MAIN NAVIGATION

  • >Οροι Διαγωνισμού

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - LONE RANGER DVD

Εισαγωγή

H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε.» (εφεξής η «WIND») σε συνεργασία με την «FEEL GOOD ENTERTAINMENT», με αφορμή την κυκλοφορία της ταινίας «Lone Ranger» σε DVD, διοργανώνουν προωθητική ενέργεια (διαγωνισμό) με (2) διαφορετικά και ανεξάρτητα σκέλη και κληρώσεις με τα εξής έπαθλα:

• Ένα (1) SONY Home Cinema BDV-EF2100
• Δύο (2) SONY Xperia Z tablet SGP311
• Τέσσερις (4) SONY Cyber-shot DSC-W730
• Τρία (3) SONY Βlu-ray player BDP-S4100
• Δέκα (10) Disney Lone Ranger DVD
• Δέκα (10) Disney Lone Ranger ΒLU-RAY™
• Δέκα (10) Disney Lone Ranger θήκες iPhone

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται από την ιστοσελίδα του WIND F2G στο http://www.wind.gr/gr/f2g/ και θα αναδειχθούν συνολικά 40 νικητές και 40 αναπληρωματικοί. Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων, οι οποίοι έχουν κατατεθεί στην Συμβολαιογράφο Αθηνών Λάβδα Αθανασία – Λήδα., οδός Ζ. Πηγής αρ12-14, Αθήνα, τηλ. 210-3817752, είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στον Διαγωνισμό και της ανάδειξης του νικητή. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος, όπως αυτό έχει κατατεθεί στην προαναφερόμενη Συμβολαιογράφο. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους, κατά την απόλυτη κρίση της, να ανακαλέσει, παρατείνει ή να μειώνει τη διάρκεια του Διαγωνισμού, να αλλάζει τα προσφερόμενα έπαθλα με άλλα κατά τη διάρκεια που περιγράφεται στο παρόν, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση και με μόνες τις παρακάτω αναφερόμενες διατυπώσεις. Η πραγματοποίηση όλων των ανωτέρω τροποποιήσεων θα γίνεται με σχετική νεότερη ανάρτηση των όρων στον διαδικτυακό τόπο της http://www.wind.gr/gr/f2g/ με σχετική ευδιάκριτη επισήμανση. O Διαγωνισμός θα φιλοξενηθεί στη ιστοσελίδα του F2G στο διαδίκτυο http://www.wind.gr/gr/f2g/. Την οργάνωση και διαχείριση των διαδικτυακών εργαλείων για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στην συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια και γενικότερα το τεχνικό μέρος της παρούσας προωθητικής ενέργειας έχει αναλάβει εξολοκλήρου η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΤCOM Α.Ε.», που εδρεύει στις Αχαρνές Αττικής, Αριστοτέλους αρ. 95. Χορηγός του Διαγωνισμού είναι η ίδια η διοργανώτρια «WIND Eλλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε.» (στο εξής Χορηγός ή/ και WIND Eλλάς), η οποία, θα παρέχει τα Δώρα στους νικητές. Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Αναλυτικοί Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα και της διαδικασίας ανάδειξης των νικητών.

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Η διεξαγωγή του Διαγωνισμού αρχίζει στις 11/12/2013 και ώρα 14:30 μ.μ και θα διαρκέσει μέχρι τις 23/12/2013 και ώρα 14:30 μ.μ. (εφεξής η « Ισχύς του Διαγωνισμού»). Σε περίπτωση δε που η παραπάνω Ισχύς του Διαγωνισμού τροποποιηθεί, η σχετική αλλαγή θα ανακοινωθεί από τη Διοργανώτρια με σχετική δημοσίευση στο site της WIND στο www.wind.gr, η δε ανακοίνωση θα αναρτηθεί τουλάχιστον μία (1) ημέρα πριν την επιλεγείσα αλλαγή. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να ειδοποιήσει τους συμμετέχοντες στην ενέργεια και με άλλους πρόσφορους τρόπους, π.χ. με την αποστολή ενημερωτικού ηλεκτρονικού μηνύματος.

2. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσα φυσικά πρόσωπα είναι άνω των 16 ετών και είναι χρήστες του διαδικτύου και ταυτόχρονα είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας και ενεργοί χρήστες F2G. Το δικαίωμα και η δυνατότητα συμμετοχής στον Διαγωνισμό υφίστανται μόνον κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του, όπως ορίζεται ανωτέρω υπό το 1. Απόπειρα συμμετοχής πριν την έναρξη ή μετά τη λήξη της διάρκειας διεξαγωγής είναι ανυπόστατη.

3. Για την έγκυρη συμμετοχή του σε ένα η περισσότερα εκ των δύο (2 σκελών του Διαγωνισμού, ο συμμετέχων θα πρέπει να προβεί στις ενέργειες που περιγράφονται αναλυτικά στην ενότητα «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ» που ακολουθεί στη συνέχεια.

4. Όλες οι έγκυρες συμμετοχές καταχωρούνται αμέσως σε λίστα (βάση δεδομένων) που θα τηρεί η WIND.

5. Από το Διαγωνισμό εξαιρούνται τα στελέχη και οι υπάλληλοι/ εργαζόμενοι των εταιριών WIND, των καταστημάτων και αντιπροσώπων WIND, «Atcom Α.Ε.», FEELGOOD Entertainment (Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης και Εμπορίας Οπτικοακουστικών Έργων), τα καταστήματα Public, η εταιρεία WEST, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους έως 2ου βαθμού.

6. O Διαγωνισμός διεξάγεται αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου και συνεπώς η συμμετοχή σε αυτόν απαιτεί και προϋποθέτει τη δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο καθώς και επίσκεψης στο διαδικτυακό τόπο της http://www.wind.gr/gr/f2g/ με τον τρόπο που εξειδικεύεται κατωτέρω. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό θα πρέπει να διαθέτουν εν ενεργεία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

7. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες την αποστολή στοιχείων ταυτότητας και επικοινωνίας (π.χ. ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμούς τηλεφώνου) με σκοπό την ταυτοποίηση των προσώπων ώστε να είναι δυνατή η αποστολή των επάθλων στην σωστή διεύθυνση, οι οποίοι αποδέχονται την ένταξη αυτών των στοιχείων σε σχετικό αρχείο (βάση δεδομένων).

8. Τα δώρα του Διαγωνισμού είναι προσωπικά με αυστηρώς προσωποπαγή χαρακτήρα, δεν μεταβιβάζονται, δεν εκχωρούνται ή ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα δώρα. Οι νικητές θα ενημερωθούν για όλες τις λεπτομέρειες της παραλαβής των δώρων κατόπιν επικοινωνίας (τηλεφωνικής ή μέσω e-mail) μέσα σε 2 ημέρες από την ημέρα ανάδειξή τους.

9. Η WIND δύναται κατά την απόλυτη ελεύθερη κρίση της να ακυρώνει συμμετοχές, με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μην συμμετέχουν στο Διαγωνισμό μεταξύ άλλων σε περίπτωση που τα στοιχεία τους είναι ελλιπή, αντιβαίνουν σε όρους της παρούσας ή προσβάλλουν την εικόνα της εταιρίας, ή τα χρηστά ήθη, κ.λ.π.

