αποτελεί προωθητική ενέργεια με σκοπό την προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Διοργανώτριας WIND Ελλάς.

3.13 Ο νικητής σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της αξιοποίησης του δώρου, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:
(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις και δεν αποδεχτεί τους όρους συμμετοχής.
(β) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληρεί κάποιον από τους όρους του παρόντος.
(γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε (e-mail) είναι ψευδή.
(δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με το νικητή δεν καταστεί δυνατή στο χρονικό περιθώριο που ορίζεται παραπάνω.
(ε) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν παρουσιασθεί ή παρουσιασθεί καθυστερημένα στην αξιοποίηση του δώρου.
(στ) σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι είναι ανήλικος.


4. ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ – ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Επίσης όλοι οι επισκέπτες/χρήστες/μέλη στο Πρόγραμμα αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι:

4.1 (α) είναι άνω των 18 ετών
4.2 (β) η προσωπικότητά τους δεν προσβάλλεται ούτε μειώνεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από την συμμετοχή τους στο εν λόγω πρόγραμμα της WIND
4.3 (γ) Η συμμετοχή τους είναι σύμφωνη με το νόμο 2472/1997 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και δεν προσβάλλουν προσωπικά δεδομένα ή το δικαίωμα της προσωπικότητας οποιουδήποτε τρίτου.
4.4 (δ) δεν προσβάλλουν οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου ή έχουν εξασφαλίσει τις απαραίτητες άδειες.
4.5 (ε) ρητώς συναινούν στο να χρησιμοποιήσει η ATCOM τα προσωπικά τους δεδομένα που προκύπτουν με σκοπό να αναρτηθούν δημοσίως στα πλαίσια του προγράμματος.
4.6 (στ) παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση τους στις ως άνω εταιρείες για την προβολή του προγράμματος και των αποτελεσμάτων του μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου και του διαδικτύου (internet) καθ’ όλη τη διάρκεια αυτού. Οι ως άνω εταιρείες επιφυλάσσουν για τον εαυτό τους το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν και να δημοσιεύσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την διεξαγωγή του προγράμματος.
4.7 (ζ) με την καταχώρηση της συμμετοχής τους δεσμεύονται από τους παρόντες όρους χρήσης και τους νόμους του ελληνικού κράτους.
4.8 (η) παραιτούνται από κάθε δικαστική ή εξώδικη ενέργεια κατά του διαδικτυακού τόπου, των διαχειριστών και των διοργανωτών του Προγράμματος σε περίπτωση που οι τελευταίοι κρίνουν ότι κάποιο μέλος/χρήστης πρέπει να διαγραφεί από μέλος για τους λόγους που αναφέρονται στους παρόντες όρους χρήσης ή να αποκλειστεί από τη κλήρωση και το πρόγραμμα.

5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

5.1 Η ισχύς του προγράμματος ορίζεται στην παράγραφο 2.2.

5.2 Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει ή παρατείνει τη διάρκεια διεξαγωγής του Προγράμματος, με τροποποίηση των παρόντων όρων. Η τροποποίηση αυτή θα ισχύει αυτοδικαίως από τη δημοσίευσή της στην Ιστοσελίδα αυτή και θα γίνεται ανεπιφύλακτα αποδεκτή από τους χρήστες της.

5.3 Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές του προγράμματος (περιλαμβανομένων των όποιων μηχανογραφικών υποσυστημάτων – Διαδικτυακών Εργαλείων που θέτει στη διάθεση της Διοργανώτριας, η ATCOM) αποτελούν το επίσημο όργανο χρονομέτρησης του προγράμματος, βάσει του οποίου ορίζεται ο Χρόνος Έναρξης, ο Χρόνος Λήξης, καθώς και ο χρόνος ενεργής αποστολής της συμμετοχής ή εμφανούς λήψης οποιουδήποτε σημείου υποστήριξης των μελών με το πρόγραμμα.

5.4 Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την πάροδο της ημερομηνίας λήξης του ως άνω προγράμματος, καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή και δε θα δεσμεύει την διοργανώτρια ως προς το εμπρόθεσμο της συμμετοχής.

5.5 Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει το πρόγραμμα οποτεδήποτε αυτή κρίνει και για οποιονδήποτε λόγο, ακόμη και επουσιώδη, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και χωρίς να διατηρείται από κανένα από τους συμμετέχοντες δικαίωμα αποζημίωσης για οποιονδήποτε λόγο.

