MAIN NAVIGATION

  • >Οροι Διαγωνισμού

Διαγωνισμός F2G Out

H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε.» (εφεξής η «Διοργανώτρια») σε συνεργασία με το Ora Θεσσαλονίκη διοργανώνει Διαγωνισμό με έπαθλο ένα σύνολο προσκλήσεων. Ο Διαγωνισμός πραγματοποιείται στη σελίδα του WIND F2G στο Facebook (https://www.facebook.com/WINDF2G), καθώς και στην ιστοσελίδα του F2G στο διαδίκτυο (www.wind.gr/f2g). Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων, οι οποίοι έχουν κατατεθεί στην Συμβολαιογράφο Αθηνών Λάβδα Αθανασία – Λήδα., οδός Ζ. Πηγής αρ. 12-14, Αθήνα, τηλ. 210-3817752, είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στον Διαγωνισμό και της ανάδειξης των νικητών. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος, όπως αυτό έχει κατατεθεί στην προαναφερόμενη Συμβολαιογράφο.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους, κατά την απόλυτη κρίση της, να ανακαλέσει, παρατείνει ή να μειώνει τη διάρκεια του Διαγωνισμού, να αλλάζει τα προσφερόμενα έπαθλα με άλλα κατά τη διάρκεια που περιγράφεται στο παρόν, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση και με μόνες τις παρακάτω αναφερόμενες διατυπώσεις. Η πραγματοποίηση όλων των ανωτέρω τροποποιήσεων θα γίνεται με σχετική νεότερη ανάρτηση των όρων στον διαδικτυακό τόπο της www.wind.gr/f2g».

O Διαγωνισμός θα φιλοξενηθεί  στη σελίδα του F2G στο facebook www.facebook.com/WINDF2G, καθώς και  στη σελίδα του F2G στο διαδίκτυο www.wind.gr/f2g. Την οργάνωση και διαχείριση των διαδικτυακών εργαλείων για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στην συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια και γενικότερα το τεχνικό μέρος της παρούσας προωθητικής ενέργειας έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΤCOM Α.Ε.», που εδρεύει στις Αχαρνές Αττικής, Αριστοτέλους αρ. 95. Χορηγός του Διαγωνισμού είναι η ίδια η διοργανώτρια «WIND Eλλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε.» (στο εξής Χορηγός ή/ και WIND Eλλάς), η οποία θα παρέχει τα Δώρα στους νικητές. Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Αναλυτικοί Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα και της διαδικασίας ανάδειξης των νικητών.

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Η διάρκεια κάθε παράστασης/εκδήλωσης / δραστηριότητας  ορίζεται  από την στιγμή που αυτή γίνεται διαθέσιμη στην εφαρμογή, μέχρις ότου αυτή γίνει αυτόματα ανενεργή. Στη συνέχεια, ενημερώνονται οι νικητές με τρόπο που θα αναλυθεί στη συνέχεια. Το σύνολο όλων των παραστάσεων/εκδηλώσεων/ δραστηριοτήτων  διαθέσιμων στην εφαρμογή ορίζουν την χρονική διάρκεια του Διαγωνισμού, μέχρι εκείνος να λήξει. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να ειδοποιήσει τους συμμετέχοντες στην ενέργεια και με άλλους πρόσφορους τρόπους, π.χ. με την αποστολή ενημερωτικού ηλεκτρονικού μηνύματος ή με τηλεφωνική επικοινωνία.

2. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσα φυσικά πρόσωπα είναι άνω των 16 ετών και είναι  χρήστες του διαδικτύου και ταυτόχρονα είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας. Το δικαίωμα και η δυνατότητα συμμετοχής στον Διαγωνισμό υφίστανται μόνον κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του, όπως ορίζεται ανωτέρω υπό το 1. Απόπειρα συμμετοχής πριν την έναρξη ή μετά τη λήξη της διάρκειας διεξαγωγής είναι ανυπόστατη.