10. H WIND διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί κατά την κρίση της τους παρόντες όρους και ημερομηνίες συμμετοχής, ή/και να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα με άλλα ίσης αξίας, ενημερώνοντας σχετικά γι΄αυτό μέσω της ιστοσελίδας www.f2g.gr

11. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότησή τους στη WIND για την προβολή του Διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω οποιουδήποτε έντυπου και ηλεκτρονικού μέσου επιλέξει η WIND, ή /και του INTERNET. Έτσι, η WIND διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί και να δημοσιεύει για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, των επιλαχόντων, φωτογραφίες και βίντεο με την εικόνα τους και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικά με το Διαγωνισμό, για διαφημιστικούς σκοπούς. Η συμμετοχή παρέχει αυτομάτως αναφορικά με τα προαναφερόμενα και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς, χωρίς καμία οικονομική αξίωση ή απαίτηση των συμμετεχόντων και χωρίς την καταβολή σε αυτούς οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης.

12. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση του συμμετέχοντα από κάθε τυχόν αξίωση έναντι της WIND.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Ο Διαγωνισμός αποτελείται από 2 σκέλη, ανεξάρτητα μεταξύ τους καθώς θα πραγματοποιηθούν 2 διαφορετικές κληρώσεις για την ανάδειξη των νικητών. Αναλυτικά:

1. Το σκέλος 1 (και η κλήρωση 1) αφορά όλους τους χρήστες της υπηρεσίας myF2G, όσους δηλαδή εγγραφούν ή κάνουν χρήση αυτής κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, όπως αυτή ορίστηκε παραπάνω. Εάν ο συμμετέχων είναι ενεργός χρήστης F2G αλλά δεν έχει ενεργό λογαριασμό στο MY F2G του δίνεται η δυνατότητα να δημιουργήσει έναν λογαριασμό και στη συνέχεια να πάρει μέρος στον Διαγωνισμό και ως εκ τούτου να λάβει μία (1) και μόνο συμμετοχή στην κλήρωση των δώρων που θα αναφερθούν στη συνέχεια. Εάν o συμμετέχων δεν είναι ενεργός χρήστης του F2G, θα πρέπει να αποκτήσει πακέτο σύνδεσης F2G και στην συνέχεια να δημιουργήσει λογαριασμό στο myF2G σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφηκε προηγουμένως.

Αναλυτικά τα δώρα του σκέλους 1:

• Δέκα (10) Disney Lone Ranger DVD
• Δέκα (10) Disney Lone Ranger ΒLU-RAY™
• Δέκα (10) Disney Lone Ranger θήκες iPhone 2.

Το σκέλος 2 (και η κλήρωση 2) αφορά όσους ενεργοποιήσουν F2G πακέτο ομιλίας (bundle) διαδικτυακά μέσα από την ιστοσελίδα του F2G και συγκεκριμένα μέσα από την σελίδα http://www.wind.gr/gr/f2g/paketa/. Για τη συμμετοχή στην κλήρωση 2 απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η online ενεργοποίηση/αγορά τουλάχιστον ενός (1) πακέτου ομιλίας F2G από τον συμμετέχοντα. Εάν ο συμμετέχων είναι ενεργός χρήστης F2G αλλά δεν έχει ενεργό λογαριασμό στο myF2G του δίνεται η δυνατότητα να δημιουργήσει έναν λογαριασμό όπως περιγράφηκε παραπάνω. Για κάθε ενεργοποίηση πακέτου ο συμμετέχων εξασφαλίζει μία (1) συμμετοχή στην κλήρωση. Αν πραγματοποιήσει παραπάνω από μία ενεργοποίηση πακέτου κατά την διάρκεια του Διαγωνισμού, τότε εξασφαλίζει τόσες συμμετοχές στην κλήρωση 2, όσες ήταν οι ενεργοποιήσεις online πακέτων που πραγματοποίησε.
 
Αναλυτικά τα δώρα του σκέλους 2:

• Ένα (1) SONY Home Cinema BDV-EF2100
• Δύο (2) SONY Xperia Z tablet SGP311
• Τέσσερις (4) SONY Cyber-shot DSC-W730
• Τρία (3) SONY Βlu-ray player BDP-S4100

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΩΝ

1. Την Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 15:00 στην έδρα της Atcom Α.Ε και με βάση το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών θα πραγματοποιηθούν 2 ανεξάρτητες κληρώσεις, σύμφωνα με όσα περιγράφηκαν προηγουμένως, παρουσία Συμβολαιογράφου, από τις οποίες θα αναδειχθούν οι νικητές του Διαγωνισμού. Η WIND διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής του τόπου και χρόνου διεξαγωγής της κλήρωσης, με νεότερη ανάρτηση ανακοίνωσης στον δικτυακό της τόπο.