6. ΕΥΘΥΝΗ – ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

6.1 Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο που υποβάλουν ή διανέμουν μέσω του δικτυακού τόπου καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Σε καμία περίπτωση η Διοργανώτρια ή οι συνεργάτες της , οι εργαζόμενοί τους οι διευθυντές, οι μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους δε μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για ζημίες ή απώλειες οποιουδήποτε είδους (π.χ. άμεση έμμεση, τυχαία, παρεπόμενη, αστική ή ποινική) που προκύπτουν από ενέργειες των χρηστών του δικτυακού τόπου. Οιαδήποτε ζημία προκληθεί στο δικτυακό τόπο ή στο Δίκτυο γενικότερα απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον χρήστη / επισκέπτη ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης.

6.2 Για οποιαδήποτε ζημιά (θετική ή αποθετική) ή ηθική βλάβη προκληθεί δια της παρούσης ιστοσελίδας, από την ανάρτηση, δημοσίευση ή κοινοποίηση οιουδήποτε περιεχομένου, υπεύθυνος για την αποκατάσταση της είναι αποκλειστικά ο επισκέπτης/χρήστης/μέλος από την συμμετοχή του οποίου προκλήθηκε η ζημία ή η ηθική βλάβη.

6.3 Ο επισκέπτης - χρήστης-μέλος των ιστοσελίδων, εκτός της αποκλειστικής του ευθύνης για την ανάρτηση και δημοσίευση από αυτόν τον ίδιο οιουδήποτε θέματος, αναλαμβάνει την υποχρέωση, σε τυχόν νομική διένεξη, να αποκαταστήσει οποιαδήποτε σχετική ζημιά της Διοργανώτριας, ή οιουδήποτε τρίτου, και πιο συγκεκριμένα σε περίπτωση ζημιάς τρίτου και έναρξης νομικής διαδικασίας ενώπιον των Δικαστηρίων, υποχρεούται να ασκεί παρέμβαση υπέρ της Διοργανώτριας, και στη συνέχεια να καταβάλει ενδεχομένως οποιοδήποτε ποσό, επιδικαστεί εκ του λόγου αυτού υπέρ τρίτου, και σε βάρος της διοργανώτριας. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης-μέλος του δικτυακού τόπου αποδέχεται ως νόμιμο και δίκαιο το δικαίωμα της Διοργανώτριας, να διακόπτει την χρήση του προγράμματος αν ο χρήστης-μέλος παραβιάζει τους παραπάνω ενδεικτικά καταγεγραμμένους όρους.

6.4 Αν παρά τον όγκο των στοιχείων, πληροφοριών, περιεχομένων κλπ., η Διοργανώτρια πληροφορηθεί με οποιονδήποτε τρόπο την ύπαρξη περιεχομένου που προσβάλλει την προσωπικότητα, την τιμή ή την υπόληψη οιουδήποτε τρίτου, και κατά την κρίση της επιφέρει ηθική βλάβη και περιουσιακή ζημία σε τρίτον, εγείρει νομική ευθύνη ή παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο το νόμο, δικαιούται χωρίς προειδοποίηση: α) Να διαγράψει άμεσα το συγκεκριμένο περιεχόμενο. β) Να αποβάλει από τη διαδικασία τον χρήστη, χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωσή του. γ) Να λάβει οποιοδήποτε κατά τη κρίση της νόμιμο μέτρο, για την άρση της συγκεκριμένης προσβολής και την παράλειψή της στο μέλλον , και την αποτροπή της πρόκλησης οιασδήποτε ζημιάς σε τρίτους.

6.5 Η διαχείριση της ιστοσελίδας διατηρεί το δικαίωμα (αλλά δεν υποχρεούται) να αποκλείσει από το πρόγραμμα, σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής του, χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση κανενός, πρόσωπα που, κατά την άποψη της είναι πιθανό να έχουν χρησιμοποιήσει (ή να έχουν αποπειραθεί να χρησιμοποιήσουν) αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή τους ή παραβούν κάποιον από τους όρους του παρόντος κειμένου .

6.6 Ως αθέμιτα μέσα νοούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η χρήση συσκευών, διατάξεων, ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και λογισμικού προς διευκόλυνση αυτοματοποιημένων ή πολλαπλών συμμετοχών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, υποκλοπή και χρήση εικόνων άλλων προσώπων χωρίς τη συναίνεσή τους, παραποίηση και επεξεργασία φωτογραφιών άλλων προσώπων χωρίς την συναίνεση των απεικονιζόμενων και ούτω καθεξής.

7. ΑΛΛΑΓΗ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

7.1 Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους οποτεδήποτε αυτή κρίνει σκόπιμο, ενημερώνοντας για τις τροποποιήσεις και αλλαγές τους επισκέπτες /χρήστες/ συμμετέχοντες, μέσω της ιστοσελίδας του προγράμματος στο https://www.wind.gr/gr/f2g.

8. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ WIND, ATCOM

8.1 Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η διοργανώτρια ή/και η ATCOM ή τυχόν τρίτος διαχειριστής της ιστοσελίδας για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με την πρόοδο του προγράμματος.