3. Για την έγκυρη συμμετοχή τους, οι συμμετέχοντες πρέπει να ακολουθήσουν μια εκ των παρακάτω  διαδικασιών:

Α) Μέσω του Facebook να επιλέξουν την  παράσταση που επιθυμούν και να μοιραστούν την συγκεκριμένη παράσταση στο προφίλ τους στο Facebook. Στη συνέχεια θα πρέπει να συμπληρώσουν πλήρως όλα τα απαιτούμενα στοιχεία της φόρμας συμμετοχής (υποχρεωτικά πεδία). Με αυτό τον τρόπο λαμβάνουν μέρος στην κλήρωση για κάθε παράσταση/εκδήλωση. Πέραν της παραπάνω διαδικασίας θα πρέπει να κάνουν "Like" στη σελίδα του F2G στο Facebook. Δεν επιτρέπεται η πολλαπλή συμμετοχή του ιδίου προσώπου στο Διαγωνισμό στην ίδια παράσταση/εκδήλωση/ δραστηριότητα. Οι επόμενες της πρώτης έγκυρης συμμετοχής θα ακυρώνονται ενώ ο κάθε συμμετέχων θα πρέπει να συμμετάσχει με το πραγματικό του όνομα.

Β) Μέσω της σελίδας του F2G στο διαδίκτυο, για την έγκυρη συμμετοχή τους, οι συμμετέχοντες πρέπει να συμπληρώσουν πλήρως και σωστά όλα τα υποχρεωτικά  πεδία της φόρμας εγγραφής στο myF2G και να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους στην υπηρεσία, εάν δεν έχουν προηγουμένως εγγραφεί. Οι συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους. Στη συνέχεια, εφόσον εισέλθουν στη σελίδα του F2G Out που βρίσκεται εντός της περιοχής myF2G, καλούνται να επιλέξουν παράσταση/εκδήλωση, την ημερομηνία που επιθυμούν και να υποβάλουν τη φόρμα.

Ειδικά και μόνο για τη διαδικασία (Β), ο συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν συμμετοχή σε μια ειδική κατηγορία παραστάσεων/εκδηλώσεων υπό τον διακριτικό τίτλο “VIP”. Για να λάβουν μέρος, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η online ενεργοποίηση/αγορά τουλάχιστον ενός (1) πακέτου F2G. Κατόπιν αυτού, καλούνται να επιλέξουν τη “VIP” παράσταση/εκδήλωση που τους ενδιαφέρει, την ημερομηνία που επιθυμούν και να υποβάλουν τη φόρμα. Οι συμμετέχοντες για κάθε online ενεργοποίηση/αγορά πακέτου δικαιούνται μία συμμετοχή σε παράσταση/εκδήλωση που φέρει τίτλο “VIP” Η συμμετοχή αυτή, εφόσον δεν αξιοποιηθεί, παύει να ισχύει μετά τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την online ενεργοποίηση του πακέτου. Για τις επιπλέον αγορές δικαιούνται τόσες συμμετοχές όσες ήταν οι ενεργοποιήσεις/αγορές online πακέτων. Η χρονική περίοδος ισχύος κάθε συμμετοχής ορίζεται και πάλι, όπως ρητά αναφέρθηκε, στις τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες μετά την εκάστοτε ενεργοποίηση/αγορά πακέτου.

5. Οι συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής συμπλήρωση των στοιχείων των συμμετεχόντων παρέχει δικαίωμα στην WIND να ακυρώσει την συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό. Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους.

6. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό μέσω  της διαδικασίας (Α) που περιγράφηκε στην παράγραφο 4 δεν απαιτεί αγορά οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας της WIND Αντίθετα, η διαδικασία (Β) της παραγράφου 4, δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες, εφόσον το επιθυμούν, να πάρουν μέρος στις “VIP” παραστάσεις/εκδηλώσεις με online ενεργοποίηση/αγορά τουλάχιστον ενός (1) πακέτου F2G.

7. Όλες οι έγκυρες συμμετοχές καταχωρούνται αμέσως σε λίστα (βάση δεδομένων) που θα τηρεί η Διοργανώτρια.