2. Τα ονόματα των νικητών θα αναρτηθούν στη σελίδα της WINDhttp://www.wind.gr/gr/f2g/ μετά την ολοκλήρωση της κλήρωσης.

3. Μετά τις κληρώσεις και εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από αυτήν θα επιχειρείται από υπαλλήλους ή εντεταλμένους προς τούτο συνεργάτες της WIND επικοινωνία με τους νικητές με την αποστολή ενημερωτικού ηλεκτρονικού μηνύματος στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και τηλεφωνικά, με σκοπό την ενημέρωση τους για τον τρόπο παραλαβής των επάθλων τους. Κατά την επικοινωνία θα ζητούνται από τους νικητές τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, πλήρης διεύθυνση, κ.λ.π.) για την δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση των επάθλων. Εάν η επικοινωνία με τον εκάστοτε νικητή δεν καταστεί δυνατή ή ο νικητής αρνηθεί για οιοδήποτε λόγο την παραλαβή του επάθλου που του αντιστοιχεί, τότε ο υπάλληλος ή ο εντεταλμένος συνεργάτης της WIND που επιχειρεί την επικοινωνία διατηρεί το δικαίωμα να επικοινωνήσει με τον 1ο επιλαχόντα κ.ο.κ.

4. Τα παρακάτω έπαθλα, στο σύνολο 40, θα δοθούν στους νικητές κατά σειρά προτεραιότητας, όπως αυτή θα προκύψει ύστερα από την διενέργεια των κληρώσεων. Αναλυτικά οι νικητές θα λάβουν τα εξής έπαθλα ανά κλήρωση (σε παρένθεση εμφανίζονται οι κωδικοί των προϊόντων εάν υπάρχουν):

Κλήρωση 1

• Δέκα (10) Disney Lone Ranger DVD
• Δέκα (10) Disney Lone Ranger ΒLU-RAY™
• Δέκα (10) Disney Lone Ranger θήκες iPhone

Κλήρωση 2

• Ένα (1) SONY Home Cinema BDV-EF2100
• Δύο (2) SONY Xperia Z tablet SGP311
• Τέσσερις (4) SONY Cyber-shot DSC-W730
• Τρία (3) SONY Βlu-ray player BDP-S4100

5. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Διαγωνισμού και της απόδοσης των δώρων στους νικητές κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της WIND παύει να υφίσταται. Η WIND δεν υπέχει ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε μελλοντική υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό.

6. Ρητώς διευκρινίζεται ότι τα έπαθλα που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού δεν μεταβιβάζονται σε τρίτα πρόσωπα, καθ' όλη τη διάρκεια της αξιοποίησής τους.

7. Επισημαίνεται ότι ο Διαγωνισμός αποτελεί προωθητική ενέργεια με σκοπό την προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών της διοργανώτριας WIND Ελλάς. Ως εκ τούτου ισχύουν όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις ως προς τη παροχή μέρους ή του συνόλου των εδώ αναφερομένων προϊόντων και υπηρεσιών, σύμφωνα τους γενικούς και ειδικούς όρους που περιγράφονται στις οικείες συμβάσεις που υπογράφει η επιχείρηση με τους πελάτες της.

8. Κάθε έπαθλο αποδίδεται πάντοτε σε συγκεκριμένο είδος και σε καμία περίπτωση δεν ανταλλάσσεται με άλλο είδος, ούτε δίδεται η αξία του σε χρήμα.