8.2 Επίσης ο διαχειριστής της ιστοσελίδας δεν θα υπέχει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη, σωματική ή υλική, ήθελε προκληθεί σε αυτόν σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Στην περίπτωση αυτή οι συμμετέχοντες/μέλη/χρήστες με την συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας ή/και της ATCOM, ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν είτε τη συνέχιση του λήξαντος προγράμματος, είτε οιαδήποτε αποζημίωση. Η Διοργανώτρια ή/και η ATCOM δεν ευθύνονται για το περιεχόμενο των συνδέσμων της παρούσας ιστοσελίδας και ο κάθε επισκέπτης της παρούσας ιστοσελίδας αποδέχεται εκ των προτέρων τον αποκλεισμό της σχετικής ευθύνης από τη χρήση αυτών των ιστοσελίδων και των περιεχομένων τους

8.3 Σε κάθε περίπτωση ακόμη και εν περιπτώσει αμελείας, η ιστοσελίδα και η διαχείριση της δεν ευθύνεται για:

Α) οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης από τις επιλογές και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας την οποία επισκέπτεται με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος. Ο επισκέπτης του παρόντος ιστοτόπου αναλαμβάνει αποκλειστικά την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται από κακή χρήση των σχετικών υπηρεσιών.

Περαιτέρω, η διαχείριση της ιστοσελίδας δεν εγγυάται ότι οι σελίδες και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης δεν παρέχεται η εγγύηση ότι ο παρών ιστότοπος ή οι διακομιστές «servers» μέσω των οποίων αυτός τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών, θα παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά ή ότι οι ιστοσελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές ή τα αποτελέσματά τους είναι ορθά, πλήρη και διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή.

Β) για τυχόν ζημίες οποιουδήποτε είδους – φύσεως, σχετικά με τη διαθεσιμότητα, τη παροχή ή ανεπάρκεια παροχής υπηρεσιών ή πληροφοριών, την πρόσβαση του μέλους ή την μη ικανότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες, ή την χρήση από αυτό και στήριξη σε πληροφορίες διαθέσιμες σε αυτές τις υπηρεσίες.

Γ) για τυχόν ζημίες οποιουδήποτε είδους – φύσεως, σχετικά με εκούσια από μέρους του χρήστη/μέλους δημοσίευση προσωπικών στοιχείων ή άλλων ευαίσθητων πληροφοριών. Σε τυχόν περιπτώσεις αυτού του είδους ο χρήστης/μέλος αποδέχεται πλήρως και αποκλειστικά την ευθύνη για τις τυχόν ενδεχόμενες συνέπειες, ακόμη και της περίπτωσης κακοπροαίρετων παρενοχλήσεων από τρίτους.

Δ) για τυχόν ζημίες οποιουδήποτε είδους – φύσεως, προερχόμενες εκ του γεγονότος ότι οι πληροφορίες στο Διαδίκτυο είναι ασφαλείς σε ορισμένο βαθμό, με ενδεχόμενο υποκλοπής ή εσφαλμένης αποστολής τους ή κατά βούληση τρίτου σε άλλη ηλεκτρονική διεύθυνση.

Ε) για το ότι ο δικτυακός τόπος και οι ιστοσελίδες του θα είναι ελεύθερα από ιούς, ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο με βλαπτικές δυνατότητες για το λειτουργικό σύστημα του προσωπικού υπολογιστή του χρήστη. Ο κάθε χρήστης/μέλος έχει την αποκλειστική ευθύνη να διασφαλίσει με τη χρήση αντιικού λογισμικού την μη προσβολή και προστασία του προσωπικού υπολογιστή του και των αρχείων του από ιούς ή καταστροφικά προγράμματα – εφαρμογές καθώς και την ενδεχόμενη καταπολέμηση κάθε ανιχνευμένου ιού.

8.4 Σε κάθε περίπτωση η Διοργανώτρια ή/και η ATCOM δεν βαρύνονται με οποιαδήποτε δαπάνη για την απαραίτητη συντήρηση, επισκευή ή επιδιόρθωση του υπολογιστή του χρήστη/ μέλους ή επισκέπτη και γενικά του συστήματός του για οποιαδήποτε βλάβη υποστεί κατόπιν επίσκεψης του στην ιστοσελίδα Η διαχείριση της ιστοσελίδας δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω «δεσμών», υπερσυνδέσμων ή διαφημιστικών συνδέσμων. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη / χρήση / μέλους, ο κάθε επισκέπτης οφείλει να απευθύνεται απευθείας στις αντίστοιχες ιστοσελίδες , οι οποίες και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

8.5 Η διαχείριση της ιστοσελίδας σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των διαδικτυακών τόπων και των ιστοσελίδων στα οποία παραπέμπει ή με τα οποία συνδέεται κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

8.6. Όπου αναφέρεται ο όρος διαχείριση τη ιστοσελίδας, Διοργανωτής εννοούνται η εταιρία Wind και η Atcom.

9. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ


9.1 Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας και της ATCOM.

9.2 Το περιεχόμενο των ιστοσελίδων, οι εικόνες, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, τα τυχόν σχέδια, τα κείμενα και γενικά όλα τα αρχεία της ως άνω ιστοσελίδας, ανήκουν στην πνευματική ιδιοκτησία της διοργανώτριας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

9.3 Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλο ή εν μέρει, του περιεχομένου της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της διοργανώτριας ή του εκάστοτε δικαιούχου.

9.4 Οποιοδήποτε περιεχόμενο της ιστοσελίδας (πχ. κείμενα, εικόνες, γραφικά κλπ.) απαγορεύεται να αναπαράγεται και να αναδημοσιεύεται ολικώς ή μερικώς.

10. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

10.1 Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, θα τα συλλέγει, θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται η ΑTCOM. Για το λόγο αυτό, έχει γίνει και σχετική γνωστοποίηση στην ΑΠΔΠΧ. Σκοπός της συλλογής, διατήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από την ATCOM είναι η υποστήριξη των απαραίτητων δραστηριοτήτων στα πλαίσια και μόνο για τους σκοπούς του συγκεκριμένου Προγράμματος. Η ΑTCOM δικαιούται να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων σε συνδεδεμένες με αυτή επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για λόγους λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης της συναλλακτικής σχέσης με τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα ή για στατιστικούς λόγους. Η ΑΤCOM δικαιούται επίσης (εφόσον έχει λάβει την ρητή συγκατάθεση από τους συμμετέχοντες να χρησιμοποιεί η ίδια και να ανακοινώνει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων σε τρίτους για την διαφημιστική προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών της ή επιχειρήσεων με τις οποίες η Διοργανώτρια έχει συνεργασία, την έρευνα αγοράς ή άλλη παρόμοια δραστηριότητα και την προώθηση από απόσταση προϊόντων ή υπηρεσιών δικών της ή τρίτων. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του και ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του, βάσει του άρθρου 13 του Ν. 2472/97, κατόπιν γραπτού αιτήματος του που θα απευθύνει στην ATCOM (οδός Αριστοτέλους 95, 13671, Αχαρναί, τηλ. 2102419599 ).

10.2 Η δήλωση του χρήστη είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμη σε αυτόν. Ο χρήστης έχει πρόσβαση στο τυποποιημένο κείμενο δήλωσης της συγκατάθεσης. Σε περίπτωση που επιθυμεί να λάβει τα συγκεκριμένα στοιχεία της δικής του δήλωσης συγκατάθεσης (ημερομηνία, ώρα, κλπ.), μπορεί να ασκήσει το, κατά το άρθρο 12 του ν. 2472/1997, δικαίωμα πρόσβασης. Η άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης μπορεί να πραγματοποιηθεί με χρήση συστήματος ανάλογου με το σύστημα μέσω του οποίου πραγματοποιήθηκε η δήλωση της συγκατάθεσης.

10.3 Η δήλωση του χρήστη μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα. Για τον σκοπό αυτό, παρέχεται στο χρήστη ηλεκτρονική υπηρεσία ανάκλησης της συγκατάθεσής του στο e-mail crm@wind.gr ή/και στο τηλέφωνο 693 5601260. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας τηρεί νόμιμο αρχείο ανακλήσεων δηλώσεως.

10.4 Με τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα και την αποδοχή των όρων χρήσης της εφαρμογής, ο χρήστης ταυτόχρονα δηλώνει ρητώς ότι επιθυμεί την αποστολή επιβεβαιωτικού newsletter στο e-mail που έχει ήδη δηλώσει κατά την συμπλήρωση του σχετικού πεδίου.

Στην αποστολή του πρώτου e-mail θα υπάρχει σχετικό link ενεργοποίησης του μηχανισμού newsletter, ενώ σε κάθε επόμενο e-mail που θα αποστέλλεται θα υπάρχει σχετικό link διαγραφής από τη λιστα του newsletter. Σε περίπτωση που δεν γίνει η ενεργοποίηση του newsletter από το χρήστη κατά την αποστολή του πρώτου e-mail, δεν θα στέλνεται ενημερωτικό newsletter από την διοργανώτρια.

11. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

11.1 Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την ερμηνεία ή η την εφαρμογή του παρόντος αρμόδια καθίστανται τα Δικαστήρια της Αθήνας, Ελλάδα.