8. Από το Διαγωνισμό εξαιρούνται τα στελέχη και οι υπάλληλοι/ εργαζόμενοι των εταιριών WIND, των καταστημάτων και των αντιπροσώπων της, του Ora Θεσσαλονίκη , της «Atcom Α.Ε.» καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους έως 2ου βαθμού.

9. O Διαγωνισμός διεξάγεται αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου και συνεπώς η συμμετοχή σε αυτόν απαιτεί και προϋποθέτει τη δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο καθώς και επίσκεψης στο διαδικτυακό τόπο της www.wind.gr/f2g και στη σελίδα του F2G στο Facebook με τον τρόπο που εξειδικεύεται κατωτέρω. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό  θα πρέπει να διαθέτουν εν ενεργεία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

10. Κάθε συμμετέχων δύναται να συμμετέχει στον Διαγωνισμό με μία και μόνη ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail). Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες την αποστολή στοιχείων ταυτότητας και επικοινωνίας (π.χ. ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμούς τηλεφώνου) με σκοπό την ταυτοποίηση των προσώπων  ώστε να είναι δυνατή η παραλαβή των επάθλων από το εκάστοτε ταμείο, οι οποίοι αποδέχονται την ένταξη αυτών των στοιχείων σε σχετικό αρχείο (βάση δεδομένων).

11. Το δώρο του Διαγωνισμού είναι προσωπικό με αυστηρώς προσωποπαγή χαρακτήρα, δεν μεταβιβάζεται, δεν εκχωρείται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλα δώρα. Οι νικητές θα ενημερωθούν για όλες τις λεπτομέρειες της παραλαβής του κατόπιν επικοινωνίας (τηλεφωνικής ή μέσω e-mail) μέσα σε 30’ λεπτά από την ώρα ανάδειξης του νικητή.

12. Η Διοργανώτρια δύναται κατά την απόλυτη ελεύθερη κρίση της να ακυρώνει συμμετοχές, με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μην συμμετέχουν στο Διαγωνισμό μεταξύ άλλων σε περίπτωση που τα στοιχεία τους είναι ελλιπή, αντιβαίνουν σε όρους της παρούσας ή προσβάλλουν την εικόνα της εταιρίας, ή τα χρηστά ήθη, κ.λ.π.

13. H Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί κατά την κρίση της τους παρόντες όρους και ημερομηνίες συμμετοχής, ή/και να αλλάξει το προσφερόμενο δώρο με άλλο ίσης αξίας, ενημερώνοντας σχετικά γι΄αυτό μέσω της σχετικής σελίδας των όρων στην ιστοσελίδα του F2G www.wind.gr/f2g. Εάν κριθεί πως ο συμμετέχων κάνει πολλαπλές εγγραφές με ψευδή στοιχεία με απώτερο σκοπό τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό τότε ακυρώνεται και δεν κανένα δικαίωμα στο έπαθλο του διαγωνισμού.

14. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότησή τους στη Διοργανώτρια για την προβολή του Διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω οποιουδήποτε έντυπου και ηλεκτρονικού μέσου επιλέξει η WIND, ή /και του INTERNET. Έτσι η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί και να δημοσιεύει για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, των επιλαχόντων, φωτογραφίες και βίντεο με την εικόνα τους και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικά με το Διαγωνισμό, για διαφημιστικούς σκοπούς. Η συμμετοχή παρέχει αυτομάτως αναφορικά με τα προαναφερόμενα και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς, χωρίς καμία οικονομική αξίωση ή απαίτηση των συμμετεχόντων και χωρίς την καταβολή σε αυτούς οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης.

15. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση του συμμετέχοντα από κάθε τυχόν αξίωση έναντι της WIND.

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΩΝ

1. H ανάδειξη των νικητών που κερδίζουν τα δώρα που προσφέρει το Ora Θεσσαλονίκη γίνεται παρουσία του Δικηγόρου κ. Κωνσταντίνου Βασιλούδη στη Θεσσαλονίκη.

2. Οι νικητές για τις υπόλοιπες παραστάσεις ειδοποιούνται τουλάχιστον 4-6 ώρες νωρίτερα από την έναρξη του εκάστοτε θεάματος και κληρώνονται καθημερινά μέσω οικείας λίστας.