9. Ο κάθε νικητής σε οποιοδήποτε στάδιο διενέργειας του διαγωνισμού, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις και δεν υπογράψει σχετική δήλωση.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ

Επίσης όλοι οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι:

(α) η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που θα δηλώσει κάποιος συμμετέχων σε αυτήν την προωθητική ενέργεια δεν μπορεί να ανήκει σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αλλά στους ιδίους.
(β) τα προσωπικά τους στοιχεία είναι ακριβή και αληθή.
(γ) είναι άνω των δεκαέξι (16) ετών. Εξαιρετικά όποιος δεν έχει συμπληρώσει το 16ο έτος για να συμμετάσχει θα πρέπει να διαθέτει την έγγραφη συγκατάθεση και αποδοχή των ασκούντων τη γονική μέριμνα. Αν κάποιος από τους νικητές του Προγράμματος είναι ανήλικος κάτω των 18 ετών, το δώρο που έχει κερδίσει μπορεί να το παραλάβουν οι ασκούντες τη γονική μέριμνα αυτού.
(δ) η προσωπικότητά τους δεν προσβάλλεται ούτε μειώνεται καθ' οιονδήποτε τρόπο από την συμμετοχή τους στην εν λόγω προωθητική ενέργεια της Διοργανώτριας στην οποία θα μετέχουν με τα προσωπικά δεδομένα τους (τηλέφωνο επικοινωνίας /σταθερό ή κινητό ηλικία, e-mail).
(ε) δεν προσβάλλουν προσωπικά δεδομένα ή το δικαίωμα της προσωπικότητας οποιουδήποτε τρίτου
(στ) δεν προσβάλλουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου
(ζ) ρητώς συναινούν στο να χρησιμοποιήσει η Διοργανώτρια τα προσωπικά τους στοιχεία (τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση) με σκοπό την εξυπηρέτηση του Προγράμματος.
(η) παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση τους στη Διοργανώτρια για την προβολή του Προγράμματος και των αποτελεσμάτων του μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου και του διαδικτύου (internet) καθ' όλη τη διάρκειά του. Η Διοργανώτρια επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την διεξαγωγή του Προγράμματος.
(θ) παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση για τη διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, χωρίς την υποχρέωση πρότερης ενημέρωσης ή καταβολής αποζημίωσης. Η Διοργανώτρια επίσης διατηρεί το δικαίωμα δημοσίευσης οπτικοακουστικού υλικού από την κλήρωση και την απόδοση των δώρων.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

1. Οι συμμετέχοντες με την συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό παρέχουν στη Διοργανώτρια εταιρεία τη συγκατάθεση και την άδειά τους σύμφωνα με τον Ν. 2472/1997 και τον Ν. 3471/2006 για τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών τους στοιχείων και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία γνωστοποιούν οι ίδιοι για το σκοπό και στο πλαίσιο του Διαγωνισμού. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες δίδουν ρητώς την συγκατάθεσή τους προς τη Διοργανώτρια WIND Ελλάς όπως επεξεργαστεί τα ανωτέρω στοιχεία που αυτή συγκεντρώνει στο πλαίσιο της παρούσας ενέργειας.

2. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε συμμετέχων δεν επιθυμεί να συνεχιστεί η επικοινωνία του με τη Διοργανώτρια στο πλαίσιο του Διαγωνισμού ή/ και να μην χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία του για τους ανωτέρω σκοπούς ή/ και να διαγραφούν τα στοιχεία του και να μην του αποστέλλεται οποιαδήποτε προωθητική ή άλλη επικοινωνία από τη Διοργανώτρια, παρόλο που είχε προηγουμένως παράσχει την συγκατάθεσή του σχετικά, έχει τη δυνατότητα να γνωστοποιήσει την άρνησή του σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας επικοινωνώντας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση crm@wind.gr ή/και στοτηλέφωνο 693 5601260