3. Μετά την ανάδειξη των νικητών και εντός τριάντα (30) λεπτών θα επιχειρείται - από υπαλλήλους ή εντεταλμένους προς τούτο συνεργάτες της Διοργανώτριας - τηλεφωνική ή ηλεκτρονική επικοινωνία με τους νικητές, με σκοπό την ενημέρωσή τους για τον τρόπο παραλαβής των δώρων. Κατά την επικοινωνία θα ζητούνται από τους νικητές τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, πλήρης διεύθυνση, τηλέφωνο κ.λ.π.) για την δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση των επάθλων. Εφόσον με υπαιτιότητα του νικητή δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία, οι υπάλληλοι ή εντεταλμένοι προς τούτο συνεργάτες της  WIND επικοινωνούν άμεσα με τους επιλαχόντες. Σε μια τέτοια περίπτωση, οι αρχικοί νικητές ουδεμία απαίτηση φέρουν απ’ την Διοργανώτρια.

4. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Διαγωνισμού και της απόδοσης του δώρου στον νικητή κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται. Η Διοργανώτρια δεν υπέχει ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε μελλοντική υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό.

5. Ρητώς διευκρινίζεται ότι τα έπαθλα που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού δεν μεταβιβάζονται σε τρίτα πρόσωπα, καθ' όλη τη διάρκεια της αξιοποίησής τους.

6. Επισημαίνεται ότι ο Διαγωνισμός αποτελεί προωθητική ενέργεια με σκοπό την προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Διοργανώτριας. Ως εκ τούτου ισχύουν όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις ως προς τη παροχή μέρους ή του συνόλου των εδώ αναφερομένων προϊόντων και υπηρεσιών, σύμφωνα τους γενικούς και ειδικούς όρους που περιγράφονται στις οικείες συμβάσεις που υπογράφει η επιχείρηση με τους πελάτες της.

7. Το παραπάνω έπαθλο αποδίδεται πάντοτε σε συγκεκριμένο είδος και σε καμία περίπτωση δεν ανταλλάσσεται με άλλο είδος, ούτε δίδεται η αξία του σε χρήμα, ή άλλως.

8. Το έπαθλο παραλαμβάνει ο ίδιος ο νικητής στο ταμείο πριν την έναρξη της παράστασης, μετά από ταυτοποίηση των στοιχείων του. Σε περίπτωση που ο ίδιος δεν μπορεί να παραστεί στην παραλαβή του επάθλου, οφείλει να ορίσει νόμιμο εκπρόσωπό του, του οποίου επίσης τα στοιχεία θα πρέπει να ταυτοποιηθούν, μαζί με αυτά του νικητή, κατά την παραλαβή του επάθλου.

9.Ο κάθε νικητής σε οποιοδήποτε στάδιο διενέργειας του διαγωνισμού, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις και δεν υπογράψει σχετική δήλωση.
ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ

Επίσης όλοι οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι:
(α) η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που θα δηλώσει κάποιος συμμετέχων σε αυτήν την προωθητική ενέργεια δεν μπορεί να ανήκει σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αλλά στους ιδίους.
(β) τα προσωπικά τους στοιχεία είναι ακριβή και αληθή.
(γ) είναι ενήλικοι άνω των δεκαέξι (16) ετών. Εξαιρετικά όποιος δεν έχει συμπληρώσει το 16ο έτος για να συμμετάσχει θα πρέπει να διαθέτει την έγγραφη  συγκατάθεση και αποδοχή των ασκούντων τη γονική μέριμνα. Αν κάποιος από τους νικητές του Προγράμματος είναι ανήλικος κάτω των 16 ετών,  το δώρο που έχει κερδίσει μπορεί να το παραλάβουν οι ασκώντες τη γονική μέριμνα αυτού.
(δ) η προσωπικότητά τους δεν προσβάλλεται ούτε μειώνεται καθ' οιονδήποτε τρόπο από την συμμετοχή τους στην εν λόγω προωθητική ενέργεια της Διοργανώτριας στην οποία θα μετέχουν με τα προσωπικά δεδομένα τους (τηλέφωνο επικοινωνίας /σταθερό ή κινητό ηλικία, e-mail).
(ε) δεν προσβάλλουν προσωπικά δεδομένα ή το δικαίωμα της προσωπικότητας οποιουδήποτε τρίτου
(στ) δεν προσβάλλουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου
(ζ) ρητώς συναινούν στο να χρησιμοποιήσει η Διοργανώτρια τα προσωπικά τους στοιχεία (τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση) με σκοπό την εξυπηρέτηση του Προγράμματος.
(η) παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση τους στη Διοργανώτρια για την προβολή του Προγράμματος και των αποτελεσμάτων του μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου και του διαδικτύου (internet) καθ' όλη τη διάρκειά του. Η Διοργανώτρια επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την διεξαγωγή του Προγράμματος.
θ) παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση για τη διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, χωρίς την υποχρέωση πρότερης ενημέρωσης ή καταβολής αποζημίωσης. Η Διοργανώτρια επίσης διατηρεί το δικαίωμα δημοσίευσης οπτικοακουστικού υλικού από την κλήρωση και την απόδοση των δώρων.
ι) Δίνουν τη ρητή συγκατάθεσή τους στην διοργανώτρια και την εταιρεία που διαχειρίζεται το τεχνικό κομμάτι του διαγωνισμού να έχουν πρόσβαση μέσω της εφαρμογής του διαγωνισμού στις βασικές πληροφορίες του προφίλ τους στην πλατφόρμα του Facebook (μέσω αντίστοιχων Facebook permissions) και  να επιτρέπουν στην εφαρμογή του διαγωνισμού, εφόσον το επιθυμούν, την αυτόματη αποστολή μηνυμάτων στον "Τοίχο" του προφίλ τους στην πλατφόρμα του Facebook. Επίσης, σε περίπτωση που έχουν επιλέξει να λαμβάνουν το ενημερωτικό newsletter (προαιρετική επιλογή), η διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να στέλνει απευθείας e-mail αναφορικά με την εξέλιξη του Διαγωνισμού ή άλλες προσφορές στο e-mail που έχουν δηλώσει οι χρήστες στην πλατφόρμα του Facebook ή στην φόρμα συμμετοχής, χωρίς αυτό να θεωρείται μήνυμα spam.
κ) Δίνουν τη ρητή συγκατάθεσή τους στην διοργανώτρια και την εταιρεία που διαχειρίζεται το τεχνικό κομμάτι του διαγωνισμού να έχουν πρόσβαση σε ένα ή παραπάνω από τα στοιχεία (e-mail, αριθμό τηλεφώνου κτλ.) τα οποία έχουν χρησιμοποιήσει κατά την εγγραφή τους στην υπηρεσία myF2G.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

1. Οι συμμετέχοντες, με την συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό, παρέχουν στη Διοργανώτρια εταιρεία τη συγκατάθεση και την άδειά τους σύμφωνα με τον Ν. 2472/1997 και τον Ν. 3471/2006 για τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών τους στοιχείων και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία γνωστοποιούν οι ίδιοι για το σκοπό και στο πλαίσιο του Διαγωνισμού. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες δίδουν ρητώς την συγκατάθεσή τους προς τη Διοργανώτρια όπως επεξεργαστεί τα ανωτέρω στοιχεία που αυτή συγκεντρώνει στο πλαίσιο της παρούσας ενέργειας.
2. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε συμμετέχων δεν επιθυμεί να συνεχιστεί η επικοινωνία του με τη Διοργανώτρια στο πλαίσιο του Διαγωνισμού ή/ και να μην χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία του για τους ανωτέρω σκοπούς ή/ και να διαγραφούν τα στοιχεία του και να μην του αποστέλλεται οποιαδήποτε προωθητική ή άλλη επικοινωνία από τη Διοργανώτρια, παρόλο που είχε προηγουμένως παράσχει την συγκατάθεσή του σχετικά, έχει τη δυνατότητα να γνωστοποιήσει την άρνησή του σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας επικοινωνώντας μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή/και στο τηλέφωνο 693 5601